Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 16.11.2020.

Rok za prijavu: Srijeda, 02.12.2020.

Izvor: Općina Ilijaš

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina IlijašAdresa:Ul. 126. Ilijaške brigade br.6 , 71 380 Ilijaš, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 33 580 620Fax:+387 33 400 505Email:[email protected]URL:www.ilijas.ba

Konkurs općine Ilijaš za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u šk./ak. 2020/21. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 23. 56. i 57. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/09 i 46/18) i člana 1. Odluke o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/09), člana 1., 2., 6. i 9. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 2/16) i Plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj/akademskoj 2020/2021. godni 8"Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 40/20), Općinski načelnik, raspisuje


KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe
u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini


Pravo prijave na konkurs imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji su u stanju socijalne potrebe i koji imaju prebivalište na području općine Ilijaš duže od 3 godine. Prebivalište kraće od 3 godine mogu imati učenici i studenti, ukoliko su oni i njihovi roditelji imali prebivalište na području općine Ilijaš do 06. aprila 1992.godine, kao i oni podnosioci zahtjeva koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prebivalište i vlastiti stambeni objekat na području općine Ilijaš.

Pod učenicima i studentima u stanju socijalne potrebe podrazumijevaju se:

 • lica koja nemaju izvor prihoda, odnosno da primanja po članu porodice nisu veća od 120,00KM;
 • da nisu članovi domaćinstva u kojima neko od članova izdaje pod zakup nekretnine;
 • da nisu članovi domaćinstva u kojem je jedan od članova vlasnik putničkog automobila ili drugog motornog vozila, izuzev lica koja, u skladu sa Zakonom o carinskoj politici mogu ostvariti pravo na oslobađanje carine pri uvozu putničkog ili drugog automobila kao ortopedskog ili drugog pomagala.

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti u stanju socijalne potrebe, koji nisu obnavljali godinu, a koji su u predhodnoj školskoj godini imali uspjeh u školi, odnosno fakultetu i to:

 1. učenici srednjih škola sa prosječnom ocjenom 3,50 i višom;
 2. redovni studenti visokoškolskih obrazovnih ustanova sa prosjekom ocjena 7,00 i višim, za fakultete društvenog, ekonomskog, jezičkog, muzičkog, likovnog i sportskog područja i studente prirodno-matematičkog fakulteta odsjeka biologija i geografija;
 3. redovni studenti visokoškolskih obrazovnih ustanova sa prosjekom ocjena 6,50 i višim, za studente prirodno-matematičkog fakulteta (odsjeci matematika, fizika, hemija), medicine i srodnih fakulteta (farmacija, stomatologija, veterina, visoka zdravstvena škola, i dr.) i tehničkih fakulteta.

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti koji su ostvarili manji prosjek ocjena od traženog, a čije će se molbe razmatrati ukoliko ispunjavaju druge kriterije utvrđene ovim Pravilnikom i ukoliko ne bude prijavljen dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove.

U školskoj 2020/2021. godini stipendirat će se:

a)

 • 11 učenika I razreda
 • 11 učenika II razreda
 • 11 učenika III razreda
 • 11 učenika IV razreda

b)

 • 5 studenta I godine
 • 5 studenta II godine
 • 5 studenta III godine
 • 5 student IV godine
 • 2 student V godine

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 50,00 KM, za studente 100,00 KM, a isplaćivat će se 9 mjeseci.

Stipendija općine Ilijaš se, u pravilu, ne može dodijeliti za dva ili više učenika iz iste porodice i licima koja već primaju stipendiju od nekog drugog organa, institucije ili fondacije.
Porodicu iz prethodnog stava ovog člana čine: bračni drug, djeca rođena u braku ili van braka, usvojena djeca, braća, sestre, kao i roditelji ako žive u zajedničkom domaćinstvu.

OBAVEZNE ISPRAVE-DOKUMENTA KOJA DOSTAVLJAJU KANDIDATI (Pogledati u konkursu)

Kao dokazi dostavljaju se ovjerene fotokopije originalnih traženih dokumenata. Dokumenti se neće vraćati podnosiocima molbe.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama i na web stranci Općine Ilijaš (www.ilijas.ba) odnosno do 02.12.2020. godine do 16:00 sati.

Molba/prijava se podnosi obavezuno na propisanom obrascu (obrazac se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilijaš ili na web stranici Općine Ilijaš), zajedno sa dokazima ispunjavaju uslova Konkursa u zapečaćenoj koverti, predaju se lično na Protokol općine Ilijaš, ul. "126. Ilijaške brigade" br. 6, sa naznakom za:"Konkursnu komisiju za dodjelu stipendija učenicima i studentima u stanju socijalne potrebe" - ne otvarati!

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI  U RAZMATRANJE.

Za sve dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš (II sprat, soba 31) ili na telefon 033/580-690.


Načelnik općine Ilijaš,
Akif Fazlić,dipl.ecc.

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu