Srijeda, 17. Juli 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 16.07.2018.

Rok za prijavu: Subota, 22.09.2018.

Izvor: Udruženje "Obrazovanje gradi BiH"

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Udruženje "Obrazovanje gradi BiH"Adresa:Dobojska broj 4, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 71 05 80Fax:+387 (0)33 71 05 81Email:ogbh@bih.net.baURL:www.ogbh.com.ba

Konkurs Udruženja "Obrazovanje gradi BiH" za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za šk./ak. 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 18. Statuta i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija djeci i mladim koji su u ratu u BiH 1992.-1995. izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnoj, talentovanoj i djeci i mladim u stanju socijalne potrebe, Upravni odbor Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, r a s p i s u j e 


K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima koji su u ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnim, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj  2018/2019. godini (u daljem tekstu-korisnici) 


Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da ima mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da redovno pohađa srednju školu/fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da za školovanje ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu
 • da ne obnavlja razred ili godinu
 • da učestvuje u prikupljanju sredstava za sopstveno i stipendiranje drugih korisnika prodajom 50 primjeraka kalendara Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ za 2019. godinu
 • da u školskoj 2018./2019. godini ostvari najmanje 40 sati volonterskog rada u Udruženju „Obrazovanje gradi BiH“, odnosno mjestu prebivališta van Kantona Sarajevo.

Stipendije se dodjeljuju za period od deset mjeseci u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini.
Stipendija za učenike srednjih škola iznosi 80 KM mjesečno. 
Stipendija za studente iznosi 100 KM mjesečno. 
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti slijedeće dokumente:
 • Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini (original) za učenike srednjih škola i studente na fakultetima
 • Dokaz o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini:
  - za učenike srednjih škola - svjedočanstvo o završenom razredu
    u školskoj 2017./2018. godini (ovjerena kopija)
  - za studente prve godine studija - svjedočanstvo o završenom 4.
    razredu srednje škole u školskoj 2017./2018. godini (ovjerena kopija)
  - za studente druge i narednih godina - uvjerenje o prosjeku ocjena
    u akademskoj 2017./2018. godini
 • Prijava prebivališta (CIPS - ne starija od 30 dana)
 • Kućna lista (ovjerena u općini)
 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu (ovjerena u općini)
 • Za zaposlene roditelje/staratelje platnu listu ili uvjerenje od poslodavca o visini primanja
 • Za nezaposlene roditelje/staratelje potvrdu od Zavoda za zapošljavanje
 • Za roditelje/staratelje penzionere ček od posljednje starosne, invalidske ili porodične penzije (ovjerena kopija)
 • Dokaz o smrti (umrli list) za jednog ili oba roditelja u periodu 1992.-1995. (ovjerena kopija)
 • Dokaz o invalidnosti koju je kandidat stekao u periodu 1992.-1995. godina
 • Za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrana majka/otac – uvjerenje od općine
 • Za kandidate pod starateljstvom – rješenje ili uvjerenje od nadležog organa
 • Dokaz o invalidnosti roditelja/staratelja - rješenje ili uvjerenje od nadležog organa
 • Dokaz o statusu člana porodice šehida/poginulog borca – rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu

Kandidati u kategoriji talentovana djeca i mladi, pored prethodno navednih dokaza dužni su priložiti i sljedeće dokaze: 
 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na federalnom i državnom nivou u kategorijama društvenih, tehničkih i predmeta muzička kultura, uz preporuku Prosvjetno-pedagoškog zavoda
 • Dokaz o nadarenosti za pisanje poezije i proze, uz preporuku Društva pisaca BiH
 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na sportskim državnim i međudržavnim takmičenjima, uz preporuku sportskih saveza BiH.

Konkurs, nakon ovjavljivanja na web stranici i facebook profilu Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ ostaje otvoren: 

 • za učenike srednjih škola do 22.09.2018. godine
 • za studente do 10.10.2018. godine.

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija korisnicima, do 31.10.2018. godine.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs“ i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

A (dijete bez roditelja)
B (invalidno dijete)
C (talentovano dijete)
D (dijete u stanju socijalne potrebe)

Prednost prilikom dodjele stipendije za studente prve godine studija ostvarit će kandidati koji ovjernom kopijom svjedočanstava dokazuju odličan uspjeh za sve školske godine tokom školovanja u srednjim školama. 

Prijave kandidata iz kategorija B,C i D kod kojih je prosjek primanja po članu domaćinstva 350 KM i više neće se uzimati u razmatranje.

Kao datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima datum sa otisaka pečata pošte.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i biće vraćene na adresu aplikanta.


Obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija korisnicima u školskoj/akademskoj  2018/2019. godini potražiti na www.ogbh.com.ba 
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 20 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu