Četvrtak, 09. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 01.02.2019.

Rok za prijavu: Petak, 15.02.2019.

Izvor: Općina Kakanj

Nivo obrazovanja: Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina KakanjAdresa:ul.Alije Izetbegovića 123 Kakanj ZDK 72240 FBiHTelefon:032/771-801 Fax:032/771-802 Email:[email protected]URL:www.kakanj.com.ba

Konkurs Općine Kakanj za dodjelu đačkih stipendija za školsku 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 4. Odluke o stipendiranju učenika sa područja općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj„ broj: 3/14, 3/16, 1/18) i člana 39. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/19), Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike raspisuje
 

K O N K U R S
za dodjelu đačkih stipendija za školsku 2018/19. godinu

 

Pravo na dodjelu stipendije, na način i po kriterijima koji su utvrđeni  Odlukom o stipendiranju učenika(„Službene novine Općine Kakanj„ broj: 3/14, 3/16, 1/18), imaju  redovni učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Kakanj i koji su prethodne školske godine postigli odličan, vrlo dobar ili dobar uspjeh.
 
Izuzetno, na osnovu navedene odluke, stipendije  će se dodjeljivati učenicima osnovnih škola – djeci poginulih rudara i djeci bez roditeljskog staranja, koji imaju prebivalište na području općine Kakanj.
 
Na osnovu planiranih sredstava u Budžetu Općine za 2019. godinu u iznosu od 60.000,00 KM, dodijelit će se ukupno 200 stipendija.
 
Visina stipendije je  300,00 KM, a isplata će se izvršiti u tri jednake  rate.
 
Pravo učešća na konkursu nemaju :
 
a) vanredni učenici
b) učenici koji su prethodne školske godine postigli dovoljan uspjeh
c) učenici koji primaju stipendiju drugog poslodavca ili druge organizacije
d) učenici koji nemaju prebivalište na području općine Kakanj
e) učenici koji ponavljaju razred.
 
Lista kandidata za dodjelu stipendija bit će sačinjena na osnovu ostvarenog broja bodova po slijedećim kriterijima:
 
a) socijalno-ekonomska situacija
b) ostvareni uspjeh u prethodnoj školskoj godini.

a) Po osnovu prihoda po članu domaćinstva učenik ostvaruje slijedeće bodove:
  • bez primanja…………………………………… 40 bodova
  • do 100 KM……………………………………. 30 bodova
  • od 101 KM do150 KM ……………………. 25 bodova
  • od 151 KM do 300 KM …………………… 15 bodova
  • od 301 KM do 350 KM……………………. 10 bodova
  • preko 350 KM…………………………………. 5 bodova
b) Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove:
  • za ostvaren odličan uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5
  • za ostvaren vrlo dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 2 i množi sa koeficijentom 5
  • za ostvaren dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5
Učenicima srednjih škola sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o članu 6. tačka b) i  c) i kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz prethodno predočenu odgovarajuću dokumentaciju.
 
Učenicima srednjih škola romske populacije stipendije će se dodjeljivati neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz predočenu izjavu roditelja da učenik  pripada romskoj populaciji.
 
Učenicima generacije osnovnih škola i učenicima – djeci poginulih rudara i djeci bez roditeljskog staranja, stipendije će se dodjeljivati  će se dodjeljivati neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika.
 
Učenicima generacije osnovnih škola stipendija se dodjeljuje neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika samo za prvi razred srednje škole.
 
Zainteresovani kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
a) zahtjev-prijavu na konkurs
b) prijavu prebivališta učenika– CIPS
c) ovjerenu izjavu roditelja da učenik ne prima stipendiju drugog poslodavca ili druge organizacije
d) potvrdu o redovnom školovanju
e) kopiju svjedodžbe iz prethodne školske godine, odnosno svjedodžbe devetog -razreda osnovne škole ( za učenike I razreda srednje škole)
f) izjavu o zajedničkom domaćinstvu ovjerenu od nadležnog općinskog organa sa punom moralnom i pravnom odgovornošću
g) potvrda o ostvarenim prihodima za svakog punoljetnog člana domaćinstva odnosno (potvrda poslodavca o prosječnoj zaradi za posljednja tri mjeseca, uvjerenje Porezne ispostave za samostalne djelatnike i drugi dokazi)
h) dokaz o nezaposlenosti za svakog nezaposlenog punoljetnog člana domaćinstva (Uvjerenje s BIRO-a, kopija zdravstvene knjižice s datumom zadnje ovjere)
i) potvrdu o školovanju članova domaćinstva
j) izjavu roditelja da učenik pripada romskoj populaciji (za pripadnike romske populacije)
k) uvjerenje nadležne institucije o invaliditetu učenika
l) uvjerenje nadležne institucije da je učenik dijete rudara poginulog u rudarskoj nesreći
lj) rješenje nadležne institucije o starateljstvu
m) rodni list za članove domaćinstva mlađe od 6 godina
n) dokaz da je dijete učenik generacije (za učenike generacije osnovne škole)
 
Dostavljena dokumentacija mora biti original ili ovjerena kopija.
 
Ukoliko se utvrdi da su dostavljeni podaci netačni, prijava na konkurs se neće uzeti u razmatranje.
 
Za maloljetne kandidate prijavu na konkurs podnosi roditelj, odnosno staratelj.
 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kakanj, od  1.2. do 15.2. 2019. godine.
 
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i  povratnike .
 
Kandidati su obavezni priložiti kompletnu dokumentaciju. Nekompletna, neuredna i netačna dokumentacija i dokumentacija dostavljena izvan konkursnog roka neće biti razmatrana.
 
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

KONKURSI