Srijeda, 17. Avgust 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 15.11.2021.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 06.12.2021.

Izvor: Općina Travnik

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Travnik - Služba za razvoj, privredu i vanprivreduAdresa:Ul. Konatur bb, 72270 Travnik, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)30 51 18 34Fax: +387 (0)30 51 12 77Email:[email protected]URL:www.opcinatravnik.com.ba

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola koji ostvaruju iznimne rezultate u školskim natjecanjima, sportu, kulturi i drugim društveno korisnim aktivnostima u školskoj 2021/22. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 95. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst „Službene novine općine Travnik, broj 11/05) i člana 1., stav 4. Odluke Općinskog vijeća o dodjeli stipendija broj: 01-1-01-3-14-269/21  od 05.10.2021.g., te Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola koji ostvaruju iznimne rezultate u školskim natjecanjima, sportu, kulturi i drugim društveno korisnim aktivnostima, broj: 01-04-1-2368/21-3 od 10.11.2021.g., načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e 

 

K O N K U R S

 za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola koji ostvaruju iznimne rezultate u školskim natjecanjima, sportu, kulturi i drugim društveno korisnim aktivnostima


I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola koji ostvaruju iznimne rezultate u školskim natjecanjima, sportu, kulturi i drugim društveno korisnim aktivnostima u školskoj 2021/2022.godini.


II

Stipendije će se dodjeliti za učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola za školsku 2021/2022.g.,  jednokratno. 


III


Pravo na dodjelu stipendije ima učenik srednje škole državljanin BiH, koji ima status redovnog učenika pod sljedećim uslovima:
 1. da ima stalno mjesto prebivališta na području općine Travnik,
 2. da je u tekućoj školskoj godini prvi put upisao treći ili četvrti razred srednje škole u istoj školi
 3. da je u protekle dvije godine ostvario rezultat u svom školovanju, izvannastavnoj aktivnosti, sportu, kulturi ili drugoj društvenoj aktivnosti koju dokazuje odgovarajućim priznanjima ili drugim mjerljivim dokazima (diploma, priznanja, potvrde o osvojenim rezultatima na natjecanjima u kojima je sudjelovao pojedinačno),
 4. da je kroz redovito školovanje ostvario minimalnu ocjenu vrlo dobar (4),
 5. da ne prima stipendiju od drugog davaoca.


IV


U školskoj 2021./2022.g. dodijeliti će se ukupno 9 jednokratnih stipendija.
 
Za treći razred dodjelit će se ukupno 4 (četiri) jednokratne stipendije.
 
Za četvrti razred dodjelit će se ukupno 5 (pet) jednokratnih stipendija.


V

Listu prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz člana II, utvrdit će Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća, a na osnovu sljedećih kriterija:
 
1. uspjeh u školi - 10 bodova
 
a) za učenike će se bodovati samo prosječna ocjena prethodnog razreda srednje škole, kako slijedi:
 • prosjek ocjena 4,00 – 4,10 1 bod
 • prosjek ocjena 4,11 – 4,20 2 boda
 • prosjek ocjena 4,21 – 4,30 3 boda
 • prosjek ocjena 4,31 – 4,40 4 boda
 • prosjek ocjena 4,41 – 4,50 5 bodova
 • prosjek ocjena 4,51 – 4,60 6 bodova
 • prosjek ocjena 4,61 – 4,70 7 bodova
 • prosjek ocjena 4,71 – 4,80 8 bodova
 • prosjek ocjena 4,81 – 4,90 9 bodova
 • prosjek ocjena 4,91 – 5,00  10 bodova.
2. Uspjeh na takmičenjima iz sljedećih oblasti kako slijedi :
 
 
NAUKA
a) Takmičenje na međunarodnom nivou + 5 dodatnih bodova
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
b) Takmičenje na državnom nivou + 4 dodatna boda
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
c) Takmičenje na federalnom nivou + 3 doodatna boda
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
d) Takmičenje na kantonalnom nivou + 2 dodatna boda
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
e) Takmičenje na općinskom nivou +1 dodatni bod
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
 
SPORT (uspjeh samo u pojedinačnim sportovima)
a) Takmičenje na međunarodnom nivou + 5 dodatnih bodova
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
b) Takmičenje na državnom nivou + 4 dodatna boda
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
c) Takmičenje na federalnom nivou + 3 doodatna boda
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
d) Takmičenje na kantonalnom nivou + 2 dodatna boda
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
e) Takmičenje na općinskom nivou +1 dodatni bod
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
 
UMJETNOST (muzika, likovna umjetnost, scenski nastup)
a) Takmičenje na međunarodnom nivou + 5 dodatnih bodova
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
b) Takmičenje na državnom nivou + 4 dodatna boda
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
c) Takmičenje na federalnom nivou + 3 doodatna boda
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
d) Takmičenje na kantonalnom nivou + 2 dodatna boda
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
e) Takmičenje na općinskom nivou +1 dodatni bod
1 mjesto 3 boda
2 mjesto 2 boda
3 mjesto 1 bod
 
Ukoliko učenik dostavi dokaze o uspjehu za više nivoa takmićenja bodovat će se rezultati samo više razine takmićenja.


VI


U slućaju istog broja bodova učenika istog razreda srednje škole, prednost za dodjelu stipendije imat će djeca demobilisanih boraca sa većim prosjekom ocjena.
 
Ukoliko se za treći razred srednje škole ne prijavi dovoljan broj učenika nedodjeljene jednokratne stipendije će se dodjeliti učenicima četvrtih razreda, kao i ako  se za četvrti razred srednje škole ne prijavi dovoljan broj učenika nedodjeljene jednokratne stipendije će se dodjeliti učenicima trećih razreda srednje škole.


VII


Kod prijave za stipendiju učenici su dužni priložiti sljedeće:
 • prijavni obrazac, popunjen
 • original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu, ne stariju od 60 dana
 • uvjerenje da je učenik prvi put upisao odgovarajuću školsku godinu u statusu redovnog učenika (original ili ovjerenu kopiju)
 • ovjerenu izjavu učenika, odnosno roditelja, ako je učenik maloljetan, da kandidat ne prima stipendiju drugog davaoca (izjavu ovjeriti u Općini ili kod notara), ne stariju od 60 dana
 • ovjerenu izjavu učenika, odnosno roditelja, ako je učenik maloljetan o saglasnosti za korištenje ličnih podataka kandidata (izjavu ovjeriti u Općini ili kod notara), ne stariju od 60 dana
 • ovjerenu fotokopiju svjedodžbe samo prethodnog razreda
 • ovjerene fotokopije priznanja, diploma i drugih odgovarajućih dokaza ostvarenog uspjeha ili angažmana


VIII


Visina godišnje jednokratne stipendije po učeniku iznosi 500,00 KM.
 
Pravo na stipendiju iz jedne porodice može ostvariti samo jedan učenik.


IX

Ukoliko učenik ostvari pravo na stipendiju po ovom konkursu ne može ostvariti pravo na stipendiju po drugim konkursima koje je raspisala Općina Travnik.


X

O dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiji (stipendiranju), kojim se bliže utvrđuju prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.


XI

Konkurs ostaje otvoren od 15.11.2021.godine do 06.12.2021.godine.


XII


Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se na Protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu;
"Općina Travnik, Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
Ul. Konatur bb, 72270 Travnik"
 
Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Općine Travnik (www.opcinatravnik.com.ba) i na protokolu Općine.
 
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendije redovnim učenicima srednjih škola koji ostvaruju iznimne rezultate u školskim natjecanjima, sportu, kulturi i drugim društveno korisnim aktivnostima “, „Ne otvaraj“.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
Odbor za društvene djelatnosti će nakon završenog bodovanja pristiglih prijava objaviti Rang listu učenika na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik.
 
N A Č E L N I K
dr.sci. Kenan Dautović

KONKURSI

Rok za prijavu: 23.08.2022. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 02.09.2022. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2022. godinu