Srijeda, 17. Avgust 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 11.10.2021.

Rok za prijavu: Utorak, 26.10.2021.

Izvor: Grad Srebrenik

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad SrebrenikAdresa:Ul. Varoških polja b.b., 75350 Srebrenik, BiHTelefon:+387 (0)35 36 91 61Fax:035/645-822Email:[email protected]URL:www.srebrenik.ba

Konkurs Grada Srebrenik za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za šk. 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana X stav I Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima do diplomskog studija i stipendija učenicima srednjih škola ("Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 6/2006 i 8/13), Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Grada Srebrenik raspisuje: 


K   O   N   K   U   R   S
Za dodjelu 26 stipendija redovnim učenicima sa područja
Grada Srebrenik u školskoj 2021/2022. godini


I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 26 stipendija učenicima srednjih škola sa područja općine Srebrenik, koji imaju status redovnog učenika u jednoj od srednjih škola u BiH i to:

 • učenicima prvog razreda.................................................... 7 stipendija
 • učenicima drugog razreda ................................................. 7 stipendija
 • učenicima trećeg razreda ................................................... 6 stipendija
 • učenicima četvrtih razreda ................................................ 6 stipendija


Napomena: U svakom razredu srednje škole dodjeljuje se po jedna stipendija za posebno nadarenog učenika koji se bira na osnovu bodova iz opštih i posebnih kriterija (učešće na takmičenjima i sl.). Nakon izbora nadarenog učenika bodovi po posebnim kriterijima se dalje ne obračunavaju.


II

Korisniku koji ostvari pravo na učeničku stipendiju za školsku 2021/2022. godinu sredstva će se isplaćivati putem tekućeg računa ili putem štedne knjižice i to tako što će se cjelokupni iznos stipendije isplatiti do 30.06.2022. godine.


III


Pravo na dodjelu stipendije imaju svi redovni učenici koji pohađaju jednu od srednjih škola u BiH, koji su državljani BiH i koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 1. da imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Srebrenika
 2. da su u tekućoj školskoj godini prvi puta upisali školsku godinu
 3. da nisu korisnici stipendije od drugog davaoca
 4. da su završili predhodnu godinu škole sa najmanje prosječnom ocjenom 4,0
 5. da su državljani BiH
 6. da su redovni učenici srednje škole u BiH


IV

Prijedlog liste prioriteta sačinjava Služba u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Lista prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz predhodne tačke utvrđuju se na osnovu osvojenog broja bodova. Kod ostvarenog istog broja bodova prednost kandidata ostvaruje se prema sljedećem redosljedu:
 

 1. učenici iz porodica korisnika socijalne pomoći
 2. učenici iz porodica šehida i poginulih boraca
 3. učenici iz porodica ratnih vojnih invalida
 4. učenici iz porodica nezaposlenih demobilisanih boraca
 5. učenici koji imaju manje primanje po članu domaćinstva


V

Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:
 • uvjerenje o prebivalištu ( CIPS prijava)
 • dokaz-uvjerenje da je u tekućoj školskoj godini učenik prvi puta upisan u određeni razred srednje škole
 • dokaz-uvjerenje o prosjeku ocjena za predhodnu školsku godinu
 • dokaz-uvjerenje da je učenik iz porodice šehida i poginulog borca,
 • dokaz-uvjerenje da je učenik iz porodice invalida i dokaz o stepenu invaliditeta,
 • dokaz-uvjerenje da je učenik iz porodice čiji su roditelji prijavljeni na biro za zapošljavanje ili na drugi način dokažu status nezaposlenosti,
 • u slučajevima gdje je jedan od roditelja zaposlen, a drugi nezaposlen i ne vodi se na evidenciji nezaposlenih osoba kao dokaz uzimat će se uvjerenje izdato od strane Porezne ispostave Srebrenik, kojim se dokazuje način osiguranja lica,
 • dokaz-uvjerenje o visini primanja za sve članove domaćinstva koji ostvaruju prihod po bilo kom osnovu ( LD, penzija, invalidnina i sl ),
 • dokaz-uvjerenje da je učenik iz porodice nezaposlenog demobilisanog borca koji je proveo dvije i više godina u ratu,
 • kućna lista,
 • dokaz da je učenik generacije u osnovnoj školi (samo za kandidate I razreda),
 • dokaz o učešću i osvojenim nagradama na gradskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili međudržavnom takmičenju za vrijeme pohađanja devetog razreda (samo učenici prvog razreda) odnosno srednje škole ( za ostale učenike srednje škole) iz nastavnih i vannastavnih aktivnosti.
 • Izjavu o neprimanju stipendije od drugog davaoca


VI
 

Nakon provedene konkursne procedure sa korisnikom stipendije će se zaključiti Ugovor kojim će se preciznije odrediti prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.
 
Ugovor o stipendiji zaključuje Šef službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti i učenik, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog učenika.

VII
 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Grad Srebrenik, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, ul. Varoških polja bb, Srebrenik ili direktno na pisarnici Grada Srebrenika.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA - ŠEF SLUŽBE: 
Jašarević Muhamed dipl. kriminalist

KONKURSI

Rok za prijavu: 23.08.2022. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 02.09.2022. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2022. godinu