Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 26.10.2020.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 16.11.2020.

Izvor: Općina Centar

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Centar SarajevoAdresa:Mis Irbina 1 71000 Sarajevo Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 33 56 23 00Fax:+ 387 33 56 24 00Email:[email protected]URL:www.centar.ba

Konkurs Općine Centar za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini

Konkurs je istekao!


Na osnovu člana 69. Statuta Općine Centar Sarajevo – prečišćen tekst (˝Službene novine Kantona Sarajevo˝, broj: 23/04), člana 5. Pravilnika o dodjeli stipendije „Prof. dr. Husein Kulenović“ učenicima i studentima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/20), Općinski načelnik raspisuje 


K O N K U R S
za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata
u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini 

 

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim ustanovama i ispunjavaju kriterije:
 1. Da imaju prebivalište na području općine Centar Sarajevo u neprekidnom trajanju od godine dana do dana podnošenja prijave;
 2. Da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini postigli slijedeći uspjeh:
  - učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom od
    najmanje 4,00, a učenici  prvog razreda srednje škole koji su
    u toku osnovnog obrazovanja, odnosno od šestog do devetog
    razreda stekli prosjek ocjena od najmanje 4,00;
  - redovni studenti prve godine I ciklusa studija sa najmanjom
    prosječnom ocjenom od 4,00 iz završnog razreda srednje škole;
  - redovni studenti I i II ciklusa studija, koji prvi put upisuju tekuću
    akademsku godinu na nekoj visokoškolskoj ustanovi,
    sa prosjekom ocjena od najmanje 8,00;

Stipendije za učenike/studente dodjeljivat će se na osnovu broja bodova koji se utvrđuju za svakog prijavljenog kandidata na osnovu postignutog uspjeha u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, te dodatnih bodova koji se mogu ostvariti: 

 • po osnovu rezultata postignutih na takmičenjima koja se realizuje u skladu kalendarom takmičenja Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS,
 • po osnovu niskog porodičnog standarda,
 • po osnovu otežanih uslova života,
 • po osnovu otežanih uslova života koji su nastali kao posljedica rata,
 • po drugim osnovama.
 
Uz prijavu je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje navedenih kriterija (original ili ovjerenu kopiju): 

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

DODATNA DOKUMENTACIJA
 • dokaz o postignutim rezultatima u prethodnoj školskoj godini na takmičenjima kantonalnog, federalnog, državnog, međunarodnog nivoa i olimpijade, a koja se realizuju u skladu sa navedenim kalendarom Ministarstva.
Za rezultate ostvarene na sportskim takmičenjima koja nisu realizovana u skladu sa kalendarom, potrebno je dostaviti potvrdu odgovarajućeg strukovnog sportskog saveza; 
 • dokaz da je učenik/student sa statusom perspektivnog sportiste;
 • kućnu listu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
 • dokaz o ličnim primanjima istih: zaposleni-platnu listu  ili potvrdu o visini plaće za posljednji mjesec; penzioneri posljednji ček; uvjerenje o primanjima po osnovu boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata; nezaposleni-potvrdu Zavoda za zapošljavanja, a ako nisu prijavljeni kod Zavoda, uvjerenje Federalnog zavoda PIO/MIO da nisu na evidenciji; potvrdu o redovnom školovanju člana porodice, odnosno rodni list za predškolsko dijete;
 • za sve punoljetne članove uvjerenje porezne uprave o prihodima ostvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih i autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti te dopunskih djelatnosti  (obavezno za sve kandidate koji dostavljaju dodatnu dokumentaciju).
 • dokaz da je učenik/student:
 • bez jednog ili oba roditelja,
 • čiji su jedan ili oba roditelja neratni invalidi,
 • sa invaliditetom.
 • dokaz da je učenik ili student čiji je jedan ili oba roditelja:
 • poginuo/li kao pripadnik/ci OS RBiH,
 • ratni vojni invalid - sa naznačenim stepenom invalidnosti  (ne stariji od 6 mjeseci)
 • bio pripadnik OS R BiH (ne stariji od 6 mjeseci).
Ukoliko prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat: 
a) koji ima bolji prosjek ocjena,
b) čija su primanja po članu domaćinstva niža,
c) iz viših razreda, odnosno godina studija.
 
Svi učenici sa prosjekom ocjena 5,00, te studenti sa prosjekom ocjena 9,50 i više, ostvaruju pravo na dodjelu stipendije, te nisu obavezni dostavljati dodatnu dokumentaciju. 

Dodjela stipendija vršit će se nakon usvajanja Budžeta za 2021. godinu, a ukupan broj stipendija koje će se dodijeliti u tekućoj školskoj/akademskoj godini, odredit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima za ovu namjenu.  

Stipendije će se isplaćivati za 10 mjeseci školske/akademske 2020/2021. godine: 
 • za učenike srednje škole u iznosu od 70,00 KM,
 • za učenike srednjih škola sa prosjekom ocjena od 5,00 u iznosu od 90,00 KM,
 • za studente u iznosu od 100,00 KM,
 • za studente sa prosjekom ocjena od 9,50 i više u iznosu od 110,00 KM.
Stipendija se neće dodjeljivati kandidatima koji primaju stipendiju po nekom drugom osnovu, koji su obnovili godinu, apsolventima i koji imaju status vanrednih studenata. 
Preliminarna rang lista izabranih kandidata, sa rokom za podnošenje prigovora, objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Centar. Preliminarni rezultati će se objaviti pod šiframa (barcode) koje će aplikantima biti dodijeljene prilikom predaje prijave. O konačnim rezultatima konkursa svaki prijavljeni kandidat će biti pismeno obaviješten.  
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Prijavu na Konkurs (koju možete naći na web stranici www.centar.ba ili lično preuzeti na info-pultu Općine Centar Sarajevo) sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol Općine Centar Sarajevo ili poštom preporučeno na adresu Mis Irbina broj 1, uz naznaku "Prijava za stipendiju".  

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti putem telefona 033/562-393 i na e-mail: [email protected] 

Rok za podnošenje prijave je 16.11.2020. godine. 

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu