Četvrtak, 09. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 20.03.2019.

Rok za prijavu: Srijeda, 10.04.2019.

Izvor: Općina Travnik

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Travnik - Služba za razvoj, privredu i vanprivreduAdresa:Ul. Konatur bb, 72270 Travnik, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)30 51 18 34Fax: +387 (0)30 51 12 77Email:[email protected]URL:www.opcinatravnik.com.ba

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja za ak. 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 95. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst „Službene novine općine Travnik, broj 11/05) i člana 1., stav 3. Odluke Općinskog vijeća o dodjeli stipendija broj:01—1-01-3-3-86/19 od 05.03.2019.godine, te Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja, broj: 01-397/19-2, od 198.03.2019.godine načelnik Općine Travnik, 
r a s p i s u j e  
 


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja


I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja sa područja općine Travnik u akademskoj/školskoj 2018./2019.godini.


II

Stipendije će se dodjeljivati za akademsku/školsku 2018/2019.g. 


III

Pravo na dodjelu stipendije ima učenik srednje škole državljanin BiH, koji ima status redovnog učenika pod sljedećim uslovima:

 1. da ima stalno mjesto prebivališta na području općine Travnik,
 2. da je u tekućoj školskoj godini prvi put upisao određeni razred srednje škole u istoj školi
 3. da  ne prima stipendiju od drugog davaoca,
 4. da pohađa srednju školu deficitarnog zanimanja, (zavarivać, bravar, mehatroničar, električar, drvoprerađivać, limar, mesar, konobar, kuhar, operater na cnc mašinama).


IV


U školskoj 2018./2019.g. dodijeliti će se ukupno 22 stipendije.
 
Zavarivać: Za drugi razred dodjelit će se 1 stipendija, za treći razred 2 stipendije.
Bravar: Za drugi razred dodjelit će se 1 stipendija, za treći razred 1 stipendija.
Mehatroničar: Za treći razred dodjelit će se 1 stipendija.
Električar: Za treći razred dodjelit će se 2 stipendije.
Drvoprerađivać: Za treći razred dodjelit će se 2 stipendije
Limar: Za treći razred dodjelit će se 2 stipendije.
Mesar: Za treći razred dodjelit će se 1 stipendija.
Konobar: Za treći razred dodjelit će se 2 stipendije.
Kuhar: Za drugi razred dodjelit će se 2 stipendije, za treći razred 2 stipendije
Operater na cnc mašinama: Za drugi razred dodjelit će se 1 stipendija, za treći razred 2 stipendije


V


Listu prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz člana II, utvrdit će Komisija za odabir stipendista formirana od strane načelnika Općine, a na osnovu sljedećih kriterija:
 
1. uspjeh u školi - 50 bodova
 
a) za učenike će se bodovati samo prosječna ocjena prethodnog razreda srednje škole, kako slijedi:
 
- prosjek ocjena 2,00 – 2,29 5  bodova
- prosjek ocjena 2,30 – 2,59 10 bodova
- prosjek ocjena 2,60 – 2,99 15 bodova
- prosjek ocjena 3,00 – 3,39 20 bodova
- prosjek ocjena 3,40 – 3,79 25 bodova
- prosjek ocjena 3,80 – 4,19 30 bodova
- prosjek ocjena 4,20 – 4,59 35 bodova
- prosjek ocjena 4,60 – 5,00 40 bodova
 
Učenici koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,00 dodijelit će se dodatnih 10 bodova.
 
Učenici koji srednju školu pohađaju izvan Srednjobosanskog kantona/Kantona Sedišnja Bosna dodjelit će se dodatnih 5 bodova.
 
2. materijalni i socijalni položaj  - 20 bodova.
 
Materijalno socijalni položaj će se bodovati na osnovu prihoda po članu domaćinstva kako slijedi:
 
a) prihod od     0 – 99,99 KM po članu domaćinstva 20 bodova
b) prihod od 100,00 – 149,99 KM po članu domaćinstva 16 bodova
c) prihod od    150,00 – 199,99 KM po članu domaćinstva 12 bodova
d) prihod od 200,00 – 249,99 KM po članu domaćinstva    8 bodova
e) prihod od       250,00 – 299,99 KM po članu domaćinstva         4 boda
f) prihod veći od              300,00 KM po članu domaćinstva    0 bodova


VI


Učeniku bez oba roditelja i učeniku iz porodice RVI 100% invalidnosti, dodijelit će se dodatnih 15 bodova.
 
Učeniku iz porodice RVI, pri čemu se uzima u obzir invalidnost preko 60%, a manja od 100% i učeniku iz porodice civilne žrtve rata, dodjelit će se dodatnih 5 bodova.
 
U slućaju istog broja bodova učenika istog razreda srednje škole, prednost za dodjelu stipendije imat će:
 • učenik sa većim prosjekom ocjena
 • ukoliko je isti prosjek ocjena prednost će se dati učeniku čiji je prihod po članu domaćinstva niži.


VII

 
Kod prijave za stipendiju učenici su dužni priložiti sljedeće:
 • prijavni obrazac, popunjen
 • original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu, ne stariju od 60 dana
 • uvjerenje da je učenik prvi put upisao odgovarajuću školsku godinu u statusu redovnog učenika (original ili ovjerenu kopiju)
 • ovjerenu izjavu učenika, odnosno roditelja, ako je učenik maloljetan, da kandidat ne prima stipendiju drugog davaoca (izjavu ovjeriti u Općini ili kod notara), ne stariju od 60 dana
 • ovjerenu izjavu učenika, odnosno roditelja, ako je učenik maloljetan, o saglasnosti za korištenje ličnih podataka kandidata (izjavu ovjeriti u Općini ili kod notara), ne stariju od 60 dana
 • ovjerenu fotokopiju svjedodžbe samo prethodnog razreda
 • kućnu listu izdatu od mjesne zajednice (original), ne stariju od 60 dana
 • za članove domaćinstva, učenike/studente starije od 15 godina potvrdu o redovnom školovanju (original ili ovjerenu fotokopiju)
 • za učenike bez oba roditelja i učeniku iz porodice RVI, učenici iz porodice civilne žrtve rata, dostaviti dokaz o istom.
Za sve punoljetne članove domaćinstva obavezno dostaviti sljedeće:
 • za zaposlene, potvrdu o prihodima (platnu listu za posljednju isplaćenu plaću ovjerenu od strane poslodavca, original; za penzionere posljednji ček od penzije, original),
 • za nezaposlene, potvrdu o nezaposlenosti (potvrdu Zavoda za zapošljavanje)
 • za nezaposlene koji se ne nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje potvrdu Fonda PIO/MIO da nije osiguran ni po kakvom osnovu. 


VIII

Visina godišnje stipendije po učeniku iznosi 700,00 KM, a isplaćivat će se počevši od januara 2019. godine i zaključno sa junom 2019.godine, i to prvih 5 mjeseci mjesečno po 120,00 KM, a zadnji mjesec (juni) u iznosu od 100,00 KM.


IX

 
Pravo na stipendiju iz jedne porodice može ostvariti samo jedan učenik.
 
Ako se za određeni razred određenog deficitarnog zanimanja ne prijavi dovoljan broj kandidata, stipendije će se dodjeliti učenicima deficitarnih zanimanja koji imaju najveći prosjek ocjena, bez obzira na vrstu zanimanja i razred koji pohađaju.
 

X

Ukoliko učenik ostvari pravo na stipendiju po ovom konkursu ne može ostvariti pravo na stipendiju po drugim konkursima koje je raspisala Općina Travnik.

XI

O dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiji (stipendiranju), kojim se bliže utvrđuju prava i obaveze davaoca i koriwsnika stipendije.

XII

 
Konkurs ostaje otvoren od 20.03.2019.godine do 10.04.2019.godine.
 

XIII

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se na Protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu;
"Općina Travnik, Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
Ul. Konatur bb, 72270 Travnik"

Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Općine Travnik (www.opcinatravnik.com.ba) i na protokolu Općine.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendije redovnim učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja “, „Ne otvaraj“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komisija za odabir stipendista će nakon završenog bodovanja pristiglih prijava objaviti Rang listu učenika na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik.

N  A  Č  E  L  N  I  K
Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.
 

KONKURSI