Ponedjeljak, 14. Juni 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 08.06.2020.

Rok za prijavu: Utorak, 23.06.2020.

Izvor: Općina Lukavac

Nivo obrazovanja: Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina LukavacAdresa:Trg Slobode bb, 75300 Lukavac, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 35 553 554Fax:+ 387 35 553 554URL:www.lukavac.ba

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2020. godini

Konkurs je istekao!


Na osnovu Budžeta Općine Lukavac za 2020. godinu („Službeni glasnik općine Lukavac“ broj: 1/20), člana 27. Odluke o izvršenju Budžeta općine Lukavac za 2020. godinu („Službeni glasnik općine Lukavac“ broj: 1/20), člana 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2019./2020. godinu („Sl. glasnik općine Lukavac“, broj: 4/20) i Pravilnika za dodjelu stipendija učenicima i studentima uspješnim sportistima („Sl. glasnik općine Lukavac“,  broj: 4/20), Općinski načelnik dana 08.06.2020. godine, objavljuje 
 

JAVNI KONKURS

za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa
područja općine Lukavac u budžetskoj 2020. godini 
 

I

Objavljuje se javni konkurs za dodjelu 116 (stotinušesnaest) stipendija za školsku/akademsku 2019./2020. godinu (budžetsku 2020.), kako slijedi: 
 • 50 (pedeset) učeničkih stipendija,
 • 50 (pedeset) studentskih stipendija,
 • 5 (pet) stipendija uspješnim sportistima učenicima općine Lukavac,
 • 5 (pet) stipendija uspješnim sportistima studentima općine Lukavac,
 • 3 (tri) učeničke stipendije – osobama sa invaliditetom,
 • 3 (tri) studentske stipendije – osobama sa invaliditetom.


II

Stipendije se dodjeljuju za budžetsku 2020. godinu i isplaćivat će se za 9 (devet) mjeseci trajanja školske/akademske godine.
 

III

Pravo na dodjelu stipendija bez bodovanja po kriterijima utvrđenim Pravilnikom o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2019./2020. godinu ostvaruju učenici generacije za školsku 2018./19. godinu iz osnovnih i srednjih škola sa područja općine Lukavac i studenti sa područja općine Lukavac sa prosječnom ocjenom 9 (devet) i više (učenici generacije iz osnovnih i srednjih škola će se dobrovoljno odlučiti da li će konkurisati za stipendiju učenika generacije ili za studentsku stipendiju). 
 
Apsolventi nemaju pravo na dodjelu stipendije. 
 
Stipendije se dodjeljuju proporcionalno po razredima, odnosno godinama studija. Ukoliko iz jednog razreda ili godine studija nema dovoljan broj kandidata, stipendije će se dodijeliti učenicima/studentima drugih razreda/godina studija. 


IV

Učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola sa područja općine Lukavac koji su u školskoj 2019./2020. godini završili školovanje, a još uvijek se nisu upisali u srednju školu/fakultet prijavljuju se na javni konkurs sa svjedočanstvom o završenom prethodnom razredu i uvjerenjem o prosjeku ocjena bez uvjerenja o statusu redovnog učenika/studenta.


V

Uz prijavu na javni konkurs za dodjelu stipendija, kandidati su dužni priložiti: 
 • kućna lista,
 • ovjerena Izjava da kandidat nije korisnik stipendije po drugom osnovu,
 • uvjerenje o mjestu prebivališta - CIPS obrazac,
 • potvrda škole/fakulteta o statusu redonog učenika/studenta,
 • za učenike I (prvog) razreda srednje škole, svjedočanstvo o završenom devetom razredu i uvjerenje o prosjeku ocjena,
 • za učenike ostalih razreda srednje škole, svjedočanstvo o završenom prethodnom razredu i uvjerenje o prosjeku ocjena,
 • za studente I (prve) godine fakulteta, svjedočanstvo o završenom razredu srednje škole i uvjerenje o prosjeku ocjena u završnom razredu,
 • za studente ostalih godina fakulteta, uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine studija ,
 • za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom uključujući i ispite položene u akademskoj 2019/2020 godini, i dokaz da nisu u radnom odnosu (uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje ili nadležne poreske uprave ukoliko lice nije prijavljeno na evidenciji službe za zapošljavanje),
 • za studente I i II ciklusa studija rodni list (ne mora biti ovjerena kopija),
 • dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2019. godinu; za penzionere kopija posljednjeg čeka od penzije; za nezaposlene uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje uvjerenje nadležne porezne ispostave o statusu osiguranja; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu učenika/studenta; za članove domaćinstva mlađe od 6 godina koji ne pohađaju osnovnu školu, kopija izvoda iz matične knjige rođenih, bez dodatnog ovjeravanja i neovisno od datuma izdavanja),
 • uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji,
 • uvjerenje Centra za socijalni rad o priznavanju statusa civilne žrtve rata ili statusa korisnika stalne socijalne pomoći,
 • učenici osobe sa invaliditetom su obavezni dostaviti Rješenje o stepenu invalidnosti od „Centra za socijalni rad“,
 • broj bankovnog računa kandidata, odnosno roditelja/staratelja ukoliko je kandidat maloljetan, na koji će se vršiti uplata stipendije,
 • Izjava učenika odnosno roditelja/staratelja, ukoliko je učenik maloljetan, da je saglasan da se njegovi lični podaci, odnosno podaci djeteta mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka, a za potrebe provođenja konkursne procedure.

Uz prijavu na javni konkurs za dodjelu stipendija sportistima, kandidati su dužni priložiti: 

 • ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu- CIPS obrazac,
 • uvjerenje da je učenik/student prvi put upisao odgovarajuću školsku/akademsku godinu u statusu redovnog učenika/studenta,
 • izjavu kandidata da ne prima stipendiju ili kredit drugog davaoca po osnovu sportskih aktivnosti,
 • za studente/učenike sportiste Rješenje o registraciji kluba čiji su član,
 • uvjerenje sportskog kolektiva da je aktivan i uzoran sportista sa navedenim rezultatima,
 • kućnu listu izdatu od nadležnog organa,
 • potvrdu o prihodima, potvrdu o nezaposlenosti ili drugu adekvatnu potvrdu o imovnom stanju za svakog punoljetnog člana domaćinstva.
Uz prijavu na javni konkurs za dodjelu stipendija, učenici generacije i studenti sa prosjekom ocjena 9 (devet) i više kandidati su dužni priložiti: 
 • ovjerena Izjava da kandidat nije korisnik stipendije po drugom osnovu,
 • uvjerenje o mjestu prebivališta - CIPS obrazac,
 • potvrda škole/fakulteta o statusu redovnog učenika/studenta,
 • dokaz kojim kandidat potvrđuje da pripada jednoj od dvije navedene kategorije (da je proglašen učenikom generacije ili da ima prosjek ocjena 9,00 i više – uvjerenje o prosjeku ocjena).


VI

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici općine Lukavac.

Komisija za dodjelu stipendija razmotrit će pristigle prijave na javni konkurs, sačiniti zapisnik o radu, izvršiti bodovanje i utvrditi privremenu rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane javnim konkursom.

Privremena rang lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici općine Lukavac. 
Na privremenu rang listu može se izjaviti prigovor drugostepenoj Komisiji Općinskog vijeća u roku od 8 (osam) dana oddana objavljivanja iste. 

Odluku po prigovoru drugostepena Komisija donosi u roku od 7 (sedam) dana. Odluka drugostepene Komisije po prigovoru je konačna. 
 
Nakon rješavanja prigovora, Općinski načelnik utvrdit će konačnu rang listu kandidata za dodjelu stipendija, koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici općine Lukavac. 

VII

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon broj: 035/366 – 733.
Prijave na javni konkurs sa dokumentacijom dostaviti na adresu:
Općina Lukavac – Općinski načelnik
Komisija za dodjelu stipendija
Trg Slobode br. 1, 75300 Lukavac

Ili lično u šalter sali općine Lukavac (šalteri 8 i 9), svakim radnim danom od 07 – 17:00.


OPĆINSKI NAČELNIK
Dr. sci. Edin Delić

KONKURSI

Rok za prijavu: 16.07.2021. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 2 dana.

Javni poziv Jericho Fondacije za dodjelu stipendija studentima I i II godine studija za ak. 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 15.06.2021. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2020/21. godinu