Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 16.11.2020.

Rok za prijavu: Petak, 04.12.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina KonjicAdresa:Maršala Tita br. 62, 88400 Konjic, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)36 712 200Fax:+387 (0)36 729 813URL:www.konjic.ba

Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija u akademskoj/školskoj 2020/21. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 15. Zakona o principima Iokalne samouprave FBiH ( Sl.novine FBiH broj:49/06, i 51/09), člana 3 7.i 3 8. stav 2. Statuta Općine Konjic ("Službeni glasnik", broj 4/11, 6/11. i 3/20), Pravilnika o dodjeli stipendija, broj: 08-34-2-3233/20 od 04.11.2020., Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Općine Konjic, objavljuje: 
 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija u akademskoj/školskoj 2020/21. godini


Član 1.
KATEGORIJE STIPENDISTA 


Općina Konjic će u studijskoj-školskoj 2020/21. godini stipendirati sljedeće kategoije redovnih studenata prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja i redovnih srednjoškolaca koji imaju stalno preblvalište na području općine Konjic, najmanje godinu dana prije donošenja ove Odluke
 1. Studenti djeca ratnih vojnih invalida sa stepenom invaliditeta 50 i više procenata;
 2. Studenti djeca šehida i poginulih boraca koji su upisali prvu ili ostale godine na nekoj od visokoškolskih ustanova;
 3. Studenti i srednjoškolci koji se školuju pod posebnim uslovima;
 4. Studenti i srednjoškolci iz porodica korisnika stalne novčane pomoći po kategorizaciji centra za socijalni rad Konjic;
 5. Studenti i srednjoškolci bez roditeljskog staranja;
 6. Studenti - učenici generacije u Srednjoj školi Konjic;
 7. Studenti i srednjoškolci koji imaju status člana reprezentacije BiH u sportu, sa potvrdom Predsjedništva strukovnog saveza i sa rezultatima na zvaničnom takmičenju tokom školske/studijske godine u rangu reprezentacije, a iz klubova su koji su registrovani na području općine Konjic;
 8. Po jednog studenta, najaktivnijeg člana AP "Neretva", BZK "Preporod" i HKD "Napredak",
 9. Stipendisti Općine Konjic koji su upisali novu studijsku godinu bez obnavljanja ili prelaska na neki drugi studij;
 10. Studente iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima (lista stipendista iz ove kategorije bit će sačinjena nakon provedenog konkursa do iznosa planiranih sredstava u budžetu.); 


Član 2 - 6. (Pogledati na linku)


Član 6.

Stipendije se dodjeljuju zajednu akademsku/školsku godinu i isplačivati će se na žiro račun stipendiste 10 mjeseci, što će se precizirati Ugovorom, a u sljedećim mjesecnim iznosima: 
 • po 80 KM za srednjoškolce, 
 • po 100 KM za studente prve (I) godine,
 • po 130 KM za studente druge (II), treće (III) godine, četvrte (IV) godine, pete (V) godine i šeste (VI) godine. 


Član 7.

U slučaju da stipendista Općine Konjic dobije ili se sazna da ima stipendiju, subvenciju za studentski dom, zajam/kredit ili sličnu naknadu od drugog davaoca, ista se, bez upućivanja poziva stipendisti na izjašnjavanje, obustavlja. 
 

Član 8.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti općine Konjic. 
 

Član 9.

Sa propozicijama Konkursa kandidati se mogu upoznati na oglasnoj tabli Općine Konjic, putem web site, te u Službi za privredu, finansije i društvne djelatnosti.
 
Pripremila: str..saradnica za obrazovanje 
Biljana Handžo, prof.

PO OVLAŠTENJU NAČELNIKA
POMOĆNIK NAČELNIKA
Vahid Alibegović, dipl. ecc

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu