Nedjelja, 29. Januar 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 23.11.2022.

Rok za prijavu: Petak, 23.12.2022.

Izvor: Općina Vogošća

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina VogošćaURL:www.vogosca.ba

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2022/23. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 71. stav 2. tačka 1. Statuta Općine Vogošća («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 27/14,14/15 i 9/20), i člana 12. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 36/22), Općinski načelnik, raspisuje


KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata 

u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini


Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i redovni studenti Univerziteta u Sarajevu i pridruženih članica Univerziteta u Sarajevu, kao i studenti fakulteta koji su locirani izvan područja Kantona Sarajevo a članice su Univerziteta nekog od kantona u Federaciji BiH, pod uslovom da isti ne postoji u Kantonu Sarajevo,studijski program I i II ciklusa, a imaju prebivalište na području općine Vogošća, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu.

Pravo učešća na konkursu imaju učenici i studenti čija porodica po članu domaćinstva nema primanja veća od jedne polovine prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u prethodnoj školskoj godini su imali uspjeh u školi odnosno na fakultetu, i to:
 • redovni učenici prvog razreda srednje škole (koji su završili IX razred u prethodnoj školskoj godini) sa najmanjom prosječnom ocjenom – 5,0 (pet)
 • redovni učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom u prethodnoj školskoj godini – 4,5 (četiri i po)
 • redovni studenti prve godine Univerziteta u Sarajevu (koji su završili IV razred u prethodnoj školskoj godini) sa najmanjom prosječnom ocjenom – 4,5 (četiri i pol)
 • redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji pohađaju tehničke i medicinske fakultete sa prosjekom ocjena u prethodnoj akademskoj godini najmanje – 7,5 (sedam i pol),
 • redovni studenti Univerziteta u Sarajevu svih ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena u prethodnoj akademskoj godini najmanje – 8,0 (osam),
 • redovni studenti fakulteta koji su locirani izvan područja Kantona Sarajevo a članice su Univerziteta nekog od kantona u Federaciji BiH pod uslovom da isti ne postoje u Kantonu Sarajevo, koji pohađaju tehničke i medicinske fakultete sa prosjekom ocjena u prethodnoj akademskoj godini najmanje – 7,5 (sedam i pol),
 • redovni studenti svih ostalih fakulteta koji su locirani izvan područja Kantona Sarajevo a članice su Univerziteta nekog od kantona u Federaciji BiH pod uslovom da isti ne postoje u Kantonu Sarajevo, sa prosjekom ocjena u prethodnoj akademskoj godini najmanje – 8,0 (osam),
 • redovni učenici srednjih škola koji se školuju za zanimanja za kojima je vogošćanska privreda iskazala potrebu
 • učenici i studenti čiji članovi domaćinstva nemaju nikakvih primanja bez obzira na prosjek ocjena u prethodnoj školskoj/akademskoj godini.

Pravo učešća na konkursu, bez obzira na visinu primanja, imaju studenti koji su u prethodnoj studijskoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 9,0 i studenti prve godine koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,0, te učenici srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,0.

Pravo na stipendiju ostvaruju redovni učenici i studenti bez oba roditelja, učenici i studenti čiji je jedan od roditelja dobitnik najvećeg ratnog priznanja i učenici i studenti sa teškim oboljenjima utvrđenim na osnovu klasifikacione liste teških oboljenja

Pravo učešća na konkursu nemaju studenti koji imaju status apsolventa, koji su obnovili godinu, te studenti i učenici koji ostvaruju pravo na stipendiju po drugom osnovu.

Ukoliko dva ili više članova iste porodice ostvare pravo na stipendiju, stipendija će biti dodjeljena samo jednom članu porodice.

U školskoj-akademskoj 2022/2023.godini će se stipendirati:
 1. SREDNJE OBRAZOVANJE
  • 30 učenika I razreda
  • 30 učenika II razreda
  • 30 učenika III razreda
  • 30 učenika IV razreda
  • 5 učenika po zahtjevima vogošćanske privrede (bravar,zavarivač,operater na CNC mašinama)
 1. VISOKO OBRAZOVANJE

  I CIKLUS STUDIJA:
  • 30 studenta I godine
  • 30 studenta II godine
  • 30 studenta III godine
  • 30 studenta IV godine
  • 4 studenta V godine
  • 4 studenta VI godine

  II CIKLUS STUDIJA:
  • 10 studenata I godine
  • 10 studenata II godine


Kandidati za konkurs trebaju podnijeti prijave u roku od 30 dana od dana objave Konkursa u sredstvima javnog informisanja na propisanom obrascu, lično na protokol Općine ili putem pošte, na adresu: Općina Vogošća, ul. Jošanička br. 80., sa naznakom «za Konkurs za stipendiranje učenika i studenata», te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

A) Dokumentacija koju je obavezno priložiti uz prijavu na konkurs
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju sa obrascem Izjave roditelja-staratelja (za maloljetne osobe), odnosno punoljetnog učenika-studenta (obrazac na pisarnici Općine) ,
 • Kućnu listu,
 • Potvrdu o upisu u tekućoj školskoj-akademskoj godini,
 • Prosjek ocjena iz prethodne školske godine (za učenike kopija svjedočanstva, a za studente potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne godine studija),
 • Rodni list – za kandidata,
 • Prijavu mjesta boravka kandidata,
 • Dokaze o materijalnom stanju (o ukupnim mjesečnim prihodima domaćinstva, odnosno o radnopravnom statusu svih punoljetnih osoba sa kućne liste)
  – uvjerenje/potvrda od poslodavca o visini plaće,
  – ček od penzije,
  – uvjerenje o primanjima od općinske Službe za BIZ,
  – uvjerenje o primanjima kao civilna žrtva rata,
  – za nezaposlene potvrda sa Zavoda za zapošljavanje,
  – za nezaposlene koji nisu prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje uvjerenje iz Federalnog zavoda PIO/MIO da nisu na evidenciji,
  – za punoljetne članove domaćinstva koji se nalaze na redovnom školovanju uvjerenje o istom.

B) Dokumentacija koja nije obavezna, a koja donosi dodatne bodove
 • Dokaz o statusu – otežani uslovi života nastali kao posljedica rata
  – Uvjerenje od nadležnog organa (demobilisani borac, dobrovoljac i organizator otpora, veteran, učesnik rata, ratni vojni invalid, šehidska porodica),
  – dokaz o boravku u logoru '91-'95 – za kandidata ili roditelje,
  – dokaz da je roditelj kandidata civilna žrtva rata,
  – dokaz da je dijete jednoroditeljske porodice (porodica bez jednog roditelja koji je umro/preminuo).

C) Dokumentacija za nadarene učenike-studente (prosjek ocjena na fakultetu 9,0 ili
prosjek srednje škole 5,0) po članu 4. Pravilnika:
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju sa obrascem Izjave roditelja-staratelja (za maloljetne osobe), odnosno punoljetnog učenika-studenta (obrazac na pisarnici Općine),
 • Potvrdu o upisu u tekuću školsku-akademsku godinu,
 • Prosjek ocjena iz prethodne školske godine (za učenike kopija svjedočanstva, a za studente potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne godine studija),
 • Rodni list – za kandidata,
 • Prijavu mjesta boravka kandidata.

D) Dokumentacija za učenike/studente koji ostvaruju pravo po članu 5. Pravilnika:
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju sa obrascom Izjave roditelja-staratelja (za maloljetne osobe), odnosno punoljetnog učenika-studenta (obrazac na pisarnici Općine),
 • Potvrdu o upisu u tekuću školsku-akademsku godinu,
 • Prosjek ocjena iz prethodne školske godine (za učenike kopija svjedočanstva, a za studente potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne godine studija),
 • Rodni list – za kandidata,
 • Prijavu mjesta boravka kandidata,
 • Dokaz da je učenik/student bez oba roditelja (smrtni listovi roditelja),
 • Dokaz da je jedan od roditelja nosilac najvećeg ratnog priznanja,
 • Dokaz da učenik/student ima teško oboljenje na osnovu klasifikacione liste oboljenja.
Ukoliko prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj kandidat koji je osvojio više bodova po osnovu rezultata u učenju, a ako su isti onda kandidat čija su primanja po članu domaćinstva niža.

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom (za Konkurs za stipendiranje učenika i studenata).
Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 75,00 KM, a za studente 125,00 KM. Stipendija se dodjeljuje za nastavnu godinu i isplaćivat će se za devet (9) mjeseci.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Kao dokazi dostavljaju se originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije originalnih dokumenata. Dokumenti dostavljeni uz prijavu neće se vraćati.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Općini Vogošća, ili putem telefona
033 586 414.
 
Rezultati konkursa će biti javno objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici Općine Vogošća.
 
Vogošća, 22.11. 2022.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Edin Smajić

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.02.2023. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

Rok za prijavu: 16.02.2023. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 30.01.2023. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2022/23. godinu