Ponedjeljak, 03. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 31.10.2018.

Rok za prijavu: Petak, 30.11.2018.

Izvor: Općina Stari Grad

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Stari Grad SarajevoAdresa:Zelenih beretki br. 4 , 71 000 Sarajevo, BiHTelefon:+00387 33 28 23 00Email:[email protected]URL:www.starigrad.ba

Konkurs Općine Stari Grad Sarajevo za stipendiranje učenika/šegrta iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih zanata/zanimanja u školskoj 2018/19. godini

Konkurs je istekao!


Na osnovu člana 10. Pravilnika o stipendiranju učenika/šegrta iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih 
zanata/zanimanja („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 11/17), Općinski načelnik raspisuje:


JAVNI POZIV
za stipendiranje učenika/šegrta iz oblasti deficitarnih i starih
tradicionalnih zanata/zanimanja u školskoj 2018/19. godini

 
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju učenici I, II i III razreda srednjih strukovnih škola (deficitarni zanati) koji nisu obnavljali godinu i učenici starih tradicionalnih zanata (šegrti koji zvanje stiču kod majstora starih zanata) uz ispunjavanje sljedećih uslova:
 • da su državljani BiH
 • da imaju prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo duže od tri godine
 • da nisu stariji od 20 godina
 • da su u prethodnoj školskoj godini postigli uspjeh u školi i to:
  - učenici srednjih strukovnih škola (deficitarni zanati) sa najmanjom prosječnom ocjenom 3,00
  - učenici starih tradicionalnih zanata sa najmanjom prosječnom ocjenom 3,00 u posljednjem završenom razredu osnovne škole

Pravo učešća na Javnom pozivu za stipendiranje imaju učenici srednjih strukovnih škola i učenici starih tradicionalnih zanata/šegrti koji se školuju za sljedeća zanimanja:
 1. Deficitarni zanati: vodoinstalater, keramičar, električar, tapetar, dekorater, optičar obućar, krojač, limar, bravar, staklar, hemijski čistač, zlatar, slikanje na tekstilu i tekstilnim vlaknima i keramici
 2. Stari - tradicionalni zanati: filigranist, kujundžija, graver, kazandžija, puškar, krojač narodnih nošnji i odijela, krznar, krojač krzna i kože, remenar, sedlar, rukavičar, kapar, šeširdžija, proizvođač papuča (papudžija), časovničar (sahadžija), staklar, obrađivač optičkog stakla, staklopuhač, jorgandžija, oštrač, kovač, tašnar, izrađivač nanula i klompi, dimnjačar, brijač, užar i izrađivač vrpci (gajtandžija), bojadžija, kaligraf, grnčar1.
 
U školskoj 2017/18. godini stipendirat će se:

a) DEFICITARNI ZANATI
    - 4 učenika
b) STARI – TRADICIONALNI ZANATI
    - 3 učenika
 
Stipendije se dodjeljuju za tekuću školsku godinu i isplaćivat će se za devet mjeseci za period septembar - decembar 2018. godine i februar - juni 2019. godine.
 
Visina mjesečne stipendije iznosi 80,00 KM.
 
Ukoliko bilo koji od aplikanata ostvari stipendiju od nekog drugog fonda, institucije ili po bilo kom drugom osnovu, isti se briše sa bodovne liste, s tim da sljedeći aplikant dobija općinsku stipendiju. Ovaj princip primjenjivat će se i u slučaju ukoliko ne bude dovoljan broj aplikanata prijavljenih za stipendiranje deficitarnih zanata/zanimanja. U tom slučaju stipendije će se dodijeliti aplikantima starih tradicionalnih zanata/zanimanja i obrnuto, a sve u okviru predviđenog Plana stipendiranja.
 
Uz prijavu je neophodno priložiti sljedeće dokumente (orginale ili ovjerene kopije):
 
 1. Izvod iz matične knjige rođenih (sa neograničenim rokom važenja)
 2. Cips – prijava o mjestu prebivališta (ne starija od 6 mjeseci)
 3. Kućna lista o broju članova porodičnog domaćinstva (ovjerena od strane općinskog organa)
 4. Potvrda o upisu kandidata u tekuću školsku godinu za učenike koji stiču zvanje iz oblasti deficitarnih zanimanja u okviru redovnog sistema srednjeg obrazovanja
 5. Svjedočanstvo iz prethodne godine za kandidate koji stiču zvanje iz deficitarnih zanimanja i svoje obrazovanje stiču u redovnom sistemu srednjeg obrazovanja
 6. Potvrdu o redovnom pohađanju majstorskog zanata za učenike koji svoje zvanje stiču kod nekog od majstora starih zanata izdatu od strane majstora-obrtnika (registrovan u Obrtničkoj komori u Kantonu Sarajevo) za učenike / šegrte koji stiču zvanje iz starih - tradicionalnih zanata
 7. Izjavu o odgovornosti šegrta-aplikanta (šegrta ili roditelja za maloljetnog učenika/aplikanta) o redovnom pohađanju majstorskog zanata
 8. Dokaz o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom takmičenju za školsku/akademsku 2017/18. godinu (dostavljaju svi aplikanti koji su učestvovali na navedenim takmičenjima u prošloj školskoj godini u cilju ostvarivanja dodatnih bodova)
 9. Dokaz o ličnim primanjima za sve članove domaćinstva (zaposleni-ovjerena platna lista za posljednji mjesec; penzioner/invalid-posljednji ček od penzije; nezaposleni-potvrda o nezaposlenosti Biroa za zapošljavanje; učenici/studenti-potvrda o redovnom školovanju...)
 10. Dokaz da je učenik/šegrt bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih)
 11. Izjava kandidata (za punoljetne članove) o odgovornosti, za maloljetne jednog od roditelja/staratelja da kandidat nije ostvario pravo na stipendiju od druge institucije u tekućoj školskoj godini, ovjerena od strane nadležnog organa
 
Dodatni bodovi koji se odnose na nizak porodični standard  i otežane uvjete života će se vrednovati samo po jednom osnovu, a koji je povoljniji za aplikanta.
 
Ukoliko aplicira veći broj učenika/šegrta koji zadovoljavaju kriterije Pravilnika, a u odnosu na Plan stipendiranja sa istom prosječnom ocjenom, prednost će imati kandidati sa nižim porodičnim standardom (član 14. Pravilnika).
 
Svaki učesnik u Javnom pozivu biće pismeno obaviješten o rezultatima izbora najkasnije u roku od 15 dana od dana izbora, a nezadovoljni učesnik u Javnom pozivu može podnijeti prigovor za zaštitu svojih prava Drugostepenoj stručnoj komisiji Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prijema obavještenja. Odluka Drugostepene komisije Općinskog vijeća je konačna.
 
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. 
 
Molba/prijava se podnosi obavezno na propisanom obrascu (obrazac se može preuzeti u šalter sali Općine i/ili na web-stranici Općine www.starigrad.ba), predaje se na protokolu Općine ili putem pošte na adresu :
 
Općina Stari Grad Sarajevo
Služba za obrazovanje, kulturu i sport 
Ulica Zelenih beretki broj 4
71000 Sarajevo
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije i iste se neće vraćati kandidatu nakon konkursne procedure.
 
Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije kojim se regulišu međusobna prava i obaveze učenika/studenta i Općine Stari Grad Sarajevo.
Ugovor potpisuje učenik, njegov roditelj/staratelj i Općinski načelnik u ime Općine Stari Grad Sarajevo.
 
Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti Službi za obrazovanje, kulturu i sport 
(sprat VI – kancelarija 610) ili na telefon: 033/282-365
 
OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Ibrahim Hadžibajrić
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 2 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu