Ponedjeljak, 05. Decembar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 24.11.2021.

Rok za prijavu: Utorak, 30.11.2021.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:3D-Projekt d.o.o. SarajevoAdresa:Pijačna br. 6, 71210 Ilidža, Bosna i HercegovinaEmail:[email protected]URL:www.3dprojekt.ba

Konkurs Udruženja "Spajalica" za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija u ak. 2021/22. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 4., člana 19. stav 1. tačka 4. Statuta Udruženja „Spajalica“ i člana 16. Odluke o visini, uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/22. godini, broj: 29/2021, Upravni odbor Udruženja „Spajalica“ raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija


I

Odlukom Upravnog odbora Udruženja „Spajalica“ raspisuje se Konkurs za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2021/22. godini.

II

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2021/22. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2021. godine do 31. juli 2022. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM

III

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

OPĆI KRITERIJI:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • prvi put redovno upisan u akademsku 2021/22. godinu po Bolonjskom procesu,
 • da nije redovno samofinansirajući student,
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
 • iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije. 

POSEBNI KRITERIJI:

 1. materijalno stanje - socijalni status;
 2. da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više

 

 

Napomena: Studenti koji ispunjavaju opće kriterije, a imaju položene sve ispite sa prosječnom ocjenom 10 te student koji je u prethodnoj akademskoj godini izabran za stipendistu godine Udruženja „Spajalica“, a na dan apliciranja ima prosjek 9.5 i više, stiču pravo na stipendiju bez bodovanja.

IV

Svi zainteresirani kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, trebaju detaljno popuniti online prijavni obrazac, koji se nalazi na oficijelnoj web stranici Udruženja.

Svi podaci koje kandidat unosi prilikom apliciranja moraju biti tačni i isključivo vezani za tog kandidata, jer će sve navedeno u obrascu naknadno morati dokazati validnim dokumentima, u protivnom gubi pravo na stipendiju.

Komisija će nakon isteka roka za prijavu, prema informacijama sa prijavnih obrasaca rangirati kandidate i objaviti preliminarnu listu stipendista najkasnije u roku do 2 (dva) dana od dana zatvaranja konkursa.

Studenti koji prema preliminarnoj listi budu predloženi za stipendiste Udruženja bit će dužni, u roku od 10 (deset) dana od dana objave prelimarne liste, da dostave svu potrebnu dokumentaciju koja se traži u nastavku teksta putem elektronske pošte (na e-mail: [email protected]), kao dokaz svega navedenog u prijavnim obarascima. Nakon provjere dokumentacije koja je dostavljena elektronski i formiranja konačne liste, kompletnu dokumentaciju odabrani stipendisti dostavljaju na dan potpisivanja ugovora.

Ukoliko predloženi studenti ne dostave potrebnu dokumentaciju u navedenom roku gube pravo na stipendiju.

V

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava mjesta prebivališta, odnosno boravišta,
 2. Ovjerena fotokopija lične karte,
 3. Uvjerenje o redovnom školovanju,
 4. Uvjerenje o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 5. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista,
 6. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima svih članova porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se vide podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja ili pak srodstvu sa osiguranikom),
 7. Izvod iz matične knjige umrlih (za studente bez jednog ili oba roditelja);
 8. Odgovarajući dokument nadležnog organa kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za studente koji žive sa jednim roditeljem/starateljem);
 9. Potvrda iz Službe za zapošljavanje (za studente čiji je jedan ili oba roditelja, brat ili sestra nezaposlen);
 10. Dokazi o ostalim članovima koji se nalaze na kućnoj listi (brat / sestra: učenik, uvjerenje iz matične škole; brat / sestra: student, uvjerenje sa matičnog fakulteta i sl.),
 11. Dokazi o statusu užih članova porodice (poginuli, RVI, civilne žrtve rata),
 12. Ovjerenu izjavu kandidata da ne koristi drugu stipendiju,
 13. Broj bankovnog računa studenta,
 14. Dvije originalne fotografije 3,5 x 4,5 cm. 
   

VI

Krajnji rok za dostavu popunjenog obrasca je  30.11.2021. godine do 23:59 sati.

VII

Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

VIII

Konačnu listu stipendista objavljuje Komisija za prijem i rangiranje kandidata u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za dostavljanje kompletne dokumentacije za dodjelu stipendija.

IX

Lista sa preliminarnim i konačnim rezultatima se objavljuje na Internet portalu Stipendije.ba i oficijelnoj web stranici Udruženja.

Online prijavnom obrascu mozete pristupiti ovdje.


P R E D S J E D N I K
UPRAVNOG ODBORA
Davud Zukić

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.12.2022. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Konkurs Grada Zvornik za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2022/23. godini

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za dvojni doktorat 2023.-2026.

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za postdiplomski studij za ak. 2023/24. godinu

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2022/23. godini