Četvrtak, 24. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 29.10.2019.

Rok za prijavu: Petak, 15.11.2019.

Izvor: Općina Centar

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Novi Grad SarajevoAdresa:Bulevar MNeše Selimovića 97, 71 000 Sarajevo, BiHTelefon:033 297 100URL:www.novigradsarajevo.ba

Konkurs Općine Centar za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 69. Statuta Općine Centar Sarajevo – prečišćen tekst (˝Službene novine Kantona Sarajevo˝, broj: 23/04), člana 5. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/18), Općinski načelnik raspisuje


K O N K U R S
za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini

 

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim ustanovama, a imaju prebivalište na području općine Centar Sarajevo u neprekidnom trajanju od godine dana do dana podnošenja prijave i to:
 1. učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom od 3,50, a učenici prvog razreda srednje škole koji su u toku osnovnog obrazovanja, odnosno od šestog do devetog razreda stekli prosjek ocjena 4,00;
 2. redovni studenti prve godine I ciklusa studija sa najmanjom prosječnom ocjenom od 3,50 iz završnog razreda srednje škole;
 3. redovni studenti I i II ciklusa studija, koji prvi put upisuju tekuću akademsku, godinu sa prosjekom ocjena od najmanje 7,00;
Stipendije za učenike/studente dodjeljivat će se na osnovu broja bodova koji se utvrđuju za svakog prijavljenog kandidata prema slijedećim kriterijima:
 • bodovi po osnovu rezultata u učenju,
 • bodovi po osnovu niskog porodičnog standarda,
 • bodovi po osnovu otežanih uslova života
 • bodovi po osnovu otežanih uslova života koji su nastali kao posljedica rata
 • bodovi po drugim osnovama
Uz prijavu je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje navedenih kriterija (original ili ovjerenu kopiju):
 • svjedočanstvo o uspjehu u prethodnoj školskoj godini, a za učenike I razreda srednje škole svjedočanstvo o završenom IX razredu i uvjerenje o prosjeku ocjena za VI,VII i VIII razred;
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini, a za studente I godine svjedočanstvo završnog razreda srednje škole;
 • potvrda o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu;
 • kućnu listu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
 • dokaz o ličnim primanjima istih: zaposleni-platnu listu ili potvrdu o visini plaće za posljednji mjesec; penzioneri posljednji ček; uvjerenje o primanjima po osnovu boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata; nezaposleni-potvrdu Zavoda za zapošljavanja, a ako nisu prijavljeni kod Zavoda, uvjerenje Federalnog zavoda PIO/MIO da nisu na evidenciji; potvrdu o redovnom školovanju člana porodice, odnosno rodni list za predškolsko dijete;
 • za sve punoljetne članove uvjerenje porezne uprave o prihodima ostvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih i autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti te dopunskih djelatnosti (obavezno za sve kandidate).
 • rodni list za kandidata,
 • dokaz da je učenik/student:
  - bez jednog ili oba roditelja,
  - čiji su jedan ili oba roditelja neratni invalidi,
  - sa invaliditetom,
  - korisnik dječjeg dodatka;
 • dokaz da je učenik ili student čiji je jedan ili oba roditelja:
  - poginuo/li kao pripadnik/ci OS RBiH,
  - ratni vojni invalid (sa naznačenim stepenom invalidnosti)
  - bio pripadnik OS RBiH
 • Uvjerenje o kretanju, a ako je kandidat maloljetan Uvjerenje o kretanju za roditelja – staratelja (MUP KS - PU Centar ili CIPS).
 • Izjava učenika/studenta, odnosno roditelja/staratelja ukoliko je učenik maloljetan, kojom se daje saglasnost da se njegovi lični podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka, a za potrebe provođenja konkursne procedure;
 • Izjava da učenik/student ne prima stipendiju po nekom drugom osnovu;

Dodjela stipendija vršit će se nakon usvajanja Budžeta za 2020. godinu, a ukupan broj stipendija koje će se dodijeliti u tekućoj školskoj/akademskoj godini, odredit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima za ovu namjenu.
Stipendije će se isplaćivati za 10 mjeseci školske/akademske 2019/2020. godine:
 • za srednje obrazovanje u iznosu od 80,00 KM i
 • za studente na visokoškolskim ustanovama u iznosu od 100,00 KM.

Stipendija se neće dodjeljivati kandidatima koji primaju stipendiju po nekom drugom osnovu, koji su obnovili godinu i apsolventima.

Preliminarna rang lista izabranih kandidata, sa rokom za podnošenje prigovora, objavit će se na Web stranici i Oglasnoj ploči Općine Centar.

O konačnim rezultatima konkursa svaki prijavljeni kandidat će biti pismeno obaviješten. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Prijavu na Konkurs (koju možete naći na web strani www.centar.ba ili lično preuzeti na info-pultu Općine Centar Sarajevo) sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol Općine Centar Sarajevo ili poštom preporučeno na adresu Mis Irbina broj 1, uz naznaku "Prijava za stipendiju".

Rok za podnošenje prijave je 15.11.2019. godine.

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 9 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu