Utorak, 22. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 28.08.2020.

Rok za prijavu: Subota, 12.09.2020.

Izvor: Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida USK

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida USKAdresa:Alije Đerzeleza 6, 77 000 Bihać, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 37 227 784Fax:+387 37 226 082Email:[email protected]URL:www.vladausk.ba

Konkurs Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 25. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 3/05, 1/09, 29/12, 24/18 i 17/19) i člana 7. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 14/20), ministar Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida raspisuje: 


K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja
Unsko-sanskog kantona za akademsku 2019/2020 godinu

 
I  Korisnici prava po ovom Konkursu
 
Pravo na stipendiju mogu ostvariti lica iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 3/05, 1/09, 29/2012, 24/18 i 17/19) kao i djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida, demobiliziranog branioca, organizatora otpora, dobrovoljca, veterana i učesnika rata, kao i djeca umrlog demobiliziranog branioca, do navršene 25. godine života koji su redovni studenti na visokoškolskim ustanovama i koji su državljani BiH sa stalnim prebivalištem na području Unsko-sanskog kantona i u općinama Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica, u kontinuitetu najmanje godinu dana (u daljem teksu: kandidati).

Djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca mogu ostvariti pravo na stipendiju bez obzira na godine života pod uslovom da ispunjavaju ostale uslove propisane ovim Pravilnikom. 
 
II Pravo sudjelovanja na konkursu za dodjelu stipendije
 
Pravo sudjelovanja na konkursu za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uslove :
 
a) da su državljani Bosne i Hercegovine,
b) da su redovni studenti studija na visokoškolskim ustanovama prvog i drugog ciklusa studiranja,
c) da su lica iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica kao i djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida, demobiliziranog branioca, organizatora otpora, dobrovoljca, veterana i učesnika rata, djeca umrlog demobiliziranog branioca,  starosti do 25. godine života, s tim da djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca mogu ostvariti pravo na stipendiju bez obzira na godine života, pod uslovom da ispunjavaju ostale uslove popisane Pravilnikom o kriterijima za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona,
d) da ne primaju neku drugu stipendiju ili kredit,
e) da imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Unsko-sanskog kantona i u općinama Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica, u kontinuitetu najmanje godinu dana,
f) da nisu korisnici subvencija za troškove školovanja, smještaja ili ishrane iz Budžeta Unsko-sanskog kantona,
g) da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu studijsku godinu, s tim što pravo na sudjelovanje neće imati podnosioc zahtjeva koji je već bio korisnik prava na stipendiju za određenu studijsku godinu za koju ponovno podnosi zahtjev.
h) da nisu zaposleni na određeno ili neodređeno vrijeme.
 
III Kriteriji za dodjelu stipendija
 
Prijedlog kandidata za dodjelu stipendije utvrđuje se na osnovu priložene  dokumentacije, koju je podnosioc uz zahtjev dužan priložiti. 
 
IV Potrebna dokumentacija
 
1. Uz zahtjev za dodjelu stipendije podnosioc je u obavezi da priloži sljedeću dokumentaciju:

a) kratku biografiju,
b) rješenje Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu matične općine o priznatom statusu u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ili uvjerenje o priznatom statusu od strane Odjeljenja za borčako-invalidsku zaštitu matične općine,
c) za članove porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratne vojne invalide i djecu ratnog vojnog invalida/umrlog ratnog vojnog invalida, rješenje kojim je priznato pravo koje obuhvata tekuću akademsku godinu, odnosno rješenje o priznatom statusu koje je posljednje na snazi za RVI,
d) prijava o evidenciji prebivališta (CIPS),
e) uvjerenje o redovnom upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu, odnosno da su prvi put upisali akademsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,
f) ovjerena lična izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne prima drugu stipendiju, kredit, da nije korisnik subvencije za troškove smještaja ili ishrane iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za tekuću akademsku godinu, da nije korisnik stipendije od strane Ministarstva za istu studijsku godinu za koju predaje zahtjev,
g) ovjerena lična izjava da nije zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme,
h) ovjerena fotokopija tekućeg računa otvorenog kod banke na ime kandidata za stipendiju ili potvrdu banke o otvorenom tekućem računu,

2. Uz zahtjev za dodjelu stipendije, korisnik stipendije koji redovno upiše narednu godinu studija – kontinuirano ostvarivanje prava na stipendiju, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:
a) dokaz da je redovno upisao narednu godinu studija,
b) prijava u evidenciji prebivališta (CIPS),
c) dokaz da nije u vrijeme upisa navršio 25 godina života (Izvod iz matične knjige rođenih)
d) ovjerena lična izjava da nije zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme.

3. Djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca, kod kontinuiranog ostvarivanju prava na stipendiju, u obavezi su uz zahtjev dostaviti:
a) dokaz da je redovno upisao narednu godinu studija,
b) prijava u evidenciji prebivališta (CIPS),
c) ovjerena lična izjava da nije zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme.
 
4. a) Tražena dokumentacija (originali i ovjerene fotokopije) ne smije biti starija od 6 mjeseci, obavezna je da se dostavi uz zahtjev, u suprotnom smatrat će se da zahtjev nije potpun.
b) Javne isprave, izdate u drugim državama s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene međunarodne ugovore, važe saglasno tim ugovorima.
c) Javne isprave, izdate u državama s kojima Bosna i Hercegovina nema zaključene međunarodne ugovore o priznavanju važnosti javnih isprava, važe ukoliko sadrže sve elemente propisane odgovarajućim međunarodnim konvencijama i pod uslovom reciprociteta čije postojanje utvrđuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
d) Javne isprave izdate u drugim državama trebaju biti prevedene na jedan od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine i ovjerene od stalnog sudskog tumača.
e) Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida nema obavezu vraćanja dokumentacije priložene uz zahtjev.

V Mjesečni iznos stipendije  

Sredstva za stipendiranje studenata osiguravaju se u Budžetu Unsko-sanskog kantona budžetskog korisnika Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida. 
 
Pojedinačni iznos stipendije i broj stipendista utvrđuje svojom odlukom Vlada Unsko-sanskog kantona.  
 
VI Gubitak prava na stipednije  
 
Korisnik gubi pravo na stipendiju ukoliko: 

a) se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na osnovu neistinitih ili nepotpunih podataka ili na osnovu falsifikovanih dokumenata,
b) započne primati stipendiju iz drugih izvora,
c) svojevoljno prekine studij,
d) korisnik stipendije bude pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje mu je izrečena kazna zatvora 3 mjeseca ili duže,
e) korisniku stipendije bude izrečena disciplinska mjera isključenja iz visokoškolske ustanove i prestanka statusa redovnog studenta,
f) ne upiše narednu godinu studija – kod kontinuiranog ostvarivanja prava na stipendiju,
g) napuni 25 godina starosti, osim djece poginulog, umrlog, nestalog branioca koji ostvaruju pravo na stipendiju bez obzira na godine života,
h) po nekom drugom osnovu prestane mu status redovnog studenta.
 
VII Rokovi za podnošenje zahtjeva 

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Alije Đerzeleza 6 Bihać, putem pisarnice Vlade Unsko-sanskog kantona, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.  

Obrazac zahtjeva, zainteresovani kandidati mogu preuzeti u Ministarstvu za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida i

Odjeljenjima za boračko-invalidsku zaštitu općina Unsko-sanskog kantona. 

Konačna lista kandidata koji su dobili stipendiju i odluka ministra Ministarstva objavljuje se na oglasnoj ploči Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida i na oglasnim pločama kantonalnih organa uprave Unsko-sanskog kantona.  

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendija, pristupa se zaključivanju ugovora o stipendiranju sa svima kojima je stipendija odobrena.  

Ugovor o stipendiranju zaključuje ministar Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida s korisnikom stipendije, a ako je on maloljetan ugovor zaključuje zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj).  
 
Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci akademske godine 2019/2020. 

MINISTAR           
mr.sci Ermin Zulić          

KONKURSI

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu