Srijeda, 19. Februar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 28.01.2019.

Rok za prijavu: Utorak, 12.02.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina GrudeAdresa:Fra Gabre Grubišića broj 4, Grude, BiHTelefon:+387-39-660-900 Fax:+387-39-660-930 URL:www.grude.info

Konkurs opštine Glamoč za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!


Na osnovu člana 12. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija studentima broj: OV-01-02-157/11 od 24.11.2011. godine i Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu siipendija studentima broj: OV--01-02-69/13 od 26.03.2013.godine, Opštinski načelnik opštine Glamoč, raspisuje 


KONKURS
za dodjelu stipendija studentima opštine Glamoč, u akademskoj 2018/2019. godini


I

Opština Glamoč raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2018/2019. godinu redovnim studentima sa prebivalištem u opštini Glamoč.
Iz sredstava Budžeta opštine Glamoč za 2019. godinu dodijeliti će se 30 (trideset) stipendija za akademsku/školsku 2018/2019. godinu, studentima iz socijalne kategorije i kategorije iz reda ostalih studenata. prema uslovimn i kriterijima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija studcnlima. 
Opštinski načelnik može, nezavisno od kriterija za dodjelu stipendija utvrdenih Odlukom, dodijeliti 2 (dvije) stipendije studentima i učenicima iz socijalno uglroženih kategorija i izrazito uspješnim studentima i učenicima. 
Stipendija se isplaćuje za 10 (deset) mjeseci tekuće akademske godine, a mjesečni iznos stipendije je 100,00 KM. 
Studenti mogu konkurisati za dodjelu stipendije samo u jednoj od kategorija, a što je potrebno navesti u prijavi na konkurs:
 
Kategorija 1. -  Studenti iz socijalne kategorije 
Kategorija 2. -  Ostali studenti 


II

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće opšte uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da kandidat i članovi porodičnog domaćinstva imaju prebivalište na području opštine Glamoč ( u posljednjih godinu dana),
 • da je redovan student koji prvi put upisuje akademsku/školsku godinu,
 • da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili izvan njih,
 • da ne primaju stipendju od drugog davaoca ill studentski kredit,
  - da nisu stariji od 26 godina,
 • apsolventima se ne dodjeljluju stipendije.


III

Kriteriji za dodjelu stipendija su:
 
- uspjeh u školi/fakultetu
- materijalni položaj
- socijalni status
 
Kriterij po kojima se vrši bodovanje kandidata su osnovni i dopunski
 
Osnovni kriterij
 
Osnovni kriterij je postignuti uspjeh u školi/na fakultetu.
 
Bodovanje kandidata po osnovnom kriteriju za sve kandidate vrši se na sljedeći način:
 
A) Za studente (brucoše) koji prvi put upisuju prvu godinu studija
 • ako je prosjek ocjena sva četiri razreda srednje škole 3,5 do 4,5 = 30 bodova;
 • ako je prosjek ocjena sva četiri razreda srednje škole 4,5 do 5 = 50 bodova;
 • ako je prosjek ocjena sva četiri razreda srednje škole 5, a nije učenik generacije 60 bodova;
 • ako je učenik generacije 90 bodova;
 • ako je nosilac jednog ili više priznanja dodijeljenog od kantonalnih, federalnih ili državnih institucija vlasti 5 bodova;
 • ako je nosilac jednog ili više priznanja za takmičenja na kantonalnom, federalnom ili državnom nivou, a koje je dodijeljeno od udruženja ili drugih nevladinih organizacija i drugih institucija 3 boda.

B) Za studentestarijih godina st udija broj bodova
 • ako je prosjek ocjena prethodnih godina studija iznad 2,50 ili 6,5 do 2,76 ili 7 = 30 bodova;
 • ako je prosjek ocjena prethodnih godina studija iznad 2,76 ili 7 do 3,50 ili 8 = 50 bodova;
 • ako je prosjek ocjena prethodnih godina studija iznad 3,50 ili 8 do 4,26 ili 9 = 70 bodova;
 • akoje prosjek ocjena prethodnih godina studija iznad 4,26 ili 9 do 4,50 ili 9,5 = 80 bodova;
 • ako je prosjek ocjena prethodnih godina studija iznad 4,50 ili 9,5 do 5 ili 10 = 90 bodova;
 • ako je nosilac najviše univerzitetske nagrade = 100 bodova.

Dopunski kriterij

Bodovanje kandidata po dopunskim kriterijima (socijalni status studenata dokumentiran ispravom nadležne institucije) vrši se na sljedeći način:
 
A) Kategorija 1: studenti iz socijalnih kategorija

Socijalni uslovi:
 
Korisnik (učenik - student bez oba roditelja) .......15 bodova
Korisnik učenik (učenik - student sa jednim roditeljem) .....10 bodova
 
Materijalni položaj:
 
Korisnik (student) iz porodice nezaposlenih roditelja ..... 25 bodova
Visina prihoda po članu domaćinstva do 50 KM ..... 20 bodova
Visina prihoda po članu domaćinstva od 51 KM do 100 KM .....15 bodova
Brat ili sestra su redovni studenti (po članu) ..... 02 boda
Brat ili sestra pohađaju osnovnu ili srednju školu (po članu) ..... 01 bod
 
B) Kategorija 2: ostali studenti

Socijalni oslovi:

Korisnik (učenik - student bez oba roditelja) ...... 15 bodova
Korisnik učenik (učenik - student sa jednim roditeljem) ...... 10 bodova
 
Materijalni položaj:
 
Visina primanja po članu domaćinstva od 101- 200 KM ...... 15 bodova
Vis ina primanja po članu domaćin stva od 201 - 300 KM .... 10 bodova
Visina primanja po članu domaćinstva od 301 - 400 KM ..... 05 bodova
Visina primtutja po članu domaćinstva od 401 - 450 KM ...... 03 boda
Visina primanja po članu domaćinstva preko 450 KM ....... 00 bodova
Brat ili sestra su redovni studenti (po članu) ..... 02 boda
Brat ili sestra pohađaju osnovnu ili srednju školu (po članu) ...... 01 bod
 

IV

Uz pismenu prijavu na konkurs prilaže se slijedeća dokumentacija:
 1. izvod iz matične knjige rođenih,
 2. kućnu listu,
 3. potvrda MUP-a o prijavi prebivališta na području opštine Glamoč ne starija od tri (3) mjeseca za sve članove porodičnog domaćinstva,
 4. potvrda o redovnom upisu prvi put u tekuću godinu studija za akademsku godinu,
 5. ovjeren prijepis svih ocjena za položene ispite za prethodne godine, odnosno potvrdu o prosječnoj ocjeni tokom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine,
 6. ovjerenu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da ne prima drugu stipendiju ili studentski kredit,
 7. potvrda o školovanju braće i sestara kandidata,
 8. potvrdu sa biroa za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva ili ovjerena lična izjava da član domaćinstva nije u radnom odnosu,
 9. dokaze o visini mjesečnih primanja u posljednja tri mjeseca po osnovu primanja iz radnog odnosa, penzija i primanja po posebnim propisima invalidnine za sve člonove domaćinstva,
 10. dokaz o smrti roditelja za studente bez jednog ili oba roditelja.
Ukupan primanja čine prihodi koje članovi domaćinstva ostvaruju po osnovu: plaća i drugih primanja iz radnog odnosa, kao i primanja po osnovu penzija i primanja po posebnim propisima o pravima rahlih vojnih invalida i civilnih žrtava rata i drugih primanja za koje Komisija može da pribavi validne dokaze i činjenice.
U slučaju da prijavljeni kandidnii pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat sa većim brojem bodova po kriteriju uspjeh u školovanju, a poslije toga dolazi materijalni status.
 

V

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavijivanja na oglasnoj tabli/ploči Opštine Glamoč. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 

VI

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom na adresu: Opština Glamoč, Nikole Bojinovića bb, 80230 Glamoč, sa naznakom „Prijava na kookurs za stipendije - ne otvarati".
 

VII

Obrazac prijave na konlturs kandidati mogu preuzeti u prijemnoj kancelariji opštine Glamoč.

OPŠTINSKI NAČELNIK
Nebojša Radivojša

KONKURSI

Rok za prijavu: 18.03.2020. // Konkurs je otvoren još 28 dana.

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini

Rok za prijavu: 21.02.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Javni poziv Opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2019/20. godini