Utorak, 24. Novembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 03.11.2020.

Rok za prijavu: Utorak, 24.11.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za boračka pitanja ZDKAdresa:Kučukovići 2, 72 000 Zenica, Bosna i HercegovinaTelefon:032/245-645Email:[email protected]

Konkurs Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2020/21. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14. i 1/18.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e

KONKURS
za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima
njihovih porodica
 za studijsku 2020./2021.godinu


I. Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama, branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2020./2021.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2021.-oj godini.

 • Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
 1. za prvu godinu studija …………........…. 800 KM;
 2. za drugu i ostale godine studija ………  1200 KM.
 • Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
 1. za prvu godinu studija …………........…. 100 KM;
 2. za drugu i ostale godine studija ……….   150 KM.


II. Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
 2. ratni vojni invalidi;
 3. demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu;
 4. članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
 5. članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
 6. djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
 7. djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
 8. djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.


III. Pravo učešća  na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju:

 1. djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu invalidninu – do navršene 35. godine života;
 2. djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu - do navršene 30.godine života; 
 3. djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti - do navršene 30.godine života.

IV.   Pravo učešća na konkursu lica iz tačke II i III imaju pod uvjetom:

 1. da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
 3. da prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;
 4. oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
 1. čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 634,40 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
 2. da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba tačke f) ne odnosi se na kandidate - dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu.

V.    Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

 1. koji su studenti-apsolventi;
 2. koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
 3. koji su na vanrednom studiju;
 4. koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

VI.   Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po slijedećim kriterijima:

 1. ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
 2. socijalno-ekonomska situacija;
 3. ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama gradskih/općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

VII.  Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :

 1. ovjerenu fotokopiju lične karte;
 2. dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
 3. uvjerenje o prebivalištu;
 4. potvrdu o redovnom studiju;
 5. dokaz o ostvarenom uspjehu u  prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija      svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
 6. ovjerenu kućnu listu;
 7. uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);
 8. ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
 9. ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
 10. izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.


VIII. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

  Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.12.2020. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija u akademskoj/školskoj 2020/21. godini

Rok za prijavu: 27.11.2020. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs Grada Gračanica za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020/21. godinu

Rok za prijavu: 30.11.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020/21. godini