Srijeda, 17. Juli 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 04.07.2018.

Rok za prijavu: Četvrtak, 19.07.2018.

Izvor: Općina Sapna

Nivo obrazovanja: Osnovno obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina SapnaAdresa:206. viteške brigade bb, 75411 Sapna, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)35 59 95 30Fax:+387 (0)35 59 95 55Email:kontakt@opcinasapna.baURL:www.opcinasapna.ba

Konkurs Općine Sapna za dodjelu stipendije učeniku generacije Osnovne škole Sapna u šk. 2017/18. godini

Konkurs je istekao!

Općinski načelnik, na osnovu člana 41. Statuta Općine Sapna („Službeni glasnik Općine Sapna“ broj 6/07, 8/09 i 3/12) , člana 6. Pravilnika o uslovima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima sa prostora općine Sapna i učenicima generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna, broj 02-02-970-7/15 od 11.6.2015. godine („Službeni glasnik Općine Sapna broj 4/15) i člana IV. Odluke o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj/školskoj 2017./2018. godini, broj 02-02-943-3/18 od 7.6.2018. godine, raspisuje
 


KONKURS
za dodjelu stipendije učeniku generacije
Osnovne škole Sapna u školskoj 2017/2018. godini


I Korisnik prava po ovom konkursu

 
Pravo na dodjelu stipendije po ovom konkursu ima učenik generacije Osnovne škole Sapna u školskoj 2017/2018. godini.
 
II Iznos stipendije koja se dodjeljuje
 
Stipendija se dodjeljuje za 10 (deset) mjeseci školske godine u mjesečnom iznosu od po 80,00 KM (osamdesetkonvertibilnihmaraka).
 
III Potrebna dokumentacija
 
Kandidat je obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju:
  1. popunjenu prijavu,
  2. dokaz da je kandidat učenik generacije JU Osnovna škola Sapna (original ili ovjerena fotokopija),
  3. izjavu da kandidat ne prima stipendiju ili kredit iz drugog izvora ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa uprave

IV Rok za podnošenje prijave i provođenje konkursa
 
Konkurs se objavljuje na Radio „Glas Drine“ Sapna, na zvaničnoj stranici Općine Sapna i na oglasnoj tabli Općine Sapna.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja .

Postupak provođenja konkursa i utvrđivanja liste za dodjelu stipendije vrši Komisija koju imenuje općinski načelnik.
Činjenice i dokazi iz dostavljenih zahtjeva uzimaju se u razmatranje onakve kakve su bile u danu zaključivanja konkursa.
Prijave na konkurs sa traženim dokazima mogu se dostaviti neposredno na protokol Općine Sapna (Centar za pružanje usluga građanima) svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 h ili putem pošte na adresu: 
Općina Sapna, 
Ulica 206. viteške brigade bb,
75411 Sapna, sa naznakom „Konkurs za dodjelu stipendija za učenika generacije Osnovne škole Sapna“.

Obrazac prijave i izjavu zainteresovani kandidat može preuzeti:
  • sa web stranice općine Sapna;
  • na Info pultu općine Sapna i
  • u prilog.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Općinski načelnik
Zudin Mahmutović
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 20 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu