Nedjelja, 27. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 27.01.2020.

Rok za prijavu: Subota, 11.01.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za boračka pitanja TKAdresa:Adresa: Bosne Srebrene br. 51., TuzlaTelefon:++ 387 (0)35 282-079Fax:++ 387 (0)35 282-639Email:[email protected]URL:www.vladatk.kim.ba

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na  osnovu  člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji,  prečišćeni tekst,  (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, 5/14 i 12/16), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice (“Službene novine Tuzlanskog kantona“,br: 16/15 i 2/18) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-001153-20 od 21.01.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje 


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije 
Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj  2019/2020 godini 


I Korisnici prava po ovom Konkursu
Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima lice iz člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, 5/14 i 12/16 u daljem tekstu: Zakon), odnosno: dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani branilac, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete demobilisanog branioca (u daljem tekstu: kandidat) ukoliko imaju status redovnog studenta /studenta za vlastite potrebe dodiplomskog studija.

II Uslov za dodjelu stipendija
(1) Pravo na dodjelu stipendije po ovom Konkursu ima kandidat pod uslovom da:
     a) ima  prijavljeno  mjesto  prebivališta  na  području  Kantona, 
         odnosno mjesto  boravišta  u statusu raseljene osobe na području Kantona,
     b) je prije ostvarenog povratka u predratno mjesto prebivališta
         imao status raseljene osobe na području Kantona,
     c) je u tekućoj godini prvi put upisao određenu godinu studija i
     d) je redovan student visokoškolske ustanove dodiplomskog studija.
(2) Studij na visokoškolskoj ustanovi obuhvata redovni studij prvog ciklusa
     Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova.


III Ograničenje prava na dodjelu stipendije
(1) Pravo na dodjelu stipendije po ovom Konkursu nema kandidat koji :
     a) studira na visokoškolskoj ustanovi u inozemstvu,
     b) ima status studenta-apsolventa,
     c) je korisnik subvencije za smještaj i ishranu u studentskom domu,
     d) je u tekućoj studijskoj godini, na istom ili drugom fakultetu, ponovo upisao istu godinu studija,
     e) već prima stipendiju po drugom osnovu,
     f) je na vanrednom studiju i
     g) živi u porodičnom domaćinstvu gdje se ostvaruju mjesečna novčana
         primanja po članu domaćinstva veća od 50,1% prosječene neto plaće
         ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija),
         u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije
         Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod), izuzev kandidata iz tačke V
         stav (1), tačke b), c) i d) ovog konkursa i
    h) ima ostvaren prosjek ocjena ispod 3,5.
(2) Pravo učešća po ovom konkursu nema kandidat čiji roditelj/ staratelj u sastavu Oružanih snaga nije proveo najmanje jednu godinu neprekidno u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine.
(3) Pravo učešća po ovom konkursu nema ni kandidat koji ima navršenih 25 godina života, izuzev kandidata iz tačke V alineja b), c) i d).
(4) U slučaju da se naknadno utvrdi postojanje drugačijih činjenica iz ove tačke, kandidat se eliminiše iz daljnjeg postupka dodjele stipendije, a isplata već odobrene stipendije se obustavlja.
 
IV Kriteriji za dodjelu stipendija
(1) Lista kandidata se utvrđuje na osnovu ostvarenog broja bodova utvrđenog po osnovu sljedećih kriterija:
a) ostvarenog uspjeha u prethodno završenoj studijskoj godini,
b) imovinskog cenzusa,
c) branilačkog statusa,
d) ratnih priznanja i odlikovanja,
e) zdravstvenog stanja i
f ) osvojenih nagrada i plaketa.
 
V Izbor kandidata bez bodovanja
(1) Izuzetno od tačke IV ovog konkursa, pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja ima:
      a) kandidat u statusu djeteta šehida-poginulog borca bez oba roditelja,
      b) kandidat u statusu ratnog vojnog invalida,
      c) kandidat u statusu dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,
      d) kandidat u statusu demobilisanog branioca i
      e) kandidat sa prosjekom ocjena iznad 9.00 u toku studiranja.
(2) Kandidat iz stava (1) tačka a) i e) pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja ima pod uslovom da živi u porodičnom domaćinstvu gdje se ostvaruju mjesečna novčana primanja po članu domaćinstva manja od 50,1% prosječene neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod).
(3) Pod prosjekom ocjena iz stava (1) tačka e) ove tačke podrazumjeva se ukupan prosjek ocjena kandidata u toku studiranja, a u slučaju upisa prve godine fakulteta, prosjek ocjena iz prethodne četiri godine redovnog školovanja.
 
VI Prioritet za dodjelu stipendija
Ukoliko na listi dva ili više kandidata, imaju isti ukupan broj bodova, izuzev kandidata iz člana 7.
Odluke, prednost po navedenom redosljedu ima:
a) djete poginulog, umrlog, nestalog branioca,
b) student iz porodice RVI sa većim procentom invaliditeta,
c) student iz porodice većeg ratnog priznanja i odlikovanja,
d) student iz porodice DB sa dužim stažom učešća roditelja u OS,
e) student sa većim prosjekom ocjena i
f) student lošijeg materijalnog položaja.
 
VII Prava i obaveze Kandidata i način isplate sredstava
(1) Kandidat koji ostvari pravo na stipendiju, obavezan je sa Ministarstvom zaključiti Ugovor o stipendiranju, u roku od 30 dana od dana isticanja Konačne liste na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
(2) Kandidat koji u navedenom roku ne potpiše ugovor, smatrat će se da je odustao od stipendije.
 
VIII Gubitak prava na stipendiranje
(1) Korisnik stipendije gubi pravo na dalju isplatu, ako u toku studijske godine:
a) bude upućen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca,
b) bude izrečena disciplinska mjera isključenja sa univerziteta,
c) redovno ne upiše semestar, što se dokazuje uvjerenjem,
d) po nekom drugom osnovu prestane mu status redovnog studenta,
e) počne da prima stipendiju od drugog davaoca stipendije, od dana početka primanja te stipendije i
f) naknadno se utvrdi da su prilikom prijave na konkurs od strane kandidata iznesene netačne činjenice (materijalno stanje kandidata i članova porodice, izjava da ne prima stipendiju iz drugog izvora, i dr).
(2) Korisnik stipendije dužan je prijaviti svaku nastalu promjenu iz stava (1) ovoga člana.
(3) U slučajevima iz ove tačke kandidat koji je potpisnik ugovora o stipendiranju, dužan je vratiti sav iznos primljenih sredstava, uz pripadajuću zakonsku kamatu, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom.
(4) Stipendija se isplaćuje u ratama, ovisno od priliva sredstava u Budžet Kantona putem računa kandidata otvorenog kod banke, u skladu sa ugovorom o stipendiranju.
 
IX Potrebna dokumentacija (pogledati u prilogu)
 
X Rokovi za podnošenje zahtjeva
(1) Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja na web-stranici  Vlade Kantona, odnosno od 27.01.2020. - 11.02.2020. godine (utorak).
(2) Činjenice i dokazi iz dostavljenih prijava uzimaju se u razmatranje onakve kakve su postojale u momentu - danu zaključenja Konkursa. Dokumentacija dostavljena nakon roka za podnošenje prijava iz stava (1) ove tačke, neće se uzimati u obzir kao validna u postupku po prigovoru.
(3) Popunjeni jednoobrazni zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zapečačenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska broj: 57., 75 000 Tuzla,[sa naznakom] “Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija studentima branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2019/2020 godinu”
(4) Ministarstvo po službenoj dužnosti za sve kandidate pribavlja dokaz o korištenju prava na subvencioniranje troškova smještaja i ishrane u studentskim domovima na području Bosne i Hercegovine.
(5) Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovan kandidat može preuzeti:
     - sa web stranice Vlade Tuzlanskog kantona,
     - u gradskoj /općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i
     - u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.
 
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu