Četvrtak, 09. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 31.01.2019.

Rok za prijavu: Petak, 15.02.2019.

Izvor: Općina Kalesija

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina KalesijaAdresa:Ul. Patriotske lige bb. 75260 KalesijaTelefon:++ 387 35 631 - 259Fax:++ 387 35 631 – 286Email:[email protected]URL:www.kalesija.ba

Konkurs Općine Kalesija za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija za akademsku 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl.novine FBIH”br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br.10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), te Odluke o budžetu općine Kalesija za 2019. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br. 1/19) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija i raspodjeli sredstava sa Ekonomskog koda 614234 ” Isplate stipendija” u 2019. godini br.02-05-2-406/19 od 30.01.2019.godine, Općinski načelnik, dana 01.02.2019. godine, r a s p i s u j e
 


K O N K U R S
za 
dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja 
općine Kalesija u akademskoj 2018/2019. godini

 

U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2018/2019. godini u iznosu od 1.000,00 KM, koji će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2019. godine.
 
Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju prebivalište na području općine Kalesija
 • da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
 • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija
 • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca
Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni (u orginalu ili ovjerenoj kopiji) priložiti sljedeća dokumenta:
 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca),
 2. Prijavu mjesta prebivališta (PBA-3 ne starije od tri mejseca) i kopiju lične karte,
 3. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine -semestra,
 4. Izjavu da ne primam kredit ili stipendiju od drugog davaoca, (ne starija od tri mejseca)
 5. Uvjerenje o položenim ispitima i prosječnom ocjenom u prethodnoj godini studija,
 6. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija),
 7. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista, (ne starija od tri mjeseca)
 8. Dokazi o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva: uvjerenje o neto plaći zaposlenika isplaćene u zadnja tri mjeseca ili posljednje tri platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca, penzijski ček za zadnji isplaćeni mjesec, uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti ili dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave da se nevodi u evidenciji osiguranih lica) ili za korisnika stalne novčane pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija, (sva nabrojana dokumentacija ne starija od tri mjeseca)
 9. Za članove domaćinstva koji se školuju, potvrda o školovanju.
 10. Dokaz o branilačkom statusu i invaliditetu:
  - Studenti iz porodica šehida i poginulih boraca - Poslednje važeće
    Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa, ili Uvjerenje
    nadležne službe, ne starije od tri mjeseca,
  - Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac
    invalid - Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa,
    ili Uvjerenje nadležne službe, ne starije od tri mjeseca,
  - Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac
    nezaposleni demobilisani borac - Uvjerenje Odjeljenja odbrane
    o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH.
Napomena: Sva dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca.
 
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, imovinski cenzus i branilački status (čl. 12, 13 i 14. Pravilnika).
 
Studentima sa prosječnom ocjenom 9,00 i više iz prethodne godine studija, stipendija se dodjeljuje bez bodovanja.
 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Oslobođenje”.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za konkurs za dodjelu stipendija”
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić,dipl.ecc.

KONKURSI