Četvrtak, 09. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 20.03.2019.

Rok za prijavu: Srijeda, 10.04.2019.

Izvor: Općina Travnik

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Travnik - Služba za razvoj, privredu i vanprivreduAdresa:Ul. Konatur bb, 72270 Travnik, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)30 51 18 34Fax: +387 (0)30 51 12 77Email:[email protected]URL:www.opcinatravnik.com.ba

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 95. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst „Službene novine općine Travnik“, broj 11/05) i člana 1, stav 1., Odluke o dodjeli stipendija, broj:01-1-01-3-3-86/19 od 05.03.2019.godine, te Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima broj:01-397/19 od 18.03.2019.godine, načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e 


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja općine Travnik u akademskoj 2018./2019.godini.

II

Pravo na dodjelu stipendije ima državljanin BiH, koji ima status redovnog studenta pod sljedećim uslovima:

 1. da ima stalno mjesto prebivališta na području općine Travnik
 2. da je u tekućoj akademskoj godini prvi put upisao određenu godinu studija na istom fakultetu,
 3. da ne prima stipendiju od drugog davaoca.

III

U akademskoj 2018./2019.g. dodijeliti će se ukupno 70 stipendija.

Za prvu godinu fakulteta dodjelit će se 10 stipendija, za drugu godinu 15 stipendije, za treću godinu 15 stipendije, za četvrtu godinu 16 stipendija, za petu godinu 12 stipendije, za šestu godinu 2 stipendije

IV

Listu prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz člana II, utvrdit će Komisija za odabir stipendista formirana od strane načelnika Općine Travnik, a na osnovu sljedećih kriterija:

 1. uspjeh u studiju - 50 bodova

  a) studenti  I (prve) godine

Za studente prve godine (maksimalan broj bodova po ovom osnovu je 40 bodova – za studenta koji je postigao odličan uspjeh u sva četiri razreda srednje škole), bodovi će se dodjeljivati na osnovu postignutog uspjeha u srednjoj školi ( I,II,III i IV razred), po uspjehu za svaki razred, kako slijedi:

 • dovoljan uspjeh                                     4 boda
 • dobar uspjeh                                         6 bodova
 • vrlo dobar uspjeh                                   8 bodova
 • odličan uspjeh                                     10 bodova.

Učeniku generacije dodijelit će se dodatnih 10 bodova.

        a) za studente druge i viših godina studija bodovat će se
            prosječna ocjena samo prethodne godine studija.

 Za fakultete čije su ocjene od 6 -10, bodovanje će se vršiti na sljedeći način:

 • prosjek ocjena 6,00 – 6,49                       5 bodova
 • prosjek ocjena 6,50 – 6,99                     10 bodova
 • prosjek ocjena 7,00 – 7,49                     15 bodova
 • prosjek ocjena 7,50 – 7,99                     20 bodova
 • prosjek ocjena 8,00 -- 8,49                     25 bodova
 • prosjek ocjena 8,50 – 8,99                     30 bodova
 • prosjek ocjena 9,00 – 9,49                     35 bodova
 • prosjek ocjena 9,50 – 10,00                    40 bodova,

       a za fakultete čije su ocjene od 1-5 bodovanje će se vršiti kako slijedi:

 • prosjek ocjena 2,00 – 2,29                     5  bodova
 • prosjek ocjena 2,30 – 2,59                     10 bodova
 • prosjek ocjena 2,60 – 2,99                     15 bodova
 • prosjek ocjena 3,00 – 3,39                     20 bodova
 • prosjek ocjena 3,40 – 3,79                     25 bodova
 • prosjek ocjena 3,80 – 4,19                     30 bodova
 • prosjek ocjena 4,20 – 4,59                     35 bodova
 • prosjek ocjena 4,60 – 5,00                     40 bodova.

Studentu koji studira izvan Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna dodjelit će se dodatnih 5 bodova.

Studentu druge i viših godina studija sa prosjekom 10,00 (čije su ocjene 6 -10), odnosno prosjekom 5,00 (čije su ocjene 1-5) dodijelit će se dodatnih 10 bodova.

 1. materijalni i socijalni položaj  - 20 bodova.

Materijalno socijalni položaj će se bodovati na osnovu prihoda po članu domaćinstva kako slijedi:

a) prihod od             0 –   99,99 KM po članu domaćinstva           20 bodova

b) prihod od      100,00 – 149,99 KM po članu domaćinstva         16 bodova      

c) prihod od      150,00 – 199,99 KM po članu domaćinstva         12 bodova

d) prihod od      200,00 – 249,99 KM po članu domaćinstva            8 bodova

e) prihod od      250,00 – 299,99 KM po članu domaćinstva          4 boda

f) prihod veći od              300,00 KM po članu domaćinstva            0 bodova.


V

Studentu iz porodice poginulih branitelja, šehida, poginulih boraca, studentu bez oba roditelja i studentu iz porodice RVI 100% invalidnosti, dodijelit će se dodatnih 15 bodova.

Studentu iz porodice RVI, pri čemu se uzima u obzir invalidnost preko 60%, studentu koji je civilna žrtva rata ili studentu iz porodice civilne žrtve rata, dodjelit će se dodatnih 5 bodova.

U slućaju istog broja bodova studenata na istoj godini studija, prednost za dodjelu stipendije imat će

 • student sa većim prosjekom ocjena
 • ukoliko je isti prosjek ocjena prednost će se dati studentu čiji je prihod po članu domaćinstva niži.

VI

Kod prijave za stipendiju studenti su dužni priložiti sljedeće:

 • prijavni obrazac
 • ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu, ne stariju od 60 dana
 • uvjerenje da je student prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (original ili ovjerenu fotokopiju)
 • ovjerenu izjavu kandidata da ne prima stipendiju drugog davaoca (izjavu ovjeriti u Općini ili kod notara), ne stariju od 60 dana
 • ovjerenu izjavu o saglasnosti za korištenje ličnih podataka (izjavu ovjeriti u Općini ili kod notara), ne stariju od 60 dana
 • potvrdu o položenim ispitima sa ocjenama samo za prethodnu godinu studija (original ili ovjerena kopija) ili ovjerenu kopiju indeksa sa ocjenama samo za prethodnu godinu studija
 • za studente prve godine ovjerenu kopija sva četiri svjedočanstva
 • za učenika generacije diplomu ili potvrdu (original ili ovjerenu kopiju)
 • kućnu listu izdatu od mjesne zajednice (original), ne stariju od 60 dana
 • za članove domaćinstva, učenike/studente starije od 15 godina, potvrdu o redovnom školovanju (original ili ovjerenu fotokopiju)
 • za studente porodice poginulih branitelja, šehida, poginulih boraca, studente bez oba roditelja i studente iz porodice RVI, studente civilne žrtve rata ili studente iz porodice civilne žrtve rata, dostaviti dokaz o istom.

Za sve punoljetne članove domaćinstva obavezno dostaviti slijedeće:

 • za zaposlene, potvrdu o prihodima (platnu listu za posljednju isplaćenu plaću ovjerenu od strane poslodavca, original; za penzionere posljednji ček od penzije, original),
 • za nezaposlene, potvrdu o nezaposlenosti (potvrdu Zavoda za zapošljavanje)
 • za nezaposlene koji se ne nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje potvrdu Fonda PIO/MIO da nije osiguran ni po kakvom osnovu.

VII

Pravo na stipendiju iz jedne porodice može ostvariti samo jedan student.

Ako se za određenu godinu studija ne prijavi dovoljan broj kandidata, stipendije će se dodjeliti studentima zanimanja sa prehodne godine studija sa največim brojem bodova na rang listi studenata za tu godinu studija, a koji nisu ostvarili pravo na stipendiju na svojoj godini studija.

Vlll

Visina stipendije po studentu iznosi 150.- KM, mjesečno, isplaćuje se za 10 mjeseci u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, počev od januara 2019.g.

lX

Ukoliko student ostvari pravo na stipendiju po ovom konkursu ne može ostvariti pravo na stipendiju po drugim konkursima koje je raspisala Općina Travnik.

X

O dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiji (stipendiranju), kojim se bliže utvrđuju prava i obaveze davaoca i korisnika stipendista.

XI

Konkurs ostaje otvoren od 20.03.2019.godine do 10.04.2019.godine, do 15,30 h.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se na Protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu;
"Općina Travnik, Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
Ul. Konatur bb, 72270 Travnik"

Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Općine Travnik (www.opcinatravnik.com.ba) i na protokolu Općine.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendije“, „Ne otvaraj“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komisija za odabir stipendista će nakon završenog bodovanja pristiglih prijava objaviti Rang listu studenata na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik.

N  A  Č  E  L  N  I  K
Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.
 

KONKURSI