Srijeda, 05. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 10.12.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 30.12.2019.

Izvor: Grad Trebinje

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad TrebinjeAdresa:Ul. Vuka Karadžića 2, 89000 Trebinje, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)59 273 460Fax:+ 387 (0)59 260 742 Email:[email protected]URL:www.trebinje.rs.ba

Konkurs Saveza opština i grada Istočne Hercegovine za dodjelu stipendija za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu Odluke o stipendiralju studenata broj 91/ 2019 i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija broj 92/2019 od 31.11.2019.godine, Izvršni savjet Saveza opština i grada Istočne Hercegovine objavljuje


K  O  N  K  U  R  S
za dodjelu stipendija


I

 
Objavljuje se konkurs za dodjelu pet (5) stipendija studentima prvog ciklusa studija, upisanim prvi put kao redovni studenti u III, IV ili V godinu studija sa stalnim mjestom boravka na teritoriji grada Trebinja ili opština Berkovići, Bileća, Gacko, Nevesinje, Ljubinje, Istočni Mostar i Kalinovik.
 
Komisija će u s kladu sa Odlukom o stipendiranju studenata broj 91 od 30.11.20 19. godine i Odlukom o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija broj 92 od 30.11.2019. godine, utvditi redoslijed prvenstva za dobijanje stipendija studentima upisanim prvi put u II I, IV ili V godinu studija.
 
Visina iznosa stipendije za mjesec po stipendisti će iznositi 200 KM i biće isplaćene za deset mjeseci.
 

II

 
Studenti koji su prvi put upisani kao redovni studenti treće i narednih godina prvog ciklusa studija mogu konkurisati za  dodjelu stipendija pod sljedećim uslovi l\,1a:
  • Da je podnosilac zahtjeva državljanin RS sa stalnim mjestom boravka na teritoriji grada Trebinja ili opština Berkovići, Bileća, Gacko, Nevesinje, Ljubinje, Istočni Mostar, Kalinovik;
  • Da je podnosilac zahtjeva upisan prvi put kao redovan student III, IV ili V godine studija građevinskog fakulteta, fakulteta za srpski jezik i književnost i fakulteta za informacione tehnologije, čiji je osnivač i vlasnik država/entitet;
  • Da podnosilac zahtjeva ima prosječnu ocjenu iznad 9,00;
  • Da podnosilac zahtjeva nije korisni druge stipendije ili materijalne pomoći za studiranje;
  • Da podnosilac zahtjeva do dana zatvaranja Konkursa nije navršio 26 godina života.
 
Pravo učešća na konkursu nemaju studenti drugog i trećeg ciklusa studija, kao ni apsolventi.
 

III

 
Redovni studenti upisani prvi put na treću i naredne godine prvog ciklusa studija uz priJav u duž ni su dostaviti:
  • Potvrdu fakulteta da je podnosilac zahtjeva up isan prvi put kao redovan student III, IV ili V godine studija sa presjekom ocjena svih godina studiranja;
  • Kopiju lične karte podnosioca zahtjeva izdatu od MUP RS - Trebinje, Bileća, Berkovići, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Istočni Mostar, Kalinovik;
  • Ovjerenu izjavu da studenta da nije korisnik neke druge stipendije ili materijalne pomoći za studiranje.


IV

 
Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.
 

V

 
Podnosilac zahtjeva je obavezan priložiti izjavu u kojoj pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da su sva  priložena dokumenta vjerodostojna i tačna. Komisija ima pravo provjeriti  vjerodostojnost i tačnost svakog dostavljenog do kumenta. Ako komisija, poslije provjere, utvrdi da dostavljeni podaci nisu tačni ili da su lažni, zahtjev će odbaciti.
 

VI

Konkurs će biti otvoren 20 dana od dana objavljivanja na sajtovima grada Trebinja i opština Bileća, Berkovići, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Istočni Mostar i Kalinovik.
 

VII

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati pa adresu: Savez opština i grada Istočne Hercegovine, ulica Vuka Karadžića broj 2 sa naznakom "Komisija SOIH za dodjelu stipendija" .
Neblagovreme i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 

VIII

Odluka o utvrđivanju redoslijeda prvenstva redovnih studenata, pod nosilaca zahtjeva za dodjelu stipendija biće objavljena na sajtovima grada Trebinja i opština Bileća, Berkovići, Gacko, Ljubinje, i Mostar i Kalinovik.

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG SAVJETA
Miljan Aleksić

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 30 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu