Četvrtak, 27. Februar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 17.01.2019.

Rok za prijavu: Četvrtak, 24.01.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Udruženje "Spajalica"Adresa:Grbavička 6a Sarajevo, 71 000 SarajevoEmail:info@spaja-lica.comURL:www.spaja-lica.com

Konkurs Udruženja "Spajalica" za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija u ak. 2018/19. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 4., člana 19. stav 1. tačka  4. Statuta Udruženja „Spajalica“ i člana 16. Odluke o visini, uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2018/19. godini, broj: 10/2018, Upravni odbor Udruženja „Spajalica“ raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu 10 (deset) stipendija


I

Odlukom Upravnog odbora, Udruženje „Spajalica“ raspisuje Konkurs za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2018/19. godini.

II

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018/19. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2018. godine do 31. juli 2019. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM

III

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

OPĆI KRITERIJI:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • prvi put redovno upisan u akademsku 2017/18. godinu po Bolonjskom procesu.
   

POSEBNI KRITERIJI:

 • materijalno stanje - socijalni status;
 • da nije redovno samofinansirajući student;
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
 • iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije.

IV

Svi zainteresirani kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, trebaju detaljno popuniti online prijavni obrazac, koji se nalazi na oficijelnoj web stranici Udruženja.

Svi podaci koje kandidat unosi prilikom apliciranja moraju biti tačni i isključivo vezani za tog kandidata, jer će sve navedeno u obrascu naknadno morati dokazati validnim dokumentima, u protivnom gubi pravo na stipendiju.

Komisija će nakon isteka roka za prijavu, prema informacijama sa prijavnih obrasaca rangirati kandidate i objaviti preliminarnu listu stipendista u roku do 2 (dva) dana od dana zatvaranja konkursa.

Studenti koji prema preliminarnoj listi budu predloženi za stipendiste Udruženja, bit će dužni u roku od 10 (deset) dana od dana objave prelimarne liste, da dostave na adresu Udruženja, isključivo putem pošte, svu potrebnu dokumentaciju koja se traži u nastavku teksta.

Ukoliko predloženi studenti ne dostave potrebnu dokumentaciju u navedenom roku gube pravo na stipendiju.

V

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava prebivališta (IDDEEA) i ovjerena fotokopija lične karte,
 2. Uvjerenje o redovnom školovanju,
 3. Uvjerenje o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 4. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista,
 5. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima svih članova porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se vide podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja ili pak srodstvu sa osiguranikom),
 6. Dokazi o ostalim članovima koji se nalaze na kućnoj listi (brat / sestra: učenik, uvjerenje iz matične škole; brat / sestra: student, uvjerenje sa matičnog fakulteta i sl.),
 7. Dokazi o statusu užih članova porodice (poginuli, RVI, civilne žrtve rata),
 8. Ovjerenu izjavu kandidata da ne koristi drugu stipendiju,
 9. Dvije originalne fotografije 3,5 x 4,5 cm. 
   

VI

Krajnji rok za prijavu je  24.01.2019. godine do 23:00 sati.

VII

Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

VIII

Konačnu listu stipendista objavljuje Komisija za prijem i rangiranje kandidata u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za dostavljanje kompletne dokumentacije za dodjelu stipendija.

IX

Lista sa preliminarnim i konačnim rezultatima se objavljuje na Internet portalu Stipendije.ba i oficijelnoj web stranici Udruženja.

Online prijavnom obrascu mozete pristupiti ovdje.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Davud Zukić

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.03.2020. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Općine Busovača za dodjelu stipendije redovnim studentima u ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 18.03.2020. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini