Subota, 04. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 26.02.2020.

Rok za prijavu: Srijeda, 11.03.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina BusovačaAdresa:ulica 16. Kolovoz bb, 72 260 Busovača, BiHEmail:[email protected]URL:www.opcina-busovaca.com

Konkurs Općine Busovača za dodjelu stipendije redovnim studentima u ak. 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu/temelju člana/članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata u akademskoj 2019/2020 godini, broj: 06-34-2-928/20 od dana 21.02.2020. godine, Općinski načelnik, r a s p i s u j e


KONKURS/NATJEČAJ
za dodjelu stipendije redovnim/redovitim studentima
za akademsku 2019/2020 godinu

 
 
I. Pravo na dodjelu stipendije imaju:
 
 • redovni/redoviti studenti na nekom od fakulteta u BiH ili inostranstv u/inozemstvu
 • studenti koji imaju mjesto prebivališta na području općine Busovača

II . Neće biti uzete u razmatranje prijave studenata:
 
 • koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,
 • koji su smješteni u studentske domove u BiH i inostranstvu,
 • vanrednih studenata,
 • studenata - apsolvenata,
 • koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovo upisali istu godinu studija,
 • koji primaju stipendiju drugog davaoca,
 • koji sa danom objave konkursa/natječaja navršavaju 26 godina života i
 • koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi iznos od 500,00 KM.

III. Uz prijavu na konkurs/natječaj prilaže se:
 
 • fotokopija/preslika lične/osobne karte (obje strane),
 • potvrdu o redovnom/redovitom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navedena godina studija - original ili ovjerena fotokopija/preslika,
 • izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davaoca, ovJerena u općini, original ili ovjerena fotokopija/preslika,
 • kućna lista, original ili ovjerena fotokopija/preslika,
 • fotokopija/preslika tekućeg računa,
 • dokaz da članovi domaćinstva stariji od 15 godina, a mlađi od 26 godina pohađaju srednju ško lu ili redovan /redoviti studij, a za mlađe od 15 godina potvrda da pohađaju osnovnu školu, a za ostale mlađe od 15 godina rodni list - original ili fotokopija/preslika,
 • uvjerenje od Zavoda za zapošlja vanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica, a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana, origina l ili ovjerena fotokopija/presiika,
 • lica koja se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, svoj status (domaćica) dokazuju na osnovu ovjerene lične/osobne izjave,
 • dokaz o primanjima članova zajedničkog domaćinstva/kućanstva:
  1. potvrda o visini plate/plaće u zadnja tri mjeseca, original ili ovjerena
      fotokopija/preslika,
  2. za vlasnike privatnih radnji i vlasnike preduzeća/poduzeća uvjerenje
      o dohotku za 2019. godinu, original ili fotokopija/preslika,
     original ili fotokopija/preslika,
  3. ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti potvrdu o visini prosječne
      plate/plaće dostavlja uvjerenje od PIO/MIO da se nalazi u matičnoj
      evidenciji aktivnih osiguranika I radnici na čekanju/ - ne starije od 30 dana,
      original ili ovjerena fotokopija/preslika,
  4. ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska
      penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina)
      ne starije od 90 dana, original ili fotokopija/preslika i
  5. dokaz o visini inostrane /inozemne penzije/mirovine - ne starije
      od 90 dana, original ili ovjerena fotokopija/preslika.
 
IV. Studenti prve godine studija, koji su u završnom razredu srednje škole proglašeni učenicima generacije:

dobivaju stipendiju podnošenjem prijave uz koju su dužani priložiti sljedeću dokumentaciju;

 • potvrdu o redovnom/redovitom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navede na godina studija - original ili ovjerena fotokopija/preslika,
 • dokaz da je student proglašen učenikom generacije, original iii ovjerena fotokopija/preslika,
 • fotokopija/preslika lične/osobne karte (obje strane) i
 • fotokopija/preslika tekućeg računa.

V. Studenti sportisti;

dobivaju stipendiju na prijedlog Sportskog saveza općine Busovača. Uz navedeni prijedlog dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu o redovnom/redovitom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navedena godina studija - original ili ovjerena fotokopija/ preslika,
 • izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davaoca, ovjerena u općini, original ili ovjerena fotokopija/preslika,
 • fotokopija/preslika lične/osobne karte (obje strane) i
 • fotokopija/preslika tekućeg računa.

Stipendija može biti dodjeljena samo jednom studentu iz porodičnog/obiteljskog domaćinstva.

Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netačne/netočne i nepotpune podatke ili dokumente koji se traže ovim konkursom/natječajem, isti će biti eliminisan/eliminiran iz daljeg postupka dodjele stipendija.

Konkursni postupak sprovodi se u skladu/sukladno sa Pravilnikom o stipendiranju studenata u akademskoj 2019/2020. godini.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
Prijava i dokumentacija za dodjelu stipendija ne vraća se podnosiocu zahtjeva.
 
Prijava na konkurs/natječaj sa potrebnom dokumentacijom predaje se neposredno na protokol Općine ili se dostavlja putem pošte na adresu: Općina Busovača, Komisija/Povjerenstvo za provođenje konkursa/natječaja za dodjelu stipendija, ul. 16 august/kolovoz bb. Busovača.
 
Konkurs/Natječaj objavljen dana: 25.02.2020. godine.
 
Konkurs/Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Lista prioriteta za dodjelu stipendije objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Busovača.

OPĆINSKI NAČELNIK
Asim Mekić, dipl. ing.

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.07.2020. // Konkurs je otvoren još 5 dana.

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini

Rok za prijavu: 08.07.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Natječaj Općine Odžak za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/20. godini