Nedjelja, 25. Avgust 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 28.11.2018.

Rok za prijavu: Utorak, 18.12.2018.

Izvor: Općina Tešanj

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina TešanjTelefon:032 650 - 022Fax:032 650 - 220URL:www.opcina-tesanj.ba

Konkurs Općine Tešanj za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija u ak. 2018/19. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 2. Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 20 I 8/19. godini i tačke V Kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima viših i visokoškolskih ustanova, Općinski načelnik r a s p i s u j e

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija
(prvog ciklusa) u akademskoj 2018/19. godini


Općina Tešanj raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2018/19. godini, sa područja općine Tešanj, koji studiraju na višoj ili visokoškolskoj ustanovi u BiH, pod uvjetom:

 • da ne ponavlja godinu studija na istom ili drugom fakultetu,
 • da ne prima kredit ili stipendiju od drugog kreditora, odnosno stipenditora, niti jednokratnu finansijsku podršku u tekućoj akademskoj godini,
 • da nije u radnom odnosu
 • da nije stariji od 25 godina života (za studente na trogodišnjem ili četverogodišnjem studiju)
 • da nije stariji od 27 godina života (za studente na jedinstvenom studiju koji traje 5 ili 6 godina)
 • da nema status apsolventa,
 • da živi na području općine Tešanj zajedno sa roditeljima (ukoliko su živi)
Pravo na prijavu imaju svi studenti čija ukupna primanja svih punoljetnih članova domaćinstava po članu ne prelaze 350,00 KM.
 
Shodno Zaključku OV-a Tešanj, zahtjevi studenata čija primanja po članu domaćinstva budu između 350,00 KM i 450,00 KM, bit će posebno evidentirani, a Općina Tešanj u momentu raspisivanja Poziva ne preuzima obavezu stipendiranja istih. Eventualna mogućnost njihovog stipendiranja bit će razmotrena naknadno.
 
Studenti iz kategorije PPBiŠ, studenti čiji su roditelji nosioci najvišeg ratnog priznanja (čl. 2. stav 1. tačka
1. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica "SI.novine FBiH", broj: 70/05 i 70/06), studenti iz porodice RVI sa stepenom invalidnosti sa i preko 50%, studente sa prosjekom ocjena 9 i više i učenike generacije iz srednje škole, studenti sa prosjekom ocjena 9 i više, kao i studenti učenici generacije iz srednje škole, stipendiju dobivaju automatski bez bodovanja i bez obzira na profil zanimanja.

Lista prioriteta ostalih učesnika konkursa bit će sačinjena po osnovu o tvarenog broja bodova u skladu sa Kriterijima za dodjelu stipendija studentima viših i visokoškolskih ustanova za  akademsku  2018/19. godinu a prema slijedećim kategorijama:
 1. Ostvareni uspjeh;
 2. Godina studija;
 3. Socijalno-ekonomska situacija;
 4. Dva ili više studenata iz jedne porodice;
 5. Studenti sa invaliditetom;
 6. Postignuti rezultati na takmičenjima i posebna priznanja;
 7. Bodovi za deficitarna zanimanja (građevinu, arhitekturu, geodeziju, elektrotehniku i mašinstvo);
 8. Društveni angažman i volonterski rad.

O odobrenoj stipendiji zaključuje se ugovor, kojim se pobliže uređuju prava i obaveze ugovornih strana.

Visina rate iznosi 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka) po jednom studentu, a isplaćivat će se mjesečno. Visina rate za deficitarna zanimanja tj. kod studenata prvog ciklu a koji studiraju građevinu, arhitekturu, geodeziju, elektrotehniku i mašinstvo će iznositi 130 KM (stotinu trideset kovertibilnih maraka). Broj mjesečnih rata zavisit će od raspoloživih r dstava u Budžetu općine Tešanj predviđenih za ove namjene.

Zainteresovani kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev - prijava na konkurs za dodjelu stipendije,
 2. Ovjerena kopija lične karte studenta,
 3. Izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne prima stipendiju ili kredit od druge organizacije, preduzeća ili javne ustanove, (ovjerenu u šalter sali Općine),
 4. Potvrda- uvjerenje o redovnom studiju , kojim se dokazuje da je student prvi put upisan u godinu studija sa naznakom ciklusa,
 5. Ovjerena kopiju svjedodžbi I-N razreda srednje škole (za studente prve godine),
 6. Diploma ili potvrda učenika generacije (za studente prve godine koji su proglašeni učenikom generacije),
 7. Potvrda - uvjerenje sa ocjenama o polo ženim ispitima u predhodnim godinama studija i izvedenom prosječnom ocjenom (ne može kopija indeksa),
 8. Izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista (u Općini),
 9. Potvrda - uvjerenje o primanjima-prihodima svih punoljetnih članova domaćinstva ili druga adekvatna potvrda o imovnom stanju (sva primanja uključujući radni odnos, porodičnu penziju iza umrlih roditelja, vanredna primanja za članstva u upravnim i nadzornim odborima, parlamentu, skupštini i vijeću), a pogledati tačku 3. Kriterija koja se odnosi na vlasnike i direktore preduzeća, vlasnike samostalnih radnji i osobe u postupku penzionisanja,
 10. Potvrda o radnom statusu za nezaposlene ako se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili kopija zdravstvene legitimac ije,
 11. Potvrda o stepenu invalidnosti roditelja, potvrdu o statusu člana PPBiŠ, dokaz da je roditelj nosilac najvišeg ratnog priznanja (za studente nevedenih katego rija).
 12. Dokaz o alimentaciji ili ovjerena izjava da ne prima alimentaciju (za studente razvedenih roditelja).
 13. Dokaz o studiranju dva ili više studenata izjedne porodice (ako su oba studenta prijavljena na konkurs)
 14. Uvjerenje o invalidnost i za studenta (ako je iz navedene kategorije)
 15. Dokazi o postignutim posebnim priznanjima
 16. Uvjerenje o društvenom angažmanu ili volonterskom radu.
 17. INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE IZ BANKE U KOJOJ JE OTVOREN RAČUN
Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje .
 
Prijave studenata čiji roditelji žive na području druge općine neće biti razmatrane.
 
Dokazi o statusu, radnom ili bilo kom drugom, moraju biti prevedeni na bosanski jezik, u protivnom prijave studenata neće biti razmatrane.

U svim slučajevima u kojima se dokaže netačno i lažno iskazivanje činjenica i stanja, općina Tešanj će za pokušaj prevare uskratiti pra o učešća u konkursima za stipendiranje od općine Tešanj u naredne dvije godine.
 
Konkurs  ostaje otvoren od 28.11. do 18.12. 2018. godine i 18.12.2018. godine je posljednji dan prijema zahtjeva.
 
Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati lično u Šalter sali ili poslati poštom na adresu Služba za društvene djelatnosti i investicije Općine Tešanj, sa naznakom («KOMISIJI ZA DODJELU STIPENDIJA»).

Rezultati konkursa, odnosno rang lista odobrenih stipendija bit će istaknuta na oglasnoj ploči  Općine Tešanj i web stanici Općine, nakon okončane procedure.

Sve informacije u vezi dodjele stipendija mogu se pročitati na oglasnoj ploči Općine Tešanj, web stranici Općine www.opcina-tesanj.ba, ili dobiti usmeno na Info pultu (Šalter sala), kao i na broj telefona 032/650
-022 i 032/650-426.
 
NAPOMENA: Na osnovu člana 2. Stav 2. Odluke OV-a Tešanj, broj 01-02-1-2239-2/18 od 26.10.2018. godine, Općina Tešanj neće stipendirati studente 1. godine za zvanja profesor bosanskog jezika, profesor razredne nastave i profesor tjelesnog odgoja, diplomirani pravnik i ekonomista općeg smjera u akademskoj 2018/2019. godini.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mr.sci. Suad Huskić

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.11.2019. // Konkurs je otvoren još 2 mjeseca, 12 dana.

Chevening Scholarships for International Students for the academic year 2019/2020

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu