Nedjelja, 24. Mart 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 11.10.2018.

Rok za prijavu: Petak, 26.10.2018.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina SrebrenikAdresa:Radnička b.b. Srebrenik, 75350 Srebrenik, BiHTelefon:035/645-822Fax:035/645-822URL:www.srebrenik.ba

Konkurs Općine Srebrenik za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za šk. 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana X stav I Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima do diplomskog studija i stipendija učenicima srednjih škola ( "Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 6/2006 i 8/13), Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti općine Srebrenik raspisuje:


K   O   N   K   U   R   S
Za dodjelu 26 stipendija redovnim učenicima sa područja
općine Srebrenik u školskoj 2018/2019. godini


I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 26 stipendija učenicima srednjih škola sa područja općine Srebrenik, koji imaju status redovnog učenika u jednoj od srednjih škola u BiH i to:

 • učenicima prvog razreda.................................................... 7 stipendija
 • učenicima drugog razreda ................................................. 7 stipendija
 • učenicima trećeg razreda ................................................... 6 stipendija
 • učenicima četvrtih razreda ................................................ 6 stipendija

Napomena: U svakom razredu srednje škole dodjeljuje se po jedna stipendija za posebno nadarenog učenika koji se bira na osnovu bodova iz opštih i posebnih kriterija ( učešće na takmičenjima i sl.). Nakon izbora nadarenog učenika bodovi po posebnim kriterijima se dalje ne obračunavaju.


II

Visina stipendije je 500,00 KM za školsku 2018/2019. godinu, a isplaćivat će se putem tekućeg računa ili putem štedne knjižice i to tako što će se cjelokupni iznos stipendije isplatiti do 30.06.2019. godine.


III

Pravo na dodjelu stipendije imaju svi redovni učenici koji pohađaju jednu od srednjih škola u BiH, koji su državljani BiH i koji sipunjavaju slijedeće uslove:

 1. da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Srebrenik
 2. da su u tekućoj školskoj godini prvi puta upisali školsku godinu
 3. da nisu korisnici stipendije od drugog davaoca
 4. da su završili predhodnu godinu škole sa najmanje prosječnom ocjenom 4,0
 5. da su državljani BiH
 6. da su redovni učenici srednje škole u BiH

IV

Prijedlog liste prioriteta sačinjava Služba u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Lista prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz predhodne tačke utvrđuju se na osnovu osvojenog broja bodova. Kod ostvarenog istog broja bodova prednost kandidata ostvaruje se prema sledećem redoslijedu:

 1. učenici iz porodica korisnika socijalne pomoći
 2. učenici iz porodica šehida i poginulih boraca
 3. učenici iz porodica ratnih vojnih invalida
 4. učenici iz porodica nezaposlenih demobilisanih boraca
 5. učenici koji imaju manje primanje po članu domaćinstva

V

Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • uvjerenje o prebivalištu (CIPS prijava)
 • dokaz-uvjerenje da je u tekućoj školskoj godini učenik prvi puta upisan u određeni razred srednje škole
 • dokaz-uvjerenje o prosjeku ocjena za predhodnu školsku godinu
 • dokaz-uvjerenje da je učenik iz porodice šehida i poginulog borca,
 • dokaz-uvjerenje da je učenik iz porodice invalida i dokaz o stepenu invaliditeta,
 • dokaz-uvjerenje da je učenik iz porodice čiji su roditelji prijavljeni na biro za zapošljavanje ili na drugi način dokažu status nezaposlenosti,
 • u slučajevima gdje je jedan od roditelja zaposlen, a drugi nezaposlen i ne vodi se na evidenciji nezaposlenih osoba kao dokaz uzimat će se uvjerenje izdato od strane Porezne ispostave Srebrenik, kojim se dokazuje način osiguranja lica,
 • dokaz-uvjerenje o visini primanja za sve članove domaćinstva koji ostvaruju prihod po bilo kom osnovu (LD, penzija, invalidnina i sl),
 • dokaz-uvjerenje da je učenik iz porodice nezaposlenog demobilisanog borca koji je proveo dvije i više godina u ratu,
 • kućna lista,
 • dokaz da je učenik generacije u osnovnoj školi (samo za kandidate I razreda),
 • dokaz o učešću i osvojenim nagradama na opštinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili međudržavnom takmičenju za vrijeme pohađanja osmog razreda (samo učenici prvog razreda) odnosno srednje škole (za ostale učenike srednje škole) iz nastavnih i vannastavnih aktivnosti.
 • Izjavu o neprimanju stipendije od drugog davaoca

VI

Nakon provedene konkursne procedure sa korisnikom stipendije će se zaključiti Ugovor kojim će se preciznije odrediti prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

Ugovor o stipendiji zaključuje Šef službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti i učenik, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog učenika.

VII

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Općina Srebrenik, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, ul.Varoških polja bb, 75350 Srebrenik ili direktno na pisarnici općine Srebrenik.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

POMOĆNIK NAČELNIKA-ŠEF SLUŽBE
Jašarević Muhamed dipl. kriminalist

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.04.2019. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini

Rok za prijavu: 10.04.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 28.03.2019. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs opštine Petrovo za stipendiranje redovnih studenata u 2019. godini