Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 21.12.2010.

Rok za prijavu: Petak, 28.01.2011.

Nivo obrazovanja: II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština DerventaAdresa:Trg oslobođenja 3, Derventa, BiHTelefon:+387 53 315 106Fax:+387 53 315 105Email:[email protected]URL:www.derventa.ba

Konkurs Opštine Derevnta za dodjelu stipendija u 2011. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 3. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata i nadarenih učenika srednjih škola ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 13/09), Načelnik opštine Derventa raspisuje

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima i
nadarenim učenicima srednjih škola u 2011. godini

 

I

Opština Derventa dodjeljuje 80(osamdeset) novih stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija, koji su prvi put upisani u drugu i više godine studija i 10 (deset) novih stipendija nadarenim učenicima drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, a koji:
- imaju stalno mjesto boravka na području opštine Derventa,
- studiraju na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Republike,
- pohađaju nastavu u srednjim  školama u Derventi (Gimnazija sa tehničkim
   školama 7 i Stručna škola za radnička zanimanja 3 stipendije,
- redovno i uspješno izvršavaju obaveze na fakultetu/školi,
- ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog davaoca stipendije.

Studentima koji studiraju na fakultetima čije je sjedište u Derventi,  stipendija se neće dodjeljivati.
 

II

Osim ovih, stipendija će se dodijeliti svim redovnim (po prvi put upisanim u godinu studija) studentima prve i viših godina bilo kog fakulteta, koji se finansira iz budžeta Republike, ako su:
- djeca poginulih  i nestalih boraca i  civilnih žrtava rata,
- djeca bez oba roditelja i
- djeca socijalno ugroženih porodica (uvjerenje Centra za socijalni rad),
- studenti prve godine studija koji su na prijemnom ispitu ostvarili 90 i više bodova i
- učenici srednjih škola – djeca bez oba roditelja (po prvi put upisani u prvi i više razrede škole).


III

Uz prijavu na Konkurs (obrazac prijave nalazi se u šalter sali opštine Derventa) svi zainteresovani studenti i učenici su obavezni dostavitisljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:
- Potvrdu da je redovan student/učenik,
- Uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom
  studiranja, a učenici srednjih škola kopiju svjedočanstava i kopiju diploma o
  osvojenim mjestima na takmičenjima u srednjoj školi,
- studenti I godine studija potvrdu o položenom prijemnom ispitu sa brojem osvojenih bodova,
- Kopiju prve strane indeksa (sa slikom i dosije br.),
- Uvjerenje o prijavljenom prebivalištu (CIPS),
- Kopiju lične karte,
- Kućnu listu članova porodičnog domaćinstva,
- Potvrdu o statusu porodice (porodica poginulog i nestalog borca VRS, civilne žrtve rata,
  RVI VRS I–IV kategorije, porodica borca I i II kategorije, socijalno ugrožena porodica),
- Potvrdu o primanjima roditelja, odnosno nezaposlenosti roditelja
  (potvrda sa Biroa, a za one koji nisu na evidenciji biroa ovjerenu izjavu),
   odnosno o primanju socijalne pomoći,
- Izjavu da ne koristi stipendiju drugog davaoca stipendije, a za učenike izjava roditelja/staratelja,
- Izvod iz matične knjige umrlih, za studente/učenike bez jednog ili oba roditelja
- Potvrdu o redovnom školovanju na visokoškolskoj ustanovi za svakog
  studenta iz porodice sa dva ili više studenata
- Broj tekućeg računa i broj banke kod koje je račun otvoren.


IV

Bodovanje prijavljenih kandidata na konkurs Komisija za dodjelu stipendija provodiće po sljedećim kriterijumima:

Za studente

Godina studija:
II ……………………………………………….….2  boda
III ………………………………………………….4 boda
IV..…………………………………………………6 bodova
V..………………………………………………….8 bodova
VI i apsolventi ......………………………..……....10 bodova

Uspjeh tokom studiranja
- Prosjek ocjena na fakultetu………………..…....x 5

Status porodice
- Djeca ratnih vojnih invalida
   * I i II kategorije invalidnosti ……………......….5 bodova
   * III i IV kategorije invalidnosti …..……......…...3 boda
- Djeca boraca I i II kategorije……………….…...2 boda
- Djeca bez jednog roditelja    ……………………5 bodova
- Oba roditelja na birou…………………..............4 boda
- Jedan roditelj na birou ...………………………..2 boda
- student iz porodice sa troje i više djece...............1 bod po djetetu

Mjesečna primanja po članu domaćinstva
- bez prihoda......................……………....……………....12 bodova
- prihod do 99,99 KM...............………………….……….10 bodova
- prihod od 100,00 do 159,99 KM………………...………..8 bodova
- prihod od 160,00 do 219,99 KM .....…………...…….......6 bodova
- prihod od 220,00 do 279,99 KM ………………………....4 boda
- prihod od 280,00 do 339,99 KM ......................................2 boda
- prihod od 340,00 do 499,99 KM ......................................1 bod
- prihod od 500,00 KM i više ..............................................0 bodova

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji ima veći prosjek ocjena, koji će se računati na dvije decimale.

Za nadarene učenike srednjih škola

-Prijedlog Nastavničkog vijeća i Savjeta učenika škole na pismeni zahtjev Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, a po zaprimljenim prijavama na konkurs.

 

V

Prijave sa potrebnim dokumentima predaju se u šalter sali opštine ili šalju poštom na adresu: Opština Derventa, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, Trg oslobođenja br.3, 74400 Derventa sa naznakom „ Za stipendiju“.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.    


VI

Konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku opštine Derventa“, „Derventskom listu“, na oglasnoj tabli opštine Derventa i na veb stranici www.derventa.ba


VII

Konkurs ostaje otvoren 21 danod dana objavljivanja u „Derventskom listu“ (do 28. januara 2011. godine).


VIII.

Nakon utvrđivanja konačne liste studenata i učenika kojima se odobrava stipendijaza 2011. godinu, a koja će biti objavljena u „Derventskom listu“, na oglasnoj tabli opštine Derventa i na veb stranici: www.derventa.ba, načelnik opštine će sa istim zaključiti ugovor, kojim će se regulisati visina stipendije i međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.


IX

Za eventualna pitanja i nejasnoće zainteresovani se mogu obratiti u kancelariju broj 29 u zgradi opštine, II sprat, ili na telefon 053/315-165.

Broj: 02-67-12/10
Datum:21.12.2010. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Simić

Prilozi:   Prijava (WORD, 53KB)

Izvor:
www.derventa.ba
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu