Srijeda, 30. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 29.11.2019.

Rok za prijavu: Utorak, 31.12.2019.

Izvor: Grad Zvornik

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad ZvornikAdresa:Svetog Save 124, 75400 Zvornik, Bosna i HercegovinaURL:http://www.gradzvornik.org

Konkurs Grada Zvornik za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 14. Pravilnika o stipendiranju studenata iz budžeta grada Zvornik, („Službeni glasnik Grada Zvornik", broj 13/19), Gradonačelnik raspisuje


K O N K U R S
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA
U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI

I

Grad Zvornik raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za školsku 2019/20. godinu. Ukupna sredstva za stipendiranje studenata po ovom Konkursu iznose 185.000 KM.
Sredstva za stipendije su obezbeđuju u budžetu Grada Zvornik za 2020.godinu.

A. OPŠTI  USLOVI


II

Na Konkurs se mogu prijaviti redovni studenti fakulteta, visokih i viših škola koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 1. Da imaju stalno mjesto prebivališta na teritoriji Grada Zvornik,
 2. Da studiraju na fakultetima u Republici Srpskoj, Federaciji BiH ili Republici Srbiji.


III

Stipendija se ne može dodijeliti studentu:

 1. Koji je gubio jednu od prethodnih godina studija   
 2. Koji je korisnik stipendije od strane drugog davaoca
 3. Koji ima prosjek ocjena manji od 7,50, osim za studente iz člana 5. stav 4. 5. i 7. Pravilnika o stipendiranju studenata,
 4. Prve godine studija, osim „nosiocima Vukove diplome“, osim  za studente iz člana 5. stav 7. Pravilnika o stipendiranju studenata,
 5. Koji je apsolvent
 6. Koji je stariji od 26 godina
 7. Koji ne dostavi kompletnu dokumentaciju utvrđenu Konkursom
 8. Na listi „Slabo materijalno stanje“:
  - za više od jednog studenta iz istog porodičnog domaćinstva,
  - čiji ukupni mjesečni prihodi po članu porodice prelaze 250 KM, osim za djecu iz kategorije PPB
  - čiji je roditelj vlasnik ili suvlasnik kapitala u privrednom društvu.
   

IV

Studenti koji su u prethodnoj školskoj godini bili stipendisti Grada Zvornik, da bi stekli pravo na stipendiju u školskoj 2019/20, podnose svu potrebnu dokumentaciju po ovom Konkursu. 


V

Studenti koji konkurišu za stipendiju svrstavaju se u jednu od  sedam kategorija - rang lista:
 1. Studenti sa prosjekom ocjena većim od 8,50
 2. Studenti prve godine nosioci „Vukove diplome“ iz srednje škole
 3. Studenti slabog materijalnog stanja
 4. Studenti djeca porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida 1-4. kategorije i CŽR
 5. Studenti bez oba roditelja i studenti sa smetnjama u razvoju
 6. Studenti master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00
 7. Studenti prve godine Tehnološkog fakulteta Zvornik.


VI

 Pod uslovom da ispunjavaju sve uslove Konkursa, bez obzira na broj podnesenih prijava po Konkursu, stipendije će se dodjeliti: 
-Svim studentima sa prosjekom ocjena većim od 8,50,  
-Svim studentima prve godine studija, koji su nosioci „Vukove diplome“ iz srednje škole,  
-Svim studentima bez oba roditelja i studentima sa smetnjama u razvoju, 
-Za 10 studenata master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00.
Visina stipendije za studente iz prethodnog stava iznosi 100 KM mjesečno i isplaćuje se u 10 mesečnih rata.


VII

Visina stipendije i broj rata za ostale tri kategorije: 
 • studenti slabog materijalnog stanja,
 • studenti djeca porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida 1-4. kategorije
 • studenti prve godine Tehnološkog fakulteta Zvornik,
utvrđuje Gradonačelnik na osnovu rang liste i prijedloga Komisije za stipendije, a na osnovu broja prispjelih prijava na Konkurs i raspoloživih sredstava za stipendiranje.
Od ukupno  raspoploživih sredstava za stipendije 5% sredstava ostaje u rezervi.

Gradonačelnik, svojom odlukom može dodjeliti 10 stipendija maksimalnog iznosa do 1.000,00 konvertibilnih maraka studentima koji nisu učestvovali na konkursu ili nisu ispunili određene uslove.

B. NAČIN KONKURISANJA
 

VIII

Kandidat za dodjelu stipendije podnosi pismeni zahtjev na propisanom obrascu (koji je dostupan na šalteru i zvaničnom sajtu Gradske uprave)  i može konkurisati samo na jednu od utvrđenih kategorija -lista.
 

IX

Uz  obrazac zahtjeva za stipendiju svi studenti podnose opštu dokumentaciju po Konkursu, i to:
 • potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija, 
 • fotokopija indeksa,
 • fotokopiju lične karte,
 • ovjerenu izjavu da nije korisnik stipendije od drugog davaoca,
 • fotokopiju „kartice tekućeg računa“ poslovne banke u Zvorniku.  
Obrazac izjave da student nije korisnik stipendije od drugog davaoca ili da mu roditelj nije vlasnik kapitala u privrednom društvu, može se preuzeti na šalteru ili zvaničnom sajtu Gradse uprave.
 

X

Pored dokumenata navedenih u tački 9. zavisno od liste  na koju konkurišu studenti prilažu i sledeća dokumenta:
 
1. Studenti sa prosjekom većim od 8,50,
 • ocjene iz prethodnih godina studija sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja,

2. Studenti prve godine nosioci „Vukove diplome'' 
 • ovjerenu fotokopiju „Vukove diplome“.

3. Studenti za listu „slabog materijalnog stanja“: 
 • ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja,
 • fotokopiju indeksa,
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
 • ovjerenu izjavu da mu roditelj nije vlasnik ili suvlasnik kapitala u privrednog društva.
 • uvjerenje da je roditelj korisnik socijalne pomoći ili tuđe njege,
 • dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:
  • visine prosječne plate u prethodna tri mjeseca,
  • uvjerenja o iznosu penzija u prethodna tri mjeseca,
  • potvrda od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  • ostale dokaze o primanjima.
4. Studenti za listu, djeca porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida 1-4 kategorije:
 • ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja,
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
 • uvjerenja ili dokaze:
  • izvod iz matične knjige umrlih (djeca bez jednog roditelja),
  • uvjerenje o invalidnosti (studenti čiji je roditelj RVI),
  • uvjerenje da je korisnik socijalne pomoći ili tuđe njege,
5. Studenti bez oba roditelja i studenti sa posebnim potrebama:
 • Izvod iz matične knjige umrlih za roditelje, (studenti bez roditelja),
 • Uvjerenje o kategorizaciji zdravstvene sposobnosti, (studenti sa posebnim potrebama),
 • ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja.
6. Studenti master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00: 
 • fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenim osnovnim studijama,
 • nagrade priznanja, diplome, naučni i projektni radovi i drugo.  
7. Studenti prve godine Tehnološkog fakulteta Zvornik:
 • Uvjerenje o ocjenama i izvedenoj prosječnoj ocjeni ostvarenoj u srednjoj školi  
                                                
V. KRITERIJUMI I NAČIN BODOVANJA

XI


Kriterijumi za dobijanje stipendije i bodovanje na rang listama:

1. Studenti sa prosjekom ocjena iznad 8,50

 • za uspjeh u školovanju; prosječna ocjena prethodnih godina studija  množi se sa 2 (dva);  

2. Studenti prve godine koji su nosioci „Vukove diplome“
 • za uspjeh u školovanju; prosječna ocjena iz srednje škole, množi se sa 3,5 

3. Studenti slabog materijalnog stanja, boduju se na osnovu sledećih kriterija:
 • za uspjeh u školovanju; prosječna ocjena prethodnih godina studija  množi se sa 2 (dva); 
 • za svaku završenu godinu studija - jedan bod;
 • kandidat bez materijalnih primanja za sve članove domaćinstva - tri boda;
 • kandidat čija mjesečna ukupna primanja u domaćinstvu po članu iznose: do 150KM - dva boda,
 • kandidat čija mjesečna ukupna primanja u domaćinstvu po članu iznose: od 150KM do 250KM - jedan boda,
 • student državnog fakulteta - dva boda;
 • deficitarno zanimanje - dva boda.

4. Studenti djeca porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida 1-4 kategorije
 • za uspjeh u školovanju; prosječna ocjena prethodnih godina studija  množi se sa 2 (dva) 
 • za svaku završenu godinu studija - jedan bod;
 • za studente PPB - tri boda;
 • za studente čiji je roditelj RVI invalid od I do IV kategorije - dva boda;
 • korisnik socijalne pomoći ili tuđe njege - dva boda;
 • student državnog fakulteta - dva boda;
 • deficitarno zanimanje - dva boda.

5.  Studenti bez oba roditelja i studenti sa posebnim potrebama
 • za uspjeh u školovanju; prosječna ocjena prethodnih godina studija  množi se sa 2 (dva);
 • svaku završenu godinu studija - jedan bod;
 • student državnog fakulteta - dva boda;
 • deficitarno zanimanje - dva boda.
   
 6. Studenti master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00
 • za uspjeh u školovanju; prosječna ocjena prethodnih godina studija  množi se sa 2 (dva);
 • student državnog fakulteta - dva boda;
 • deficitarno zanimanje - dva boda.

7. Studenti prve godine Tehnološkog fakulteta Zvornik:
 • za uspjeh u školovanju prosječna ocjena iz srednje škole množi se sa 3,5; 

Komisija za stipendije u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje RS, Biro Zvornik i Odjeljenjem za privredu i društvene djelatnosti utvrđuje Listu deficitaranih zanimanja kao osnov za bodovanje.

G. POSTUPAK  KONKURISANJA I ODLUČIVANJA


XII

Kandidat za dodjelu stipendije podnosi pismeni zahtjev na propisanom obrascu uz koji prilaže dokumentaciju utvrđenu ovim Konkursom i može konkurisati samo na jednu od utvrđenih kategorija -lista.
Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom student dostavlja na šalter Gradske uprave grada Zvornik. Ako se prijava dostavlja putem pošte,  Adresa je: Gradska uprava Grada Zvornik, Komisija za stipendije,  Svetog Save 124, 75400 Zvornik.
 
Komisija za stipendije utvrđuje Prijedlog rang lista studenata u svih sedam kategorija i iste dostavlja Gradonačelniku i objavljuje ih na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu Gradske uprave.
Prigovor na rang listu Komisije, učesnik Konkursa može uložiti Gradonačelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa –Prijedloga rang lista.
Gradonačelnik će u roku od 15 dana donijeti konačnu odluku po prispjelim prigovorima.
 
Konačnu Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije za stipendije.
Konačni rezultati Konkursa se objavljuju na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu Gradske uprave i u svim mjesnim kancelarijama na području grada Zvornik.


XIII

U slučaju davanja netačnih i nepotpunih podataka stipendista snosi krivičnu i materijalnu odgovornost, zbog čega se davanja po osnovu stipendije obustavljaju.
Komisija zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podataka datih u konkursnoj proceduri.


XIV

Rezultati Konkursa  o dodjeli stipendija  biće objavljeni u roku do 45 dana, nakon zatvaranja Konkursa, na oglasnoj tabli Graske  uprave Zvornik, u svim mjesnim kancelarijama na području Grada Zvornik i na Internet stranici Gradske uprave. 


XV

Ovaj Konkurs biće objavljen na na oglasnoj tabli Gradske uprave, zvaničnoj internet stranici Gradske uprave, lokalnom radiju i svim mjesnim kancelarijama gradske uprave grada Zvornik.
Konkurs traje 30 kalendarskih dana, odnosno od 29.11. 2019. godine, zaključno sa  31.12.2019. godine.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 3 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini