Ponedjeljak, 05. Decembar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 14.03.2022.

Rok za prijavu: Utorak, 29.03.2022.

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Doboj IstokAdresa:Klokotnica bb, 74207 Klokotnica-Doboj IstokTelefon:035 720 028Fax:035 720 416Email:[email protected]URL:www.dobojistok.org

Konkurs Općine Doboj Istok za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija za akademsku 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Jstok ("Službene novine općine Doboj Istok" broj :05/08) i Odluke о utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija broj: 02-34-322/22. od 24.02.2022.godine, Općiпski načelnik općine Doboj Jstok na prijedlog Komisije za mlade, društvene djelatnosti i iпfoпnisanje Općinskog vijeća Doboj Istok raspisuje 


K O N K U R S
za dodjelu stipendija гedovnim studentima
dodiplomskog studija 
za akademsku 2021/2022. godinu

 


I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 20 (dvadeset) stipendija redovnim studeпtima dodiplomskog studija u akademskoj 2021/2022. godini u ukupnom iznosu od ро 1.000,00 КМ ро studentu. 

 

II

Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove: 
 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području općine Doboj Istok,
 • da su u tekućoj školskoj godini prvi put upisali određeпu godinu studija,
 • da је redovan student visokoškolske ustanove dodiplomskog studija-fakulteta koji se vrednuje sa пајmаnје 180 odnosno 240 ECTS bodova,
 • da se školuje na univerzitetima u Bosni i Hercegovini,
 • da nije stariji od 28.godina. 

 


III

Uz zahtjev је potrebno da studenti priloze sljedece dokaze: 

а) obavezni dokmnenti  

 • uvjerenje о državljanstvu,
 • dokaz о prebivalištu (CIPS prijava),
 • uvjereпje da је kandidat redovan student odnosno uvjerenje da је prvi puta upisao određenu akademsku godinu studija,
 • dokaz о završeпim razredima srednje škole - za studente prve godine fakulteta (uvjerenje о završenim razredima ili potvrda о prosjeku ocjena izdata od ustanove srednjeg obrazovanja),
 • uvjerenje о položeпim ispitima sa ocjenama i izvedenom prosječnom ocjenom iz prethodne akademske godine,
 • ovjerena izjava da nije korisnik druge stipeпdije 

b) dokumenti ро osnovu kojih kandidatu pripadaju bodovi: 
 • diploma о proglašenju učenika generacije za studente prve godine fakulteta (original ili ovjerena fotokopija),
 • dokaz о osvojenim nagradama i priznanjima u školskim, nastavnim i sportskim aktivnostima na međunarodnom, državnom, federalnom i kantonalnom takmičenju iz prethodпe godine redovnog studiranja/školovanja (ovjerena fotokopija),
 • uvjerenje da је kaпdidat iz uže porodice sehida, poginulih boraca i RVI-kopija prvostepenog rješenja ili revizionog rješenja sa procentom invalidnosti (posljednje rješenje na snazi) (original ili ovjerena fotokopija),
 • uvjerenje da je kandidat iz uže porodice demobilisanih boraca (original ili ovjerena fotokopija),
 • dokument kojim dokazuje odgovarajuće srodstvo sa licem iz braniteljske kategorije ­rodni list i sl. (original ili ovjerena fotokopija),
 • uvjerenje da je kaпdidat član porodice čiji je roditelj biо angažovan u radnoj obavezi najmanje 24 mjeseca/Uvjerenje izdato od пadležnog organa za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze kojim se potvrđuje raspoređivanje u radnu obavezu roditelja kandidata а u periodu od 18.9.1991. - 23.12.1996.godine (original ili ovjerena fotokopija),
 • uvjerenje/potvrda izdata od strane poslodavca kod kojeg је lice bilo raspoređeno u radnoj obavezi, а koje obavezno sadrži nazпačen period u kojem је lice bilo raspoređeпo u radnoj obavezi (original ili ovjereпa fotkopija),
 • dokument kojim dokazuje odgovarajuće srodstvo sa roditeljem koji је biо angažovan u radпoj obavezi-rodni list i sl (original ili ovjerena fotrokopija),
 • dokaz о ratnim priznanjima i odlikovanjima za roditelja u Oružanim snagama (Armije Repubike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova), (original ili ovjerena fotokopija),
 • uvjerenje iz porezne uprave za kandidata i sve punoljetпe članove domaćinstva sa kucne liste о ostvarenim prihodima u 2021. godini (origiпal ili ovjerena fotokopija),
 • kućпa lista kandidata u kojoj su пavedeпi svi članovi porodičnog domaćinstva, CIPS-ov РВА3 obrazac za svakog člana domaćinstva sa kućne liste (original ili ovjerena fotokopija). 

 


IV

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Komisiji za mlade, društvene djelatnosti i informisanje Općinskog vijeća Doboj lstok i isti se predaju na protokol općine Doboj Istok u Klokotnici ili se šalju preporučeno putem pošte. 
Svi dokumenti koji se traže u konkursu treba da budu u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji. 

 


V

Konkurs ostaje otvoren u periodu od 14.3. - 29.2.2022. godine i isti će biti objavljen na web stranici www.opcinadobojistok.ba, oglasnoj ploči općine Doboj Istok i oglasnim pločama na području mjesnih zajednica općine Doboj Istok.

 


VI

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Kemal Bratić

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.12.2022. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Konkurs Grada Zvornik za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2022/23. godini

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za dvojni doktorat 2023.-2026.

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za postdiplomski studij za ak. 2023/24. godinu

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2022/23. godini