Nedjelja, 25. Avgust 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 22.01.2019.

Rok za prijavu: Srijeda, 06.02.2019.

Izvor: Grad Livno

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad LivnoAdresa:Trg Branitelja Livna, 80101 Livno, BiHTelefon:+387(0)34 202 222Fax:+387(0)34 200 315Email:info@livno.baURL:www.livno.ba

Konkurs Grada Livno za dodjelu stipendija uspješnim i nadarenim studentima, studentima iz porodica slabijeg materijalnog stanja i studentima - djeci boraca u ak. 2018/19. godini

Konkurs je istekao!

Temeljem članka 18. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih studenata, studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja  i studenata–djece branitelja („Sl. glasnik Općine Livno“, broj 1/18), Povjerenstvo za dodjelu stipendija  r a s p i s u j e 

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima,
studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja i studentima - djeci branitelja
u akademskoj 2018./2019. godini

 

1. Za akademsku 2018./2019. godinu Grad Livno dodjeljuje 75 stipendija redovitim studentima s prebivalištem na području Grada Livna i to:
 
1. 1. uspješnim i darovitim studentima 15 stipendija;
1. 2. studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja 50 stipendija;
1. 3. studentima djeci branitelja 10 stipendija. 
 
2. Iznos stipendije je 100 KM. 
   Stipendije se isplaćuju mjesečno i to za deset mjeseci, računajući od listopada 2018.
   do srpnja 2019. godine. 
 
3. Pravo na dodjelu stipendija ostvaruju redovni studenti prve, druge, treće, četvrte i pete godine studija  koji studiraju izvan Grada Livna, s prebivalištem, najmanje dvije godine na području Grada Livna prije podnošenja prijave na ovaj natječaj.
 
4. Pored uvjeta navedenih u točki 3. ovog natječaja kandidati za dodjelu stipendija moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
 
4.1 Pored uvjeta navedenih u točki 3. ovog natječaja kandidati za dodjelu stipendija
      moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
      1. studenti prve godine studija koji su tijekom cjelokupnog srednjoškolskog
          obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,70
      2. studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su tijekom studija
          ostvarili  prosjek ocjena najmanje 4,0 (8,0),  
 
4.2. pravo natjecanja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg
       imovnog stanja imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće posebne uvjete:
      1. studenti koji su tijekom studija ostvarili prosjek najmanje 3,0 (7,0),
          odnosno 4,0 tijekom srednjoškolskog obrazovanja, ako su studenti prve godine
      2. student treba biti iz obitelji u kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi 150 KM
 
4.3. pravo natjecanja za dodjelu stipendija studentima – djeci branitelja imaju 
       studenti koji ispunjavaju slijedeće posebne uvjete:
      1. studenti koji su tijekom studija ostvarili prosjek najmanje 2,5 (6,5), odnosno 3,5 
          tijekom srednjoškolskog obrazovanja, ako su studenti prve godine
      2. student treba biti iz obitelji u kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi 150 KM
 
5. Prijavi na natječaj za uspješne i darovite studente potrebno je priložiti:
 
    5. 1. potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu studija za akademsku godinu
    5. 2. potvrdu MUP-a o prijavi prebivališta na području Grada Livna 2 godine prije 
            podnošenja prijave              
    5. 3. potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija, odnosno potvrdu o prosječnoj ocjeni 
            tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine
    5. 4. studenti četvrte i pete godine obvezni su dostaviti i potvrdu o prosječnoj ocjeni  
            završenog ciklusa
    5. 5. ovjerenu izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o ne primanju druge 
            stipendije ili studentskog kredita
          
6. Prijavi na natječaj za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja  potrebno je 
    priložiti: 
 
    6. 1. potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu studija
    6. 2. potvrdu MUP-a o prijavi prebivališta na području Grada Livna 2 godine prije 
            podnošenja prijave             
    6. 3. potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija, odnosno potvrdu o prosječnoj ocjeni 
            tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine
    6. 4. studenti četvrte i pete godine obvezni su dostaviti i potvrdu o prosječnoj ocjeni  
           završenog ciklusa
    6. 5. ovjerenu izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o ne primanju druge 
            stipendije ili studentskog kredita
    6. 6. potvrda poslodavca o prihodima članova obitelji (roditelji, braća i sestre) po 
            osnovi rada za 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava 
    6. 7.potvrdu o mirovini – odresci o isplati mirovine umirovljenih članova obitelji za 3 
            mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava, ili uvjerenje od 
            Mirovinskog zavoda da nije korisnik mirovine
    6. 8. potvrdu Porezne uprave o prihodima članova obitelji prema drugim osnovama
    6. 9. potvrdu Zavoda za zapošljavanje o prijavi radno sposobnih članova obitelji ili  
            ovjerenu izjavu da nisu u radnom odnosu i na evidenciji u Zavodu kao 
            neuposlene osobe
    6.10. ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu
    6.11. potvrdu o redovnom studiju za drugog člana obitelji (brat,sestra)
 
7. Kandidati za dodjelu stipendija studentima – djeci branitelja uz dokaze  
    navedene pod točkom 6. obvezni su dostaviti i potvrdu Ureda obrane o 
    sudjelovanju jednog roditelja u  Domovinskom ratu.
          
8. Studenti sa statusom apsolventa nemaju pravo ostvariti stipendiju.
 
Prednost kandidata utvrđivat će se sukladno kriterijima i mjerilima utvrđenim 
Pravilnikom o stipendiranju uspješnih i darovitih studenata, studenata iz obitelji 
slabijeg imovnog stanja i studenata djece – branitelja.
            
Obrazac prijave dostupan je na internet stranici www.livno.ba ili u šalter sali Grada Livna.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
           
Natječaj je otvoren zaključno sa 6.2.2019.godine.  
            
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Livna, putem šalter sale Grada Livna ili poštom preporučeno na adresu: 
 
Grad Livno
Gradonačelnik
Povjerenstvo za  dodjelu stipendija
Prijava na natječaj broj: 02-05-184/19, sa naznakom „NE OTVARAJ“
Trg branitelja Livna 1
80101 Livno
 
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Anita Ćavar 
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.11.2019. // Konkurs je otvoren još 2 mjeseca, 12 dana.

Chevening Scholarships for International Students for the academic year 2019/2020

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu