Utorak, 26. Mart 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 20.06.2018.

Rok za prijavu: Četvrtak, 05.07.2018.

Izvor: Općina Bosanski Petrovac

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Bosanski PetrovacAdresa:Bosanska 110, 77250 Bosanski Petrovac, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 37 88 35 71 Fax:+387 37 88 10 12 Email:opcinabp@bih.net.baURL:www.bosanskipetrovac.gov.ba

Konkurs Općine Bosanski Petrovac za dodjelu novčane podrške za školovanje i pomoć studentima za akademsku 2017/18. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 4. Pravilnika o dodjeli novčane podrške za školovanje opštine Bosanski Petrovac („Sl. glasnik br.6/17), i člana 4. Odluke Opštinskog vijeća o uslovima, obimu i načinu dodjele novčane podrške za školovanje i pomoć studentima za akademsku 2017/18. godinu br. 02/1-14-1024-5/18 od 31.05.2018. godine, opštinski Načelnik raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu novčane podrške za školovanje i pomoć
studentima za akademsku 2017/18. godinu


I

Raspisuje se konkurs za dodjelu novčane podrške za školovanje i pomoć redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Opštine Bosanski Petrovac, upisani na fakultetima za akademsku 2017/18 godinu.


II

Pravo na novčanu podršku imaju redovni studenti slijedećih profila; pravnog, šumarskog, ekonomskog, stomatološkog, građevinskog, veterinarskog, arhitektonskog, mašinskog, informatičkog, pedagoškog, geodetskog, elektrotehničkog, poljoprivrednog, farmaceutskog, medicinskog, tehničkog i društvenog smjera sa prebivalištem u Bosanskom Petrovcu.


III

Utvrđuje se broj od 70 redovnih studenata sa prebivalištem u opštini Bosanski Petrovac, kojima će se dodijeliti novčana podrška za školovanje u visini od 400,00 KM (slovima:četiristotine konvertibilnih maraka) za akademsku 2017/2018. godinu.

IV

Uz prijavu zahtjev za dodjelu novčane podrške, učesnici konkursa su dužni dostaviti:

Opći kriteriji:                                                                                         

  • Dokaz o prebivalištu na području opštine Bosanski Petrovac (CIPS obrazac),
  • Uvjerenje-potvrdu o upisu na određenu godinu-semestar fakulteta za koji se dodjeljuje novčana podrška, izdatu od nadležne ustanove.

Posebni kriteriji-kriterij za bodovanje:

  • Podatke o dosadašnjem uspjehu na školovanju (ovjerene prepise svjedočanstava za sve četiri godine, odnosno  indeksa).
  • Kućna lista
  • Potvrdu o ukupnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva izdatu od nadležne ustanove (primanja po osnovu nezaposlenosti ne ulaze u mjesečna primanja),
  • Potvrdu od nadležnog organa da je član šehidske porodice ili porodice RVI-a, demobilisanog borca ili dijete civilne žrtva rata. 


V

Komisija za dodjelu novčane podrške na osnovu dostavljenih prijava na konkurs sa dokumentima će po zaključenju konkursa na osnovu uvida u konkursni materijal:

  • neblagovremene i nepotpune prijave odbaciti,
  • prijave kandidata koji ne ispunjavaju konkursne uslove za ostvarivanje prava na novčanu podršku, odbiti,
  • u skladu sa kriterijumima, vršiti bodovanje kandidata koji ispunjavaju konkursne uslove za ostvarivanje prava na novčanu podrške i sačiniti bodovnu listu.


VI

Izbor studenata vrši Komisija koju imenuje opštinski Načelnik u roku od 8 (osam) dana od dana zatvaranja Konkursa a prema utvrđenim kriterijima Pravilnika o dodjeli novčane podrške za školovanje.

 
VII

Svaki učesnik u konkursu ima pravo uvida u zapisnik o bodovanju i ostali konkursni materijal, te pravo prigovora na Odluke o izboru novčane podrške.

Prigovor se podnosi Komisiji za žalbe Opštinskog Vijeća Bosanski Petrovac u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Odluke.


VIII

Ugovorom o novčanoj podršci utvrditi će  se visina novčane podrške, period i način isplate novčane podrške, međusobna prava i obaveze ugovornih strana kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje i prestanak prava na novčanu podršku.


IX

Rok za podnošenje prijava-zahtjeva na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja istog u listu „Krajina“

Prijave slati na adresu opština Bosanski Petrovac sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu novčane podrške“ ul. Bosanska 110. Bosanski Petrovac, a mogu se predati i neposredno u šalter sali opštine svakim radnim danom od 07,00 do 15.30 sati.

X

Ovaj Konkurs objaviti u listu „Krajina“, i na oglasnoj tabli Opštine Bosanski Petrovac.

Općinski Načelnik
Zlatko Hujić, dipl.oec.

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.04.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini

Rok za prijavu: 10.04.2019. // Konkurs je otvoren još 15 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 28.03.2019. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs opštine Petrovo za stipendiranje redovnih studenata u 2019. godini