Četvrtak, 24. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 20.01.2020.

Rok za prijavu: Utorak, 04.02.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Sanski MostTelefon:037 686 044 Fax:037 686 010 URL:www.sanskimost.gov.ba

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 2. Odluke o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima općine Sanski Most   ("Službeni glasnik općine Sanski Most", br. 3/12 i 1/17), Sekretar organa državne službe, po ovlaštenju Općinskog načelnika,  objavljuje:

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Sanski Most

 

I

Raspisuje se Konkurs za dodjelu 55 stipendija redovnim studentima općine Sanski Most za akademsku 2019/2020 godinu.


II

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 koja će se isplaćivati u 9 jednakih mjesečnih rata.


III

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  • da ima prebivalište na području općine Sanski Most,
  • da je redovni student druge ili viših godina studija na akreditiranim državnim fakultetima,
  • da su ostvarili u prethodnoj godini studija prosjek ocjena od najmanje 7,20,  a za deficitarni kadar od 7,00,
  • da ne prima stipendiju, kredit ili drugi oblik subvencije na ime troškova školarine od drugog davaoca,
  • da u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnavlja godinu studija,
  • da kandidat nije stariji od 27 godine.


IV

Prednost za dodjelu stipendija imaju studenti koji pohađaju fakultete deficitarnih zanimanja u skladu sa članom 4. Odluke o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima općine Sanski Most (kojima se na ukupan broj bodova dodjeljuje dodatnih 20 bodova):

  • dipl. ing. elektrotehnike,               
  • dipl. ing.  mašinstva.

i studenti iz porodica šehida, poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca,  civilnih žrtava rata, pripadnicima nacionalnih manjina, kandidatima koji imaju status osobe sa invaliditetom (civilni neratni invalid) i kandidatima bez oba roditelja,  po članu 8. Odluke o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima općine Sanski Most (kojima se na ukupan broj bodova dodjeljuje dodatnih 25 bodova).


V

Svi zainteresovani kandidati za učešće na konkursu trebaju putem pošte ili lično u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa dostaviti sljedeće:

a) prijavu sa kraćom biografijom (obavezno navesti broj telefona, e-maila ili drugi kontakt podaci),
b) kućnu listu,
c) kopiju lične karte,
d) prijavu prebivališta (CIPS),
e) uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student (sa naznakom da prvi put upisuje godinu studija),
f) uvjerenje o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom sa prethodne godine studija,
g) ovjerenu izjavu kandidata da ne prima stipendiju, kredit ili drugi oblik subvencije na ime troškova školarine od drugog davaoca,
h) za studente iz porodica šehida, poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca, civilnih žrtava rata i koji imaju status osobe sa invaliditetom (civilni neratni invalidi) – dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa),
i) za kandidate pripadnike nacionalnih manjina - dostaviti ovjerenu izjavu o pripadnosti,
j) za kandidate bez oba roditelja - dostaviti dokaze o smrti za oba roditelja,
k) svi kandidati su obavezni uz prethodno navedenu dokumentaciju dostaviti i ovjerenu izjavu da su saglasni da se njihovi lični podaci mogu obrađivati i objaviti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 49/06, 76/11 i 89/11), koje su dostupne u šalter sali općine Sanski Most ili na web stranici Općine.

Za sve punoljetne članove domaćinstva navedenih u kućnoj listi obavezno dostaviti sljedeće:

a) za zaposlene- uvjerenje poslodavca o prosjeku plaće za posljednja tri mjeseca ,
b) za penzionere - ček od penzije ili rješenje nadležne Poslovnice PIO,
c) za nezaposlene koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje - potvrda o nezaposlenosti od strane Zavoda za zapošnjavanje,
d) za nezaposlene - koji se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje - ovjerena izjava da nisu u radnom odnosu.

Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte preporučeno sa naznakom "Prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Sanski Most", na adresu Općina Sanski Most,  Trg Ljiljana br. 1.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Oslobođenje",  WEB stranici i oglasnoj tabli općine Sanski Most i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Studentima koji ne ostvare pravo na stipendiju ne podliježemo vraćanju dostavljene dokumentacije.

SEKRETAR ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE
Sadić Mirsad, dipl. pravnik 
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 9 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu