Nedjelja, 29. Januar 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 14.11.2022.

Rok za prijavu: Srijeda, 30.11.2022.

Izvor: Općina Hadžići

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina HadžićiAdresa:Hadželi 114, 71240 Hadžići, Bosna i HrecegovinaTelefon:+387 33 475 900 Telefon:+387 33 475 952 Email:[email protected]URL:www.hadzici.ba

Konkurs Općine Hadžići za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo” broj 15/09, 17/12,10/13,14/13-ispravka, 11/18 i 1/20) i Odluke broj 03-34-2-10174/22 od 09.11.2022. godine, Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove  r a s p i s u j e 
 

KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini 


Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini redovnim učenicima srednjih škola, redovnim studentima, redovnim i vanrednim studentima koji imaju procenat invalidnosti preko 50%, a svi koji imaju prebivalište – boravište na području Općine Hadžići.

Raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima i to:

a) Srednjoškolsko obrazovanje .............. 60 stipendija 
- I razred ......................... 15 učenika 
- II razred ........................ 15 učenika
- III razred ........................15 učenika
- IV razred ........................15 učenika

b) Visoko obrazovanje .................... 70 stipendija
- I godina ............................ 15 studenata
- II godina ........................... 15 studenata
- III godina .......................... 15 studenata
- IV godina .......................... 12 studenata
- V godina ........................... 10 studenata
- VI godina ............................ 3 studenta 

U školskoj/akademskoj 2022/2023. godini općina Hadžići će dodjeljivati stipendije za period od deset mjeseci i to za učenike mjesečna stipendija iznosi 70,00 KM, a za studente mjesečna stipendija iznosi 150,00 KM.

Pravo učešća na konkursu, uz uslov da se ne stipendiraju po drugom osnovu (drugi fondovi, firme ili javni sektor), imaju:

 • učenici srednjih škola koji su na kraju prethodne školske godine imali prosjek ocjena  od najmanje 4,00
 • studenti prve godine studijskog programa I ciklusa čiji je prosjek ocjena iz završnog razreda srednje škole najmanje 4,00
 • studenti I i II studijskog programa čiji je prosjek ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 7,00 

Uz popunjen prijavni list koji se može preuzeti iz pisarnice ili sa web stranice Općine Hadžići obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • kućnu listu, ovjerenu u općini,
 • rodni list za kandidata,
 • prijavu mjesta prebivališta/boravišta kandidata(CIPS),
 • potvrdu/uvjerenje škole/fakulteta o redovnom upisu prvi put u tekuću školsku/akademsku godinu,
 • svjedočanstvo iz prethodnog razreda, odnosno uvjerenje/potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine,
 • dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima – primanjima punoljetnih članova porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite (potvrda od firme o prosjeku plaće, čekovi od penzije i sl.),
 • za nezaposlene članove domaćinstva potvrda iz Zavoda za zapošljavanje,
 • rješenje o razvodu braka, ukoliko su roditelji kandidata razvedeni,
 • dokaz o pripadnosti kandidata porodici: šehida,  poginulog borca, ratnog vojnog invalida, demobilisanog borca (rješenje ili uvjerenje),
 • dokaz – kandidat do 50% invaliditeta,
 • izvod iz matične knjige umrlih za kandidata čiji su jedan ili oba roditelja umrli
Redovni i vanredni studenti koji imaju procenat invalidnosti preko 50% uz obrazac prijave na konkurs obavezno prilažu sljedeću dokumentaciju: 
 • rodni list
 • prijavu mjesta prebivališta/boravišta (CIPS)
 • rješenje nadležne insttitucije o utvrđenom procentu invalidnosti
 • uvjerenje/potvrdu fakulteta o redovnom ili vanrednom upisu prvi put u tekuću akademsku godinu.
Ostvarivanje prava na stipendiju ima kandidat - jedan član porodice uz uslov da se prvi put upisuje u školsku/akademsku 2022/2023. godinu. Prijave kandidata koji ponavljaju tekuću školsku/akademsku godinu, kandidata koji su apsolventi na fakultetima, kandidata starijih od 25 godina (izuzev kandidata na šestogodišnjem redovnom studiju) se neće razmatrati. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja i na oglasnoj ploči Općine Hadžići. 

Dokumentacija (originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije) sa popunjenim prijavnim listom se predaje na pisarnicu općine Hadžići, ulica Hadželi broj 114, do 30.11.2023. godine svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati i ista se neće vraćati. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u općini Hadžići ili putem telefona 033 475 906. 

Rezultati konkursa će biti objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici Općine Hadžići. 

O dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiranju kojim se bliže utvrđuju prava i obaveze davaoca i korisnika stipendista.

OPĆINSKI NAČELNIK
Hamdo Ejubović, dipl.ing.maš.    

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.02.2023. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

Rok za prijavu: 16.02.2023. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 30.01.2023. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2022/23. godinu