Petak, 18. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 10.04.2018.

Rok za prijavu: Četvrtak, 10.05.2018.

Izvor: Općina Kladanj

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina KakanjAdresa:ul.Alije Izetbegovića 123 Kakanj ZDK 72240 FBiHTelefon:032/771-801 Fax:032/771-802 Email:opcinaka@bih.net.baURL:www.kakanj.com.ba

Konkurs Općine Kladanj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za šk./ak. 2017/18. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 4. Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima ("Službeni glasnik općine Kladanj", br. 1/18) Općinski načelnik, raspisujeKONKURS
za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2017/2018

 

I

Raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija  učenicima i studentima za šest mjeseci školske/ akademske  2017/2018. godini kako slijedi:
 • 28 (dvadesetosam) učeničkih stipendija
 • 28 (dvadesetosam) studenskih stipendija.

II

Stipendije se dodjeluju iz Budžeta Općine Kladanj. Visina mjesečne stipendije iznosi:
 • za učenike ....................................50,00 KM
 • za studente...................................100,00 KM.


III

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici srednjih škola sa prosjekom ocjena 3,50 (triipedeset) i više i redovni student prvog i drugog ciklusa studija sa područja općine Kladanj sa prosjekom ocjena 6 (šest) i više, a koji nisu korisnici stipendija iz budžeta Vlade Tuzlanskog kantona ili drugih davaoca.
Apsolvent nema pravo na dodjelu stipendija.
 

IV


I kriterij- bodovi po rezultatima učenja
 
a) Uspjeh u završnom razredu osnovne škole (za I (prvi) razred srednje škole)

Prosjek ocjena / Bodovi
5,00 - 30 bodova
4,75-4,99 - 20 bodova
4,50-4,74 - 10 bodova
4,00-4,49 - 5 bodova
3,50-3,99 - 1 bod

b) Uspjeh prethodnog razreda srednje škole ( za srednju školu i (prvu) godinu fakulteta)
 
Prosjek ocjena / Bodovi
5,00 - 30 bodova
4,50-4,99 - 20 bodova
4,00-4,49 - 10 bodova
3,50-3 ,99 - 1 bod
 
c) Uspjeh prethodne akademske godine ( za studente)
 
Prosjek ocjena / Bodovi
8,50-8,99 - 30 bodova
7,50-8,49 - 20 bodova
7,00-7,49 - 10 bodova
6,00-6,99 - 5 bodova

II Kriteriji - bodovi  po osnovu  pripadnosti boračkoj populaciji i socijalnim kategorijama
 • Učenik/student iz porodice šehida i poginulih boraca ... 10
 • Učenik/student iz porodice ratnih vojnih invalida ... 9
 • Učenik/student iz porodice demobilisanih boraca ... 8
 • Učenik/student čiji je roditelj korisnik stalne novčane pomoći ... 5
 • Učenik/ student čiji je roditelj civilna žrtva rata ... 4
IlI  Kriteriji - bodovi po osnovu  otežanih uslova života zbog nesreće, bolesti ili drugih okolnosti
 • Učenik  /student  bez  oba  roditelja ...10
 • Učenik/student bez jednog roditelja ... 5
IV Kriteriji-bodovi po osnovu primanja po članu domaćinstva
 • učenik/student čiji roditelji nemaju nikakvih primanja ... 20
 • mjesečna primanja do 20% prosječne plaće u F BiH ... 15
 • mjesečna primanja od 20 do 30% prosječne plaće u F BiH ... 12
 • mjesečna primanja  od 30 do 40% prosječne plaće u F BiH ... 8
 • mjesečna primanja preko 40% prosječne plaće u F BiH ... 5
Kao osnovica za utvrđivanje prosječne plaće uzima se posljednji objavljeni statistički podatak o prosječnoj plaći u Federaciji BiH.
 

V

Uslovi za dodjelu stipendija su:
 • da je kandidat državljanin BiH,
 • da kandidat ima prebivalište na području općine Kladanj,
 • da je kandidat redovan učenik/ student koji prvi put upisuje školsku godinu,
 • da nije korisnik stipendije po drugom osnovu.


VI

Uz  prijavu   na  konkurs   za  dodjelu  stipendija  učenici  generacije  i studenti sa prosjekom ocjena 9 (devet) i više prilažu slijedeće dokumente:
 • Ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije po drugom osnovu,
 • Dokaz o mjestu prebivališta,
 • Potvrda škole/fakulteta o redovnom školovanju/studiranja,
 • Dokaz kojim potvrđuje da pripada jednoj od dvije kategorije (da je proglašen učenikom generacije ili da ima prosjek ocjena 9 (devet) i više što dokazuje potvrdom škole odnosno fakulteta.


VII

Uz  prijavu  za  dodjelu  stipendije na konkurs za dodjelu stipendija kandidati su dužni priložiti:
 • ovjerenu izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
 • ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije po drugom osnovu,
 • dokaz o mjestu prebivališta,
 • potvrda škole/fakulteta o redovnom školovanju,
 • za učenike I (prvog) razreda srednje škole, svjedočanstvo o završenom devetom razredu,
 • za učenike ostalih razreda srednje škole, svjedočanstvo iz prethodnog razreda,
 • za  studente I (prve) godine  fakulteta, svjedočanstvo o završenom razredu srednje škole ili uvjerenje o prosjeku ocjena o završenom razredu,
 • za studente   ostalih  godina  fakulteta,  uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine studija,
 • uvjerenje Biroa za zapošljavanje  o evidenciji nezaposlenih članova domaćinstva, a ako lice nije prijavljena na Biro za zapošljavanje, uvjerenje Porezne  ispostave za sve nezaposlene članove domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti,
 • uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji,
 • uvjerenje JU Centra za socijalni rad Kladanj o priznavanju statusa  civilne žrtve rata ili statusa korisnika stalne socijalne pomoći,
 • uvjerenje o prihodima za sve zaposlene članove domaćinstva (tri posljednje platne liste ili potvrda o prosječnoj plaći za zadnja tri mjeseca, penzijski ček, invalidnina iz oblasti BIZ-a, prihodi po osnovu privredne, uslužne ili druge djelatnosti, dopunskog rada, imovinskih prava i sl.).
Dokumenti se dostavljaju orginal ili ovjerena kopija ne stariji više od 6 mjeseci.
 

VIII

Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, web stranici Općine Kladanj i radio Kladnju.
Općinski načelnik će utvrditi Privremenu rang listu kandidata za dodjelu stipendija koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Kladanj i web stranici Općine Kladanj.
Na Privremenu rang listu se može podnijeti prigovor drugostepenoj Komisiji Općinskog vijeća u roku od 7 (sedam) dana.

NEBLAGOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
 
Općina Kladanj, Općinski načelnik - Komisija za provođenje procedure za dodjelu stipendija - Kladanjske brigade br. 1. Kladanj ili lično u šalter salu Općine Kladanj svakim radnim danom od 7,30-16,00 sati.

Općinski načelnik
Jusuf Čavkunović, dipl. ing.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini