Srijeda, 17. Avgust 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Subota, 02.10.2021.

Rok za prijavu: Nedjelja, 31.10.2021.

Izvor: Općina Novo Sarajevo

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Novo SarajevoAdresa:Zmaja od Bosne 55, 71 000 Sarajevo, BiHTelefon:+387 33 492 100Fax:+387 33 644 559URL:www.novosarajevo.ba

Konkurs Općine Novo Sarajevo za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za šk./ak. 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu  člana  3. i 4. Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 14/21), Općinski načelnik Općine Novo Sarajevo, raspisuje  


K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima
za školsku/akademsku 2021/2022. godinu


Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih  škola i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju što uključuje i samofinansirajući studij u visokoškolskim ustanovama na području BiH, kao i studenti koji su imali pauzu u školovanju. 

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su slijedeći:

 • da imaju prebivalište  na području općine Novo Sarajevo, neprekidno najmanje 12 mjeseci unazad,
 • da su starosti do navršenih 26. godina života,
 • da ne obnavljaju razred/godinu,
 • da nisu apsolventi,
 • da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini postigli uspjeh:
  - učenici I razreda srednjih škola sa najmanjom prosječnom
    ocjenom 4,5 iz završnog razreda osnovne škole,
  - učenici II, III i IV razreda srednjih škola sa najmanjom prosječnom
    ocjenom 4,5 iz prethodnog razreda,
  - redovni studenti I godine sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,5
    iz završnog razreda srednje škole,
  - redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija i studenti
    I i II godine II ciklusa, fakulteta tehničkih, prirodno-matematičkih i
    biotehničkih i mediscinskih nauka sa najmanjom prosječnom ocjenom 7,5 
    iz prethodne godine studija,
  - redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija i studenti I i II godine II ciklusa,
    fakulteta društvenih, humanističkih i umjetničkih nauka sa najmanjom
    prosječnom ocjenom 8,0 iz prethodne godine studija. 
Stipendije se u okviru raspoloživih sredstava izuzetno mogu dodjeliti učenicima/studentima iz posebnih kategorija, a imaju prosjek ocjena manji od trazženog i to:
 • učenicima srednjih škola i studentima na osnovu liste Kantonalnog Centra za socijalni rad­ Službe socijalne zaštite Općine Novo Sarajevo,
 • učenicima srednjih stručnih škola Kantona Sarajevo, a na osnovu akta nadležnog organa, za dodjelu stipendija deficitamih zanimanja. 
Broj stipendija se utvrduje za svaku školsku/akademsku godinu zavisno od visine sredstava planiranih u Budžetu Općine za ovu namjenu. 
Stipendije se ne dodjeljuju kandidatima koji se stipendiraju iz drugih izvora.
Sredstva za dodjelu stipendija planiraju se u skladu sa finsansijskim mogućnostima Općine. 
 
Stipendije se dodjeljuju za tekuću školsku/akademsku nastavnu godinu i isplaćivat će se za deset mjeseci, u visini (ukupan iznos): 
 
ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA
 • I razred    650,00 KM
 • II razred   700,00 KM
 • III razred  750,00 KM
 • IV razred  800,00 KM
   
ZA STUDENTE
 • I godina    900,00 KM
 • II godina   950,00 KM
 • IIIgodina 1.000,00 KM
 • IV godina 1.100,00 KM
 • V, VI i I i II godina II ciklusa 1.200,00 KM
   
Prijave/zahtjevi se podnose na protokol Opcine Novo Sarajevo (šalter sala) ulica Zmaja od Bosne 55, Sarajevo u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, a objaviti će se u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobođenje", zvaničnoj web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine. 
 
Uz Obrazac prijave (nalazi se na web stranici Općine) kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije ne starije od 6. mjeseci) i to kako slijedi: 
 
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
 • Izvod iz matične knjige rođenih za kandidata, - NA UVID
 • uvjerenje o kretanju za kandidata, - NA UVID
 • potvrda o upisu u narednu školsku/akademsku godinu studija,
 • dokaz o uspjehu iz prethodne školske/akademske godine (za učenike svjedočanstvo, a za studente uvjerenje o ocjenama iz prethodne godine studija),
 • ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije iz drugih izvora, da će vratiti sav iznos sredstava koje je primio za stipendiranje ako napusti redovno školovanje ili izgubi pravo na redovno školovanje
 • potvrda banke o otvorenom broju računa na ime kandidata (za maloljetne kandidate priložiti račun roditelja ili staratelja) - isključivo potvrda iz banke bez JMBG,
 • kućna lista.

DODATNA DOKUMENTACIJA (za dodatno bodovanje)
 • dokaz o osvojenom I, II i III mjestu na općinskom, kantonalnom, federalnom i državnom takmičenju i olimpijadi ili o učešću na državnom ili međunarodnom takmičenju,
 • dokaz da je kandidat osoba sa poteškoćama, invaliditetom ili boluje od teške/maligne bolesti,
 • dokaz da jedan ili oba roditelja od kandidata boluju od teške/maligne bolesti,
 • dokaz da su jedan ili oba roditelja od kandidata umrli,
 • dokaz da su roditelji od kandidata razvedeni,
 • dokaz da je kandidat dijete samohranog roditelja,
 • dokaz da je kandidat dijete civilnog invalida,
 • dokaz da je kandidat dijete šehida ili poginulog branioca,
 • dokaz  da je kandidat dijete umrlog RVI, umrlog demobilisanog borca ili umrle civilne žrtve rata,
 • dokaz da je kandidat dijete RVI,
 • dokaz da je kandidat dijete dobitnika ratnog priznanja odlikovanja,
 • dokaz da je kandidat dijete demobilisanog borca,
 • dokaz da je kandidat dijete civilne žrtve rata,
 • dokaz da roditelji kandidata primaju socijalnu pomoć ili su oboje na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležnog organa,
 • dokaz da porodica kandidata po članu domaćinstva ima primanja manja manja od 1/4 prosjećne plaće u entiteu FBIH za prethodnu godinu (dokaz kućna lista i dokaz o primanjima članova domaćinstva),
 • dokaz da porodica kandidata po članu domaćinstva ima primanja manja manja od 1/4 do 1/2 prosjećne plaće u entiteu FBIH za prethodnu godinu (dokaz kućna lista i dokaz o primanjima članova domaćinstva),
 • dokaz da kandidat u porodici ima braću i sestre na redovnom školovanju,
 • dokaz da kandidat u porodici ima braću i sestre evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležnog organa,
 • dokaz da kandidat pohađa deficitarno zanimanje,
 • dokaz da kandidat ima urađen naučno-istraživački rad/umjetnićki rad, kao samostalni autor ili koautor.
 
KAO RELEVANTAN DOKAZ SLUŽE UVJERENJA ILI POTVRDE KOJE JE IZDAO NADLEŽNI ORGAN. 
 
Komisija za provođenje konkursa razmatra pristigle prijave, sačinjava Preliminarnu listu kandidata, koju objavljuje na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici Općine, gdje ostaje otvorena osam (8) dana. Prigovori na Preliminamu listu podnose se Komisiji za rad po prigovorima, u roku od osam (8) dana od dana objave Preliminarne liste na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici Općine. Općinski načelnik utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli stipendija i istu dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje. Odluku o dodjeli stipendija provodi Općinski načelnik, a isplata stipendija precizirat će se ugovorima o stipendiranju. 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu i sport, putem telefona 033/492-386 ili na e-mail: [email protected]

OPĆINSKI NAČELNIK
Dr. Hasan Tanović

KONKURSI

Rok za prijavu: 23.08.2022. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 02.09.2022. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2022. godinu