Nedjelja, 29. Maj 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 23.12.2021.

Rok za prijavu: Subota, 22.01.2022.

Izvor: Oćina Bugojno

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina BugojnoURL:www.opcina-bugojno.ba

Konkurs Općine Bugojno za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu čl. 40. Statuta Općine Bugojno (“Službene novine Općine Bugojno”, br. 7/07, 2/08 i 6/11),  Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/2022.godinu (“Službene novine Općine Bugojno”, broj: 8/21)  i  Pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 8/21), općinski načelnik raspisuje


K  O  N  K  U  R  S
za dodjelu stipendija redovnim studentima u
akademskoj 2021/202. godini


I

Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji imaju stalno prebivalište na području općine Bugojno najmanje šest mjeseci prije prijave na Konkurs i koji se školuju  u Bosni i Hercegovini.


II


Pravo na dodjelu stipendija nemaju:
  • vanredni studenti,
  • studenti apsolventi,
  • studenti koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,
  • studenti koji primaju stipendiju od drugog davaoca,
  • studenti koji sa danom objave konkursa navršavaju 26. godina života.
  • studenti koji već imaju završen jedan od fakulteta.


III


ZZa akademsku 2021/2022. godinu dodjeljuje se 200 stipendija, a stipendije će se dodjeljivati sljedećim kategorijama studenata:

Kategorija 1: učenici generacije školske 2020/2021. godine, koji su upisali redovni studij,

Kategorija 2: studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom (prosječna ocjena u prethodnim godinama studija je iznad 8,5 odnosno 4,25),

Kategorija 3: studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez jednog ili oba roditelja i djeca korisnici stalne socijalne pomoći),

Kategorija 4: djeca sa posebnim potrebama (invaliditeta 60% i više),
 
Kategorija 5: djeca šehida i poginulih boraca, RVI, djeca osoba sa invaliditetom od 100% i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,

Kategorija 6: redovni studenti I – VI godine studija koji nisu obuhvaćeni jednom od prethodnih kategorija.

Broj stipendija ove kategorije će biti raspoređen nakon podjele u kategorijama 1.,2.,3.,4. i 5. a po procentualnom učešću po godinama:

I godina 10% stipendija,                    II godina 10% stipendija,

III godina 20% stipendija,                 IV godina 20% stipendija,

V godina 20% stipendija,                  VI godina 20% stipendija.
 
 

IV


Izbor kandidata vršit će se po Pravilniku o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima („Službene novine Općine Bugojno”, broj: 8/21) i na osnovu Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u  akademskoj 2021/2022. godini. („Službene novine Općine Bugojno”, broj: 8/21)

Dodjela stipendija izvršit će se po rang listi prioriteta koju će utvrditi Komisija Općinskog vijeća za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/2022.godinu.

Komisija će pregledati i razmotriti pristigle prijave na objavljeni Konkurs, utvrditi broj bodova za svakog kandidata i napraviti rang listu. Kandidati mogu uložiti prigovor na objavljenu rang listu u roku od osam dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Bugojno. U slučaju da prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova po kriteriju uspjeh u školovanju, a potom po kriteriju materijalni status.

Svi prijavljeni kandidati iz člana III iz kategorija 1.,2.,3.,4. i 5.  sa uredno dostavljenom dokumentacijom će biti dobitnici stipendije bez bodovanja.

Studenti iz kategorije 6. iz  člana III će biti bodovani na osnovu Pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima.

Kandidati  u kategoriji 6. iz  člana III koji imaju primanja iznad 250,00 KM po članu domaćinstva nemaju pravo aplicirati na ovaj konkurs.

Broj stipendija  kategorije 6., po godinama  dodjelit će se procentualo od preostalog broja raspoloživih stipendija.
 

V

Ukupna sredstva za stipendije za akademsku 2021/2022. godinu iznose 200.000,00 KM.

Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata.

Visina mjesečne rate stipendije iznosi 100,00 KM.

Po sprovedenom konkursu Općinska služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu sačinit će Ugovor o stipendiranju studenata, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije. Prilikom potpisivanja ugovora o stipendiranju student je dužan predočiti potvrdu sa fakulteta da je u statusu redovnog studenta (ne stariju od 15 dana).

Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke kojeg svaki kandidat obavezno dostavlja prilikom apliciranja na konkurs.

VI


Kandidati koji konkurišu za stipendije za akademsku 2020/2021.godinu uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:> >Pogledati ovdje!

VII


Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja (05.03.2021. godine). Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se lično  u Općini Bugojno, šalter “Prijem podnesaka” ili putem pošte preporučeno na adresu:
 
Općina Bugojno, Služba za privredu, društvene djelatnosti i  opću upravu, ul. 307. Motorizovane brigade br. 92., sa naznakom “Komisija Općinskog vijeća za  dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2020/2021. godinu.


VIII
 

Nepotpune i neblagovremene dostavljene prijave neće se uvažiti, niti je dozvoljeno dopunjavanje istih nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv.
 

IX


Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Bugojno – Služba za privredu,  društvene djelatnosti i opću upravu (soba 103) ili na šalteru “Informacije” Centra za usluge građanima, na telefon broj:  030/251-210 i 030/509-271.
 
Prijavu, izjavu i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na linku!

OPĆINSKI NAČELNIK
Hasan Ajkunić, prof.

KONKURSI