Srijeda, 17. Avgust 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 10.11.2021.

Rok za prijavu: Petak, 10.12.2021.

Izvor: https://mtel.ba/

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Mtel, a.d. Banja LukaAdresa:Ul. Vuka Karadžića broj 6, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 51 240 100Fax:+387 51 211 150Email:[email protected]URL:www.mtel.ba

Konkurs m:tel-a za dodjelu stipendija istaknutim studentima prvog ciklusa studija u BiH za ak. 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

Konkurs o dodjeli 15 stipendija kompanije m:tel otvoren je 10. novembra 2021. godine, a na njega se mogu prijaviti studenti prvog ciklusa studija u BiH, i to studenti III i IV godine, kao i apsolventi. Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objave.

Ovim konkursom obuhvaćeni su fakulteti elektrotehnike u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, Fakultet elektrotehnike u Tuzli, a od ove godine i studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci. Od 15 stipendija 12 je rezervisano za studente elektrotehnike i tri za studente PMF-a.

Studenti koji postanu m:stipendisti primaće mjesečno iznos od 300 KM do kraja prvog ciklusa studija.

Ko se može prijaviti?

m:stipendista može postati student treće, četvrte godine ili apsolvent prvog ciklusa studija sljedećih fakulteta:

Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, programi:

 • Računarstvo i informatika
 • Elektronika i telekomunikacije

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, I. Sarajevo, odsjeci:

 • Računarstvo i informatika
 • Automatika i elektronika

Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, Tuzla, usmjerenja:

 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije i informacione tehnologije

Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, studijski program Matematika i informatika:

 • Opšti smjer
 • Informatički smjer


Koliki prosjek mora imati student koji želi da aplicira na ovaj konkurs?

Prosjek ocjena potreban da bi se student mogao prijaviti je 8 i iznad 8.

Koje su uslovi i kriterijumi za prijavu na konkurs?

# Uslovi koje treba da ispunjava student su sljedeći:

 • da je redovan student treće i četvrte godine prvog ciklusa studija na navedenim univerzitetima i apsolvent kome nije istakao apsolventski staž;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine;
 • da nisu i da neće biti korisnici studentske stipendije iz drugih izvora finansiranja;
 • da u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu godinu studija;
 • da nije stariji od 26 godina;
 • da ima prosjek ocjena od i veći od 8,00;
 • da je upisao studijski program iz jedne od naučnih oblasti navedenih u prvom pitanju.


# Kriterijum

Osnovni kriterijum za dodjelu stipendija je prosjek ocjena studenta u toku studija.

Koja dokumenta je potrebno poslati na konkurs?

Uz popunjen obrazac prijave na konkurs (www.mtel.ba), sa CV-jem, adresom prebivališta i tel. brojevima, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova Konkursa.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova, student prilaže:

 1. izvod iz matične knjige rođenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. potvrdu o mjestu prebivališta;
 4. potvrdu o upisanoj godini studija, studijskom programu/usmjerenju i prosjeku ocjena u toku studija;
 5. potvrdu sa fakulteta da u toku studija nije obnavljao nijednu godinu studija;
 6. izjavu studenta kojom potvrđuje da nije i da neće biti korisnik stipendije iz drugih izvora finansiranja.

Dokazi o ispunjavanju navedenih uslova biti originali ili ovjerene kopije, a dokazi pod rednim brojem 2, 3, 4 i 5, ne stariji od tri mjeseca.

Kako i gdje će moći da se prate podaci o pristiglim prijavama i rang lista kandidata?

Ukupan broj pristiglih prijava kao i rang-lista se objavljuju na internet stranici www.mtel.ba.

Šta u slučaju da neki student ima prigovor na rang-listu?

Studenti koji su podnijeli prijavu na konkurs imaju pravo prigovora na rang-listu, a podnose ga generalnom direktoru u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja rang-liste.

Šta stipendista dobija od kompanije?

 • zа pеriоd stipеndirаnja, dо zаvršеtkа I ciklusа studiја, studеnt mјеsеčnо dobija stipеndiјu u iznоsu оd  300 KМ;
 • na zahtjev studenta m:tel će omogućiti praksu u kompaniji, u trajanju do mjesec dana;
 • m:tel će imenovati stručnjaka u kompaniji koji će imati ulogu mentora studentu u toku obavljanja prakse;
 • stipendiraće studenta do završetka prvog ciklusa studija, ukoliko student ne izgubi pravo na stipendiju.


Šta student treba da učini kako bi ostao stipendista?

Student treba da završi školovanje u redovnom roku (do isteka apsolventskog staža koji traje najduže do 12 mjeseci), kako ne bi izgubio pravo na stipendiju.

Šta nakon završetka prvog ciklusa studija?

Nakon što stipendista m:tel-a završi prvi ciklus studija, a ukoliko mu m:tel ponudi zaključivanje ugovora o radu, dužan je da zaključi ugovor o radu sa kompanijom.

Do kada je rok za podnošenje prijave?

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, odnosno do 10.12.2021. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kako se prijave dostavljaju m:tel-u?

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol kompanije ili preporučenom poštom na adresu:

Mtel, a.d. Banja Luka,
ul. Vuka Karadžića broj 2,
78 000 Banja Luka,
n/r predsjednika Komisije za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendija, i sa naznakom NE OTVARATI.

 • Formular za prijavu možete preuzeti ovdje
 • Oglas konkursa u pdf-u možete preuzeti ovdje

Sve informacije u vezi sa konkursom za m:stipendiste možete dobiti putem e-mail adrese: [email protected]

KONKURSI

Rok za prijavu: 23.08.2022. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 02.09.2022. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2022. godinu