Utorak, 23. April 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 12.10.2018.

Rok za prijavu: Subota, 27.10.2018.

Izvor: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TKAdresa:Slatina 2, 75 000 Tuzla, Bosna i HercegovinaTelefon:++ 387 (0) 287 023Email:monks@tk.kim.baURL:www.monkstk.ba

Konkurs Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola za šk. 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 8. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/2019., broj: 02/1-14-22413/18 od 26.09.2018. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

K  O  N  K  U  R  S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola
koji su upisali zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/2019. godinu

 

I


Raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/2019. godinu i to:
 • do 25 stipendija po jednom deficitarnom zanimanju sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/2019. godinu (zanimanja sa liste su: zidar, tesar, keramičar, zavarivač, rudar, stolar, tapetar, pekar, obućar i krojač) odnosno ukupno do 250 stipendija.


II

Ukupna visina stpendije za školsku 2018/2019. godinu iznosi 855,00 (osamstotinapedesetpet) KM i to za 9 mjeseci po 95,00 (devedesetpet) KM.


III

Pravo na dodjelu stipendije ima državljanin Bosne i Hercegovine koji ima status redovnog učenika pod sljedećim uslovima:
a) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
b) da ima mjesto boravišta u statusu raseljene osobe na području Tuzlanskog kantona,
    ili da je prije ostvarenog povratka imao status raseljene osobe na području Tuzlanskog kantona,
c) da je u školskoj 2018/2019. godini prvi put primljen u prvi razred po Konkursu
    za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola,
d) da ne prima stipendiju od drugog davaoca u ukupnom godišnjem iznosu većem od 800,00 KM.
c) da ne prima stipendiju od drugog kantonalnog organa koji se finansira iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

IV


(1) Lista dobitnika stipendije, koji ispunjavaju uslove iz tačke III utvrđuje se na osnovu sljedećih kriterija:

    1. opći uspjeh postignut u devetom razredu 50 bodova
    2. rezultati eksterne mature 10 bodova
    3. materijalni položaj 40 bodova

(2) Maksimalan broj bodova po osnovu utvrđenih kriterija iznosi 100 bodova.
(3) Po kriteriju “opći uspjeh postignut u devetom razredu” učeniku pripada sljedeći broj bodova:
 • odličan uspjeh 50 bodova
 • vrlodobar uspjeh 40 bodova
 • dobar uspjeh 30 bodova
 • dovoljan uspjeh 20 bodova
(4) Po kriteriju “rezultati eksterne mature” učeniku pripada do 10 bodova (ukupan postotak dobiven na maturi dijeli se sa 10)
 • za postignuti procenat od 0 do 10% = 1 bod
 • za postignuti procenat od 11% do 20% = 2 boda
 • za postignuti procenat od 21% do 30% = 3 boda
 • za postignuti procenat od 31% do 40% = 4 boda
 • za postignuti procenat od 41% do 50% = 5 bodova
 • za postignuti procenat od 51% do 60% = 6 bodova
 • za postignuti procenat od 61% do 70% = 7 bodova
 • za postignuti procenat od 71% do 80% = 8 bodova
 • za postignuti procenat od 81% do 90% = 9 bodova
 • za postignuti procenat od 91% do 100% = 10 bodova.
(5) Po kriteriju “materijalni položaj” učeniku pripada sljedeći broj bodova:
 • bez prihoda po članu užeg porodičnog domaćinstva 40 bodova
 • učenik iz porodice korisnika socijalne zaštite 30 bodova
 • prihodi po članu užeg porodičnog domaćinstva do 30 % od prosječne plaće u FBiH 25 bodova
 • prihodi po članu užeg porodičnog domaćinstva od 31% - 50 % od prosječne plaće u FBiH 20 bodova
 • prihodi po članu užeg porodičnog domaćinstva od 51% - 70 % od prosječne plaće u FBiH 15 bodova
 • prihodi po članu užeg porodičnog domaćinstva preko 70 % od prosječne plaće u FBiH 5 bodova
(6) Prilikom primjene kriterija iz stava (5) ove tačke, u obzir se uzima prosječna plaća u
     FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(7) Pod članom užeg porodičnog domaćinstva, u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se: roditelji, sestre, braća, očuh, maćeha, usvojitelj, djed, nena/baka ako sa učenikom žive u zajedničkom domaćinstvu.


V


Kod ostvarenog istog broja bodova na rang listi prednost se daje kandidatu po sljedećem redoslijedu:
 • redovni učenik bez prihoda po članu užeg porodičnog domaćinstva,
 • redovni učenik koji je ostvario odličan uspjeh ili ostvario najbolji uspjeh u devetom razredu.

 

VI

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa putem prijavnog obrasca. Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranicama Ministarstva i Vlade Kantona i lično u Ministarstvu.


VII


(1) Uz prijavu na konkurs za dodjelu stipendija treba dostaviti:
 1. Uvjerenje o statusu redovnog učenika i da je prvi put upisao prvi razred srednje škole za deficitarna zanimanja,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Potvrdu o prebivalištu, odnosno boravištu ne starije od 60 dana (CIPS obrazac PBA3, original ili ovjerena kopija),
 4. Izjava - Kućna lista ne starija od 30 dana (original ili ovjerena kopija),
 5. Ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom IX razredu osnovne škole,
 6. Ovjerenu kopiju uvjerenja o polaganju eksterne mature učenika u osnovnoj školi,
 7. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa ili notara da ne prima stipendiju od drugog davaoca u ukupnom godišnjem iznosu većem od 800,00 KM i da ne prima kredit, nagradu ili stipendiju od drugog kantonalnog organa koji se finansira iz Budžeta Tuzlanskog kantona,
 8. Dokaze o materijalnom položaju (potvrda/uvjerenje nadležnih organa) ukoliko se radi o:
  a) učenicima iz porodica korisnika socijalne zaštite,
  b) učenicima bez prihoda po članu užeg porodičnog domaćinstva (uvjerenje Službe za zapošljavanje),
  c) učenicima čiji je prihod po članu užeg porodičnog domaćinstva do 70% prosječne plaće FBiH - sa tačno navedenim procentom prosječne plaće FBiH (potvrda o prosječnoj plaći za svakog zaposlenog člana užeg porodičnog domaćinstva ili ovjerena dva zadnja čeka za svakog člana užeg porodičnog domaćinstva koji prima penziju).
(2) Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na konkurs moraju biti originalni ili ovjerene kopije.


VIII


(1) Na osnovu Odluke o dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiranju kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.
(2) Ugovor o stipendiranju zaključuju ministar u ime Ministarstva i jedan od roditelja/staratelja redovnog učenika.
(3) Rok za potpisivanje Ugovora o stipendiranju je 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli stipendija, a ukoliko u tom roku roditelj/staratelj redovnog učenika ne pristupi potpisivanju ugovora, redovan učenik gubi pravo na stipendiju, a stipendija se dodjeljuje prvom sa liste kandidata koji nije ostvario pravo na dodjelu stipendije.

IX


(1) Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili predavanjem lično na adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ulica Rudarska 57, 75 000 Tuzla.
(2) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ministarstvo obrazovanja i nauke
Tuzlanskog kantona

 

KONKURSI