Srijeda, 30. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 26.11.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 16.12.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Novo SarajevoAdresa:Zmaja od Bosne 55, 71 000 Sarajevo, BiHTelefon:+387 33 492 100Fax:+387 33 644 559URL:www.novosarajevo.ba

Konkurs Općine Novo Sarajevo za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za šk./ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu  člana  3. i 5. Pravilnika o dodjeli stipendija – Drugi prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 10/18)  Općinski načelnik Općine Novo Sarajevo raspisuje  


K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima
za školsku/akademsku 2019/2020. godinu


Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih  škola i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama na području BiH, kao i studenti koji su imali pauzu između dva ciklusa studiranja. 

 
Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su slijedeći:
 
 • da imaju prebivalište  na području općine Novo Sarajevo, neprekidno najmanje šest mjeseci unazad,
 • da ne obnavljaju razred/godinu,
 • da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini postigli uspjeh:
  - učenici I razreda srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,8 iz završnog razreda osnovne škole,
  - učenici II, III i IV razreda srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,5 iz prethodnog razreda,
  - redovni studenti I godine sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,8 iz završnog razreda srednje škole,
  - redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija i studenti I i II godine II ciklusa, fakulteta tehničkih i prirodnih nauka sa najmanjom prosječnom ocjenom 7,5  iz prethodne godine studija,
  - redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija i studenti I i II godine II ciklusa, fakulteta društvenih nauka sa najmanjom prosječnom ocjenom 8,0 iz prethodne godine studija. 

Stipendije se u okviru raspoloživih sredstava izuzetno mogu dodjeliti kandidatima koji se školuju u specifičnim uvjetima, a imaju prosjek ocjena manji od traženog i to: 
 
 • učenicima srednjih škola i studentima na osnovu liste Kantonalnog Centra za socijalni rad- Službe socijalne zaštite Općine Novo Sarajevo,
 • učenicima srednjih škola i studentima iz reda boračke populacije slabijeg imovnog stanja, 
 • učenicima srednjih stručnih škola Kantona Sarajevo, a na osnovu Liste koju primjenjuje Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, za dodjelu stipendija deficitarnih zanimanja za tekuću školsku godinu. 

Broj stipendija se utvrđuje za svaku školsku/akademsku godinu zavisno od visine sredstava obezbjeđenih u Budžetu Općine za ovu namjenu. 

Stipendije se ne dodjeljuju kandidatima: 
 
 • koji se stipendiraju iz drugih izvora,
 • za dva i više kandidata iz iste porodice.

Godišnjim planom u Budžetu Općine obezbjeđuju se sredstva za stipendiranje, koja se dodjeljuju  proporcionalno po razredima, odnosno godinama studija, u ovisnosti od broja kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije.

Sredstva za stipendiranje realizirati će se u skladu sa raspoloživim sredstvima iz Budžeta za ovu namjenu. Stipendije se dodjeljuju za tekuću školsku/akademsku nastavnu godinu i isplaćivat će se za deset mjeseci, u visini: 
 
ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA
 
 • I razred    650,00 KM
 • II razred   700,00 KM
 • III razred  750,00 KM
 • IV razred  800,00 KM
   
ZA STUDENTE
 
 • I godina    900,00 KM
 • II godina   950,00 KM
 • IIIgodina 1.000,00 KM
 • IV godina 1.100,00 KM
 • V, VI i I i II godina II ciklusa 1.200,00 KM
   
Prijave se podnose u roku od 21 dana od dana objavljivanja Konkursa, a objaviti će se u dnevnim novinama „Dnevni avaz", ,,Oslobođenje", zvaničnoj web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine.

Uz Obrazac prijave kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije): 
 • dokaz o uspjehu iz prethodne školske/akademske godine (za učenike svjedočanstvo, a za studente uvjerenje o ocjenama  iz  prethodne godine studija), 
 • potvrdu o upisu u narednu  školsku/akademsku godinu studija,
 • izvod iz matične knjige rođenih za kandidata,
 • CIPS prijava o mjestu prebivališta  za kandidata, ne starija od šest mjeseci,
 • uvjerenje o kretanju za kandidata,
 • kućna lista o broju članova porodičnog domaćinstva,
 • ovjerena fotokopija lične karte za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva,
 • dokaz o prvoplasiranim mjestima na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom takmičenju i olimpijadi,
 • dokaz o učešću na državnom takmičenju i olimpijadi. 

Također, dostaviti dokaze o ukupnim primanjima u domaćinstvu: 
 
 • tri zadnje platne liste ili ček PIO/MIO, potvrda JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ (za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva), 
 • uvjerenje o statusu i visini primanja za korisnike lične i porodične invalidnine iz Službe za oblast boračke i invalidske zaštite Općine Novo Sarajevo, uvjerenje o statusu i primanjima iz  Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica Općine Novo Sarajevo,
 • dokaz da je u stanju socijalne potrebe - JU „Kantonalni Centar za socijalni rad“- Služba socijalne zaštite Novo Sarajevo. 

Potrebno je dostaviti i tekući račun otvoren na ime kandidata (za maloljetne kandidate  može se priložiti račun roditelja ili staratelja) - potvrda iz banke, ovjerenu  izjavu da kandidat nije korisnik stipendije iz drugih izvora, ovjerenu  izjavu da će stipendista vratiti sav iznos sredstava koji je primio za stipendiranje ako:
 
 • napusti redovno školovanje,
 • izgubi pravo na redovno školovanje, 
 • ovjerenu izjavu da je kandidat saglasan da se njegovi lični podaci mogu obrađivati i objaviti u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka. 

Svi prijavljeni kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima Konkursa u roku od 15 dana od dana izbora kandidata. Prigovor na rezultat Konkursa se podnosi Komisiji za rad po prigovorima u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti.

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće  se razmatrati.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za društvene djelatnosti, putem telefona 033/492-386 ili na e-mail: [email protected] 

OPĆINSKI NAČELNIK
Nedžad Koldžo s.r.

 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 3 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini