Srijeda, 30. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 04.11.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 25.11.2019.

Izvor: Grad Bijeljina

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad BijeljinaAdresa:Trg kralja Petra I Karađorđevića 1, 76300 Bijeljina, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)55 23 31 17Fax:+387 (0)55 21 19 22Email:[email protected]URL:www.sobijeljina.org

Konkurs Grada Bijeljina za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 4. stav 3. Odluke o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Bijeljina", broj 14/06) i člana 4. Pravilnika o kriterijumima i postupku za stipendiranje studenata i učenika, finansiranje naučnoistraživačkog rada i nagrađivanje učenika i nastavnika ("Službeni glasnik Grada Bijeljina", broj 21/06, 27/07, 22/09, 23/13 i 20/18), Gradonačelnik Grada Bijeljina,   r a s p i s u j e

 

K O N K U R S
ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ  2019/2020. GODINI


I USLOVI ZA ODOBRAVANjE STIPENDIJA
 
Pravo učešća na Konkursu imaju  redovni studenti III, IV, V i VI  godine prvog ciklusa studija koji vodi do akademskog zvanja završenog dodiplomskog studija ili ekvivalenta na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu sa stalnim prebivalištem na području Grada Bijeljina.
Pravo učešća na Konkursu nemaju studenti koji su obnovili godinu i apsolventi.
Uslov za odobravanje stipendije za kandidate koji su studenti  filozofskog fakulteta, prava, ekonomije i ostalih fakulteta društvenih i prirodnih nauka je da su tokom studiranja postigli najmanju prosječnu ocjenu 8,00. Za studente fakulteta tehničkih nauka, tehnologije, informatike, medicine, farmacije, stomatologije i veterine,  prosječna ocjena koju su postigli tokom studiranja ne može biti manja od 7,50.
Za studente koji pripadaju manje zastupljenim konstitutivnim narodima, grupi Ostalih i studente koji imaju poteškoće u razvoju uslov za ostvarivanja prava na stipendiju je da su tokom studiranja postigli najmanju prosječnu ocjenu 7,00.
 
II BROJ STIPENDIJA I VRSTE ZANIMANjA  KOJE ĆE SE STIPENDIRATI

U akademskoj  2019/2020. godini stipendiraće se sledeće vrste zanimanja  i kategorije:
 
 1. Profesor fizike ....................................................................................1 student
 2. Profesor njemačkog jezika i književnosti .....................................1 student
 3. Profesor hemije .....................................................................................1 student
 4. Profesor biologije ................................................................................1 student
 5. Profesor srpskog jezika i književnosti ..........................................1 student
 6. Doktor medicine .... ................................................................................1 student
 7. Diplomirani farmaceut, smjer medicinska biohemija ...............1 student
 8. Diplomirani defektolog ......................................................................1 student
 9. Diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna .........1 student
 10. Diplomirani inženjer elektrotehnike  ...........................................2 studenta
 11. Diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer mehatronika .......1 student
 12. Diplomirani inženjer građevine ...............................................1 student
 13.  Diplomirani inženjer mašinstva.............................................1 student
 14. Diplomirani inženjer prerade drveta.......................................1 student
 15. Studenti filozofskog fakulteta, prava, ekonomije i ostalih fakulteta društvenih i prirodnih nauka koji pripadaju manje zastupljenim konstitutivnim narodima i grupi Ostalih .............1 student
 16. Studenti tehničkih nauka, tehnologije, informatike, medicine, farmacije, stomatologije i veterine koji pripadaju manje zastupljenim konstitutivnim narodima i grupi Ostalih ..................2 studenta
 17. Studenti tehničkih i fakulteta društvenih nauka koji imaju poteškoće u razvoju ...........1 student
 
III POTREBNA DOKUMENTA
 
Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sledeća dokumenta:
 1. Uredno popunjen obrazac prijave/zahtjeva na konkurs za dodjelu studentske stipendije sa naznakom  za koju vrstu stipendije se konkuriše,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original),
 3. Uvjerenje o državljanstvu (original),
 4. Obavještenje ili uvjerenje o prebivalištu kandidata (ovjerena kopija originalnog dokumenta koji nije stariji od jedne godine),
 5. Uvjerenje o  statusu redovnog studenta (original),
 6. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja (original),
 7. Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije drugog organa, ustanove ili udruženja (original).

Pored navedenih dokumenata, studenti koji su djeca ratnih vojnih invalida VRS od I do IV kategorije, koji su bez oba roditelja, koji pripadaju manje zastupljenim konstitutivnim narodima i grupi Ostalih i studenti sa poteškoćama u razvoju, potrebno je da dostave sledeće dokumente:
 1. Studenti koji su djeca ratnih vojnih invalida VRS od I do IV kategorije, uvjerenje nadležnog organa o kategorizaciji (ovjerena kopija),
 2. Studenti  bez oba roditelja, izvode iz matične knjige umrlih (original),
 3. Studenti koji pripadaju manje zastupljenim konstitutivnim narodima i grupi Ostalih, pripadnost dokazuju izvodom iz matične knjige rođenih gdje je u posebnoj rubrici upisana nacionalna pripadnost (original),
 4. Studenti sa poteškoćama u razvoju rješenje o razvrstavanju  nadležnog organa kojim se potvrđuju poteškoće u razvoju.

IV ADRESA  I ROK  ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
 
Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Gradska uprava Grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, 76 300 Bijeljina, sa naznakom Komisiji za dodjelu studentskih stipendija ili lično u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina, soba broj 3, šalter 1 i 2. Obrazac prijave se može dobiti u sobi broj 48 a Gradske uprave Grada Bijeljina ili na internet adresi Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet prezentaciji Grada (www.gradbijeljina.org).

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Gradske uprave.
 
GRADONAČELNIK
Mićo Mićić

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 3 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini