Nedjelja, 24. Mart 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 05.03.2018.

Rok za prijavu: Utorak, 20.03.2018.

Izvor: Općina Kiseljak

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina KiseljakAdresa:Bana Josipa Jelaĉića 41, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0) 30 87 78 24URL:www.opcina-kiseljak.org

Konkurs Općine Kiseljak za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u ak. 2017/18. godini

Konkurs je istekao!


Temeljem članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (''Sl. novine FBiH'' br.49/06 ), članka 39. Statuta Općine Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'' br. 3/09), Načelnik Općine Kiseljak raspisuje: 
 

J A V N I  N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini   


1. U akademskoj 2017./2018. godini dodijelit će se 10 stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i to:

  • stipendije za studente II, III, godine preddiplomskog sveuĉilišnog studija matematike i studente IV i V godine diplomskog sveuĉilišnog studija matematike.

2. Pravo na dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:

  • da je državljanin BiH,
  • da ima prebivalište na podruĉju općine Kiseljak,
  • da je student preddiplomskog ili diplomskog sveuĉilišnog studija,
  • da je student sveuĉilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,     

3. Pristupnik Natječaju podnosi Zahtjev sa kontakt podatcima i prilaže: 

  • Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 3 mjeseca 
  • Ovjerena preslika osobne iskaznice  
  • Uvjerenje od fakulteta da je redoviti student u školskoj 2017./2018. godini,
  • Ovjerenu izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit 

4. Prijavu s dokazima poslati na adresu: Općina Kiseljak, Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima za školsku 2017./2018. godinu, bana Josipa jelaĉića 41, 71250 Kiseljak, s naznakom: "Ne otvarati", ili donijeti osobno u pisarnicu općine Kiseljak.  

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici općine Kiseljak www.opcina-kiseljak.org   

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati podnositeljima. 
 
5. Lista pristupnika koji ostvare pravo na stipendiju objavit će se na oglasnoj ploĉi Općine Kiseljak, i na internet stranici općine www.opcina-kiseljak.org Svaki pristupnik Natječaju može na listu podnijeti pisani prigovor Načelniku u roku osam dana od dana objave liste na oglasnoj ploĉi Općine, odnosno na internet stranici općine, i to putem pošte na adresu: Općina Kiseljak, Bana Josipa Jelaĉića 41, 71250 Kiseljak  
 
6. Načelnik općine Kiseljak će posebnim Rješenjem imenovati Povjerenstvo za dodjelu stipendija koje će izvršiti pregled pristiglih prijava. Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik općine Kiseljak. Sa odabranim kandidatima Načelnik općine Kiseljak će sklopiti Ugovor o stipendiranju studenta. 
 
NAČELNIK OPĆINE
Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.                                                                                                 

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.04.2019. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini

Rok za prijavu: 10.04.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 28.03.2019. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs opštine Petrovo za stipendiranje redovnih studenata u 2019. godini