Nedjelja, 27. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 16.10.2019.

Rok za prijavu: Četvrtak, 31.10.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina IlidžaAdresa:Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 33 775 600 Fax:+387 33 775 777 Email:[email protected]URL:www.opcinailidza.ba

Konkurs Općine Ilidža za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju slabijeg imovnog stanja u šk./ak. 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.1/13 i 27/13 ), Općinski načelnik Općine Ilidža na prijedlog Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica raspisuje:


K O N K U R S
za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom
obrazovanju slabijeg imovnog stanja u školskoj/ akademskoj 2019/2020. godini

 

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje imaju učenici i studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije i to:
 
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
c) da su redovni učenici srednjih škola Kantona Sarajevo i redovni
    studenti visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu;
d) da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2018/2019) imali
     slijedeći uspjeh u školi,odnosno fakultetu i to:
    1. učenici prvih razreda srednjih škola koji su deveti razred osnovne škole
        završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
    2. učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su
        prethodni  razred završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
    3. redovni studenti prve godine studija koji su završni razred srednje
        škole završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
    4. redovni studenti sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje /7,5/,
e) da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2019/2020 godini
    po nekom drugom osnovu od druge institucije,
f) da nemaju prihod po članu zajedničkog domaćinstva veći od 300,00KM.
 
U školskoj/akademskoj  2019/2020. godini stipendirat će se:
 
a) Srednje obrazovanje
   
    - 20 učenika I razreda
    - 20 učenika II razreda
    - 20 učenika III razreda
    - 20 učenika IV razreda
 
b) Visoko obrazovanje
 
    - 20 studenata I godine
    - 20 studenata II godine
    - 20 studenata III godine
    - 20 studenata IV godine
    - 20 studenata V godine
 
U slučaju da prijavljeni kandidati imaju isti broj bodova, prednos imaju kandidati čiji je porodični standard niži, odnosno kandidati čija su mjesečna primanja po članu porodice manja.
 
U slučaju da iz jedne porodice ima više kandidata za dodjelu stipendije, stipendija će se dodijeliti samo jednom kandidatu.
 
Apsoloventi nemaju pravo na dodjelu stipendije.
 
Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2019/2020. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.
 
Planom stipendiranja učenika i studenata u visokoškolskom obrazovanju za školsku/akademsku 2019/2020.godinu („Službene  novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/19) određeno je da visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 75,00 KM, a za studente 100,00 KM.
 
Ukoliko se ne prijavi planirani broj učenika odnosno studenata za određeni razred odnosno godinu studija, u okviru planiranih budžetskih sredstava može se povećati Planom predviđeni broj stipendija za ostale razrede odnosno godine studija.
 
Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba ) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:
 
1. Lične karte (CIPS),/na uvid/
2. Prijavu mjesta prebivališta (CIPS),/na uvid/
3. Potvrdu/Uvjerenje o upisu u školsku/akademsku 2019/2020  godinu kao redovan učenik- student,
4. a) Dokaz o uspjehu za deveti razred osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole,
    b) dokaz o uspjehu u školskoj 2018/2019. godini za učenike prvog, drugog i trećeg razreda srednje škole ,
    c) dokaz o uspjehu u školskoj 2018/2019 godini četvrtog razreda srednje škole, za studente prve godine studija,
    d) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2018/2019. godini za studente,
5. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,
6. Dokaz o ukupnim primanjima za svakog člana domaćinstva (za zaposlene
    članove domaćinstva platnu listu za posljednji mjesec sa ukupnim neto primanjima,
    za primaoce penzije posljednji ček penzije , uvjerenje JU Kantonalni Centar
    za socijalni rad –općina Ilidža ,uvjerenje Službe za boračka pitanja općine Ilidža,
    za nezaposlene potvrda BIRO-a za zapošljavanje – Ilidža ,a za nezaposlene
    koji se ne nalaze na evidenciji BIRO-a za zapošljavanje-potvrda PIO-a da
    nije ostvario pravo na penziju ,
7. Izvod iz matične knige umrlih i izvod iz matične knjige rođenih - za učenika
    odnosno studenta bez jednog roditelja,
8. Potvrda/ Uvjerenje o upisu u školsku/akademsku 2019/2020. godinu kao
    redovnog učenika- studenta člana domaćinstva podnosioca prijave na Konkurs.
 
Dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starije od 6 mjeseci.
 
Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u sobu br.120  I sprat Općine Ilidža ul. Butmirska cesta br.12. 71210 Ilidža.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za rad, socijalna pitanja,zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica Općine Ilidža, ul. Butmirska cesta br.12 (telefon 775-662 i 775-668).

Općinski  načelnik
Prof. dr. Senaid Memić

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu