Srijeda, 08. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 09.11.2010.

Rok za prijavu: Srijeda, 08.12.2010.

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina GradačacTelefon:035 817 322URL:www.gradacac.ba

Konkurs Općine Gradačac za dodjelu stipendija u ak. 2010/11.

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 13. Odluke o Općinskoj stipendiji općine Gradačac ( Sl. glasnik Općine Gradačac broj 6/10) Komisija za društvene djelatnosi i boračka pitanja raspisuje

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola iz porodica korisnika stalne socijalne pomoći i redovnim studentima dodiplomskog studija u BiH za školsku-akademsku 2010/11. godinu

 

Član 1.

Općina Gradačac dodjeljuje stipendije redovnim učenicima srednjih škola iz porodica korisnika stalne socijalne pomoći i redovnim studentima dodiplomskog studija u BiH sa područja općine Gradačac za školsku 2010/11. godinu.

Član 2.

Mjesečni iznos stipendije za učenike je 50,00 (pedeset ) KM, a dodjeljuje se za 10 mjeseci.

Mjesečni iznos stipendije za studente je 150,00 (stotinupedeset) KM, a dodjeljuje se za 10 mjeseci


Član 3.

Pravo na dodjelu općinske stipendije imaju učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju opće uslove i eliminatorne kriterije konkursa:

OPĆI USLOVI:

-da su državljani BiH
-da su redovni učenici srednjih škola iz porodica korisnika stalne socijalne pomoći
  ili visokih i viših škola na univerzitetima u BiH koji prvi puta upisuju razred/godinu
-da imaju prebivalište na području općine Gradačac


Član 4.

ELIMINATORNI KRITERIJI:

Kandidati ne mogu ostvariti pravo na stipendiju ukoliko se na njih odnosi bilo koji od eliminatornih kriterija:

1. Ako je ostvarena prosječna ocjena u srednjoj školi manja od 4,2 ili 7,0 na
    dodiplomskom studiju ( u kategirijama u kojima se boduje uspjeh)
2. Ako su primanja po članu porodice veća od 1/3 prosječne plate u federaciji za
    period VI-VIII mjesec tekuće godine ( u kategirijama u kojima se boduju primanja)
3. Više kandidata iz iste porodice ne može ostvariti pravo na stipendiju
    (ostvaruje samo jedan kandidat, osim u kategorijama 2 i 3).


Član 5.


KATEGORIJE U KOJIMA SE DODJELJUJU STIPENDIJE I POSTUPAK BODOVANJA U KATEGORIJAMA

Kategorija 1.

Učenici generacije osnovnih, srednjih škola i osnovne muzičke škole ako su nastavili redovno školovanje.

Ukupno se dodjeljuje 10 stipendija u Kategoriji 1.

U ovoj kategoriji pravo na stipendiju ostvaruju svi kandidati koji su na kraju školovanja stekli Diplomu učenik generacije u osnovnim i srednjim školama općine Gradačac u prethodnoj školskoj godini.

Nema postupka bodovanja, uslov je kompletna dokumentacija.

Potrebna dokumentacija:

1. Rodni list
2. Uvjerenje o prebivalištu
3. Diploma Učenik generacije u šk. 2009/10. godini (ovjerena fotokopija)
4. Potvrda o redovnom školovanju
5. Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije ili studentskog kredita od drugog davaoca

Kategorija 2:

Studenti dodiplomskog studija sa ostvarenom prosječnom ocjenom u prethodnoj akademskoj godini 9,00 i više

Svi kandidati koji ispune uslove u Kategoriji 2. ostvariće pravo na stipendiju.

U ovoj kategoriji pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji imaju prosječnu ocjenu 9,00 i više, bez obzira na prosjek primanja po članu porodice.

Nema postupka bodovanja, uslov je ostvaren prosjek 9,00 u preth. školskoj godini

Potrebna dokumentacija:

1. Rodni list
2. Uvjerenje o prebivalištu
3. Potvrda o redovnom školovanju
4. Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske godine
5. Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije ili studentskog kredita od drugog davaoca

Kategorija 3:

Učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija iz porodica korisnika stalne socijalne pomoći

Svi kandidati koji ispune uslove u Kategoriji 3. ostvariće pravo na stipendiju.

U ovoj kategoriji pravo na stipendiju ostvaruju učenici i studenti iz porodica koje su korisnici stalne socijalne pomoći i imaju Rješenje Centra za socijalni rad Gradačac.

Nema postupka bodovanja, pravo ostvaruju svi aplikanti koji imaju potpunu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija:

1. Rodni list
2. Uvjerenje o prebivalištu
3. Potvrda o redovnom školovanju
4. Rješenje Centra za socijalni rad Gradačac o korištenju stalne socijalne pomoći
    (original ili ovjerena fotokopija)
5. Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije ili studentskog kredita od drugog davaoca

Kategorija 4:

Studenti iz porodica korisnika boračke zaštite

Ukupno se dodjeljuje 30 stipendija u Kategoriji 4 ( RVI- 9 stipendija, PŠPB- 9 stipendija, DB – 12 stipendija, JOB – 6 stipendija i ODB – 6 stipendija)

U ovoj kategoriji pravo na stipendiju ostvaruju učenici i studenti iz porodica korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, što dokazuju Uvjerenjem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

Nema postupka bodovanja, pravo ostvaruje broj kandidata po Odluci o broju i visini stipendija.

Potrebna dokumentacija:

1. Rodni list
2. Uvjerenje o prebivalištu
3. Potvrda o redovnom školovanju
4. Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske godine
5. Uvjerenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu o statusu
6. Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije ili studentskog kredita od drugog davaoca

Kategorija 5:

Studenti I godine studija/ brucoši

Ukupno se dodjeljuje 15 stipendija u Kategoriji 5.

U ovoj kategoriji pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji su redovno upisali I godinu studija.

Bodovanje:

- Prosječna ocjena iz IV razreda srednje škole
- primanja po članu porodice u periodu VI-VIII 2010.
- bodovi za brata /sestru studenta

Potrebna dokumentacija:

1. Rodni list
2. Uvjerenje o prebivalištu
3. Potvrda o redovnom školovanju
4. Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske godine (ovjerena fotokopija svjedočanstva)
5. Potvrda da je brat ili sestra redovan student
6. Kućna lista
7. Dokaz o primanjima članova porodice (za zaposlene – isključivo ovjerene kopije platnih
    lista za mjesece VI-VIII, ili ček od penzije za mjesece VI-VIII; za nezaposlene- potvrda
    Biroa za zapošljavanje )
8. Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije ili studentskog kredita od drugog davaoca

Kategorija 6:

Studenti II i III godine po bolonjskom sistemu ili II do VI godine dodiplomskog studija

Ukupno se dodjeljuje 40 stipendija u Kategoriji 6.

U ovoj kategoriji pravo na stipendiju ostvaruju redovni studenti dodiplomskog studija II i III godine po bolonjskom sistemu ili II do VI godine po dosadašnjem sistemu obrazovanja.

Bodovanje:

- prosječna ocjena iz prethodne godine studija
- primanja po članu porodice
- bodovi za brata/sestru studenta

Potrebna dokumentacija:

1. Rodni list
2. Uvjerenje o prebivalištu
3. Potvrda o redovnom školovanju
4. Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske godine (ovjerena fotokopija svjedočanstva)
5. Potvrda da je brat ili sestra redovan student
6. Kućna lista
7. Dokaz o primanjima članova porodice (za zaposlene – isključivo ovjerene kopije platnih
     lista za mjesece VI-VIII, ili ček od penzije za mjesece VI-VIII, potvrda Biroa za
     zapošljavanje za nezaposlene)
8. Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije ili studentskog kredita od drugog davaoca


Član 6.

Kada prijavljeni kandidati u jednoj kategoriji nakon bodovanja imaju isti broj bodova, za prednost kandidata primjenjuju se redom slijedeći kriteriji:

-starija godina školovanja
-veći broj bodova u kriteriju uspjeh u školovanju


Član 7.

Prijave i dokumenta za Konkurs sa naznakom «Prijava za Konkurs za općinsku stipendiju» sa tačnom adresom i brojem telefona kandidata na poleđini koverte, podnose se u zatvorenoj koverti na šalteru 6 u Šalter sali Općine Gradačac ili putem pošte na adresu:

Općina Gradačac
Komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja
Ul. H.K.Gradaščevića 54.
Gradačac


Član 8.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na Radio- Gradačcu, web stranici i info panou Općine Gradačac, zaključno sa 08. 12. 2010. godine.


Član 9.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati


Član 10.

Po zatvaranju Konkursa, u roku od 15 dana, Komisija provodi postupak bodovanja i rangiranja kandidata i utvrđuje preliminarnu rang listu kandidata.

NAPOMENA: U prilogu preuzeti prijavni obrazac!

Izvor: www.gradacac.ba
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini