Petak, 03. April 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 03.02.2020.

Rok za prijavu: Utorak, 18.02.2020.

Izvor: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona GoraždeAdresa:1 slavna višegradska brigada 2/A, 73 000 Goražde, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 38 22 42 59Fax:+387 38 22 09 34Email:obrazovanje@bpkg.gov.baURL:www.mo.bpkg.gov.ba

Konkurs Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2019/20. studijsku godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 12. Zakona о ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 9/13 i 13/13), а u skladu Odlukom о utvrđivanju Кriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2019/20 studijsku godinu, broj: 03-11-165/20 od 30.01.2020. godine, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rаspisuje: 

 

KONKURS
za dodjelu studentskih stipendija
redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2019/20. studijsku godinu


1. PODNOSIOCI PRIJAVE ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

U skladu sa Odlukom о utvrđivanju Кriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2019/20 studijsku godinu, broj: 03-11-165/20 od 30.01.2020. godine, podnosioci prijave za dodjelu studentskih stipendija iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde mogu biti lica koja ispunjavaju sljedeće орćе uslove:
 

  • da imaju status redovnog studenta,
  • da imaju prebivalište na području Bosansko - podrinjskog kantona Goražde najmanje tri godine,
  • da su državljani BiH,
  • da prvi put upisuju godinu na visokoskoškolskoj ustanovi u BiH i da nisu studenti koji studiraju 
    u Goraždu,
  • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca. 
     

2. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava za dodjelu studentskih stipendija iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde vrši u tri različite grupe i to: (Detaljnije pogledati u prilogu)

3. ODLUČIVANJE PO PRIJAVAMA

Preliminarnu listu dobitnika studentskih stipendija sačinjava Komisija za provođenje procedure dodjele stipendija imenovana od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na ovaj Konkurs sa ostavljenim rokom prigovora na istu od osam dana.

Konačnu listu dobitnika studentskih stipendija donosi Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Goražde na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde.
 
Nakon utvrđene Konačne liste dobitnika studentskih stipendija od strane Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde podnosioc prijave se poziva da potpiše Ugovor sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde.
 
Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od obavještenja da mu je prijava odobrena, smatrat će se daje odustao od prijave.

4. ROK ZA PRIJAVU, NAČIN OBJAVE I DODATNE INFORMACIJE

Konkurs je otvoren do 18.02.2020. godine i objavljuje se u elektronskim medijima na području Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, internet stranici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, internet stranici Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, kao i oglasnoj ploči u zgradi Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde.
 
Zainteresovana lica za dodatne informacije u vezi sa realizacijom ovog Konkursa mogu dobiti u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde na telefon 038/224-259.
 
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde zadržava pravo poništenja ovog Konkursa do odabira korisnika sredstava, bez obaveza pismenog ili usmenog obrazloženja kao i bez obaveza snošenja troškova za podnošenje prijave po ovom Konkursu.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

MINISTAR
Armin Bešlija
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 24.04.2020. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs za dodjelu Go Styria stipendija za akademsku 2020/21. godinu