Četvrtak, 16. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 04.11.2019.

Rok za prijavu: Utorak, 19.11.2019.

Izvor: Općina Novi Gras Sarajevo

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Novi Grad SarajevoAdresa:Bulevar MNeše Selimovića 97, 71 000 Sarajevo, BiHTelefon:033 297 100URL:www.novigradsarajevo.ba

Konkurs Općine Novi Grad za stipendiranje učenika i studenata u šk./ak. 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 34/01), Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo broj: 02/06-05-20690/17 i 02/06-05-20690/17-1, a u skladu sa Budžetom Općine Novi Grad Sarajevo za tekuću godinu, ekonomski kod 614200/GCA06, tekući transfer za stipendiranje učenika i studenata, na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu i sport broj 02/06-05-21435/19, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje:

 
K O N K U R S


za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2019./2020. godinu


Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici javnih ustanova srednjih škola i redovni studenti javnih visokoškolskih ustanova na području BiH, koji ne obnavljaju godinu, a koji su u prethodnoj školskoj godini imali uspjeh u školi, odnosno fakultetu/visokoškolskoj ustanovi i to:

 • učenici prvog razreda srednjih škola prosječnu ocjenu najmanje 4,5 iz završnog razreda osnovne škole,
 • učenici srednjih škola prosječnu ocjenu najmanje 4,5,
 • učenici prvog razreda srednjih strukovnih škola – III stepen prosječnu ocjenu najmanje 3,0 iz završnog razreda osnovne škole,
 • učenici srednjih strukovnih škola – III stepen/zanati prosječnu ocjenu najmanje 3,0,
 • studenti I godine fakulteta/visokoškolske ustanove prosječnu ocjenu najmanje 4,5 iz završnog razreda srednje škole,
 • studenti prvog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom procesu fakulteta grupacije tehničkih i medicinskih nauka prosječnu ocjenu najmanje 7,5 položenih ispita iz prethodne akademske godine studija, te studenti prvog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom procesu ostalih fakulteta prosječnu ocjenu najmanje 8,0 položenih ispita iz prethodne akademske godine studija, a do navršenih 26 godina starosti,
 • studenti I i II godine drugog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom procesu prosječnu ocjenu najmanje 8,0 položenih ispita iz prvog i drugog ciklusa, a do navršenih 26 godina starosti.


Visina mjesečne stipendije iznosi:

-    za učenike srednjih škola ……………………………..   75 KM
-    za studente ……………………………………………. 100 KM


Stipendija Općine Novi Grad Sarajevo može se dodijeliti samo jednom učeniku ili studentu iz iste porodice.

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sljedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):

 • prijavu na Konkurs sa tačnom adresom, brojem kontakt telefona i ostalim traženim podacima (obrasci prijava na konkurs za srednje škole, I godine studija i ostale godine studija nalaze se na info punktu Općine i na web stranici  Općine www.novigradsarajevo.ba )
 • svjedočanstvo prethodno završenog razreda za učenike i studente I godine studija, a za ostale studente potvrdu sa fakulteta/visokoškolske ustanove o položenim ispitima sa prosjekom ocjena za prethodnu akademsku godinu,
 • potvrdu o upisu u /20. školsku/akademsku godinu,
 • za učenike i studente I godine studija dokaz o postignutim rezultatima u prethodnoj školskoj godini na takmičenjima općinskog, kantonalnog, entitetskog, državnog i međunarodnog nivoa iz nastavnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja,
 • izjavu da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • kućnu listu izvađenu u Općini Novi Grad Sarajevo,
 • za sve punoljetne članove domaćinstva dokaz o primanjima ili drugom statusu (studenti, nezaposleni, penzioneri, smrtni list, rješenje o starateljstvu i sl.),
 • NA UVID - prijavnicu mjesta prebivališta ne stariju od 30 dana,
 • za učenike i studente s teškim oboljenjima/invaliditetom dostaviti dokaz o utvrđenom postojanju tjelesnog oštećenja koji izdaje nadležna ustanova.

Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj kandidat čija su primanja po članu domaćinstva niža.

Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa se predaju na šalteru Općine Novi Grad Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića broj 97.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu i sport Općine Novi Grad Sarajevo (soba 410) ili putem e-maila [email protected]

PRIJAVNI OBRAZCI ZA STIPENDIJU

Na osnovu Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 34/01), Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo broj: 02/06-05-20690/17 i 02/06-05-20690/17-1, a u skladu sa Budžetom Općine Novi Grad Sarajevo za tekuću godinu, ekonomski kod 614200/GCA06, tekući transfer za stipendiranje učenika i studenata, na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu i sport broj 02/06-05-21435/19, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje:


I S P R A V K A   K O N K U R S A

za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2019/2020. godinu


U javnom konkursu za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2019/2020. godinu, čiji je integralni tekst objavljen dana 04.11.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje”, na portalu Općine Novi Grad Sarajevo (www.novigradsarajevo.ba) te na Oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo, iza stava jedan dodaju se  stav dva i stav tri koji glase:

“Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje imaju učenici i studenti koji imaju prebivalište na      području Općine Novi Grad Sarajevo, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu i čija primanja po članu domaćinstva ne prelaze 450,00KM.

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i isplaćivat će se za 10 mjeseci (septembar – juni) iz namjenski predviđenih budžetskih sredstava.”

Ostali dio teksta javnog konkursa ostaje nepromjenjen.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Ispravke konkursa. 

KONKURSI