Srijeda, 19. Februar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 11.11.2019.

Rok za prijavu: Nedjelja, 01.12.2019.

Izvor: Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za boračka pitanja ZDKAdresa:Kučukovići 2, 72 000 Zenica, Bosna i HercegovinaTelefon:032/245-645Email:min-bp@bih.net.ba

Konkurs Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14. i 1/18.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje


KONKURS
za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima
njihovih porodica za studijsku 2019./2020.godinu

 

I. Sredstva namijenjena stipendiranju
Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2019./2020.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2020.-oj godini.
  • Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
    1) za prvu godinu studija 800 KM;
    2) za drugu i ostale godine studija 1200 KM.
  • Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose:
    1) za prvu godinu studija 100 KM;
    2) za drugu i ostale godine studija 150 KM.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:
a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b) ratni vojni invalidi;
c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine
    u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci,
    ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;
d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih
    ratnih vojnih invalida;
e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog
    priznanja ili odlikovanja;
f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30. godine života;
g) djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992.
    do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje
    24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna
    lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

III. Pravo učešća na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju:
a) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo
    pravo na porodičnu  invalidninu – do navršene 35. godine života;
b) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja
     kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih
     vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu - do
     navršene 30.godine života;
c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga
    proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom
    domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana
    prije smrti - do navršene 30.godine života.

IV. Pravo učešća na konkursu lica iz tačke II i III imaju pod uvjetom:
a) da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije
    godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
c) da prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;
d) oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici
    subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
e) čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 610,40 KM ( 80% prosječne
     neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
f) da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba tačke f) ne odnosi se na kandidate - dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu.

V. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
a) koji su studenti-apsolventi;
b) koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
c) koji su na vanrednom studiju;
d) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

VI. Kriteriji za izbor kandidata
Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po slijedećim kriterijima:
a) ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
b) socijalno-ekonomska situacija;
c) ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

VII. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze:
a) ovjerenu fotokopiju lične karte;
b) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
c) uvjerenje o prebivalištu;
d) potvrdu o redovnom studiju;
e) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj
     godini (ovjerena kopija svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku
     ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
f) ovjerenu kućnu listu;
g) uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca
    za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene
    uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji
    kopija zdravstvene knjižice);
h) ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne
    djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/
    Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
i) ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
j) izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.
 
VIII. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 18.03.2020. // Konkurs je otvoren još 28 dana.

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini

Rok za prijavu: 21.02.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Javni poziv Opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2019/20. godini