Nedjelja, 27. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 27.01.2020.

Rok za prijavu: Utorak, 11.02.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za boračka pitanja TKAdresa:Adresa: Bosne Srebrene br. 51., TuzlaTelefon:++ 387 (0)35 282-079Fax:++ 387 (0)35 282-639Email:[email protected]URL:www.vladatk.kim.ba

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za šk. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na  osnovu  člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji,  prečišćeni tekst,  (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, 5/14 i 12/16), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br: 16/15 i 2/18) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-001153-20 od 21.01.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje 


K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona
za školsku 2019/2020 godinu  


I Korisnici prava po ovom Konkursu

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima lice iz člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16 u daljem tekstu: Zakon), odnosno: dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete demobilisanog branioca (u daljem tekstu: kandidati), ukoliko redovno pohađaju srednju školu. 

II Uslov za dodjelu stipendija

Pravo na dodjelu stipendije po ovom Konkursu ima kandidat pod uslovom da:

a) ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Kantona, odnosno mjesto
    boravišta u statusu raseljene osobe na području Kantona,

b) je prije ostvarenog povratka u predratno mjesto prebivališta imao
    status raseljene osobe na području Kantona,

c) je u tekućoj školskoj godini prvi put upisao određeni razred i
d) je redovan učenik srednje škole.

III Ograničenje prava na dodjelu stipendije 

(1) Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu nema kandidat koji:
     a) je u tekućoj školskoj  godini, u istoj ili drugoj srednjoj školi,
         ponovno upisao  istu  školsku godinu,
     b) već prima stipendiju po drugom osnovu,
     c) živi u porodičnom domaćinstvu gdje se ostvaruju mjesečna
         novčana primanja po članu domaćinstva veća od 50,1% prosječene
         neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine
         (u daljem tekstu: Federacija), u prethodnoj godini prema podacima
         Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i
     d) ima ostvaren prosjek ocjena ispod 3,5 izuzev kandidata
         koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u:
         1) rudarskoj struci: rudar i  rudarski tehničar;
         2) građevinskoj struci: keramičar-teracer, izolater ovojnica
             objekta, zidar-fasader-izolater, moler i tesarkrovopkrivač;
         3) ugostiteljskoj struci: konobar, poslastičar, pekar i turistički tehničar i
         4) mašinskoj struci: zavarivač i  tokar.
(2) Pravo učešća po ovom konkursu nema kandidat  čiji roditelj/ staratelj
     u sastavu Oružanih snaga nije proveo najmanje jednu godinu neprekidno
     u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine.
(3) U slučaju da se naknadno utvrdi  postojanje činjenica iz stava (1) i (2) ove tačke,
     kandidat se  eliminiše  iz daljnjeg postupka dodjele stipendije,
     a isplata već odobrene stipendije se obustavlja.
 
IV Kriteriji za dodjelu stipendija 
(1) Lista kandidata  se  utvrđuje na osnovu ostvarenog broja bodova  utvrđenog po osnovu sljedećih kriterija:
     a) ostvarenog uspjeha u prethodno završenoj školskoj godini,
     b) imovinskog cenzusa,
     c) branilačkog statusa,
     d) ratnih priznanja i odlikovanja,
     e) zdravstvenog stanja i
     f ) osvojenih nagrada i plaketa.
(2) Kandidat sa prosjekom ocjena 5,00 kao i kandidat u statusu
     djeteta šehida-poginulog borca bez oba roditelja, ukoliko živi
     u porodičnom domaćinstvu gdje se ostvaruju mjesečna novčana
     primanja po članu domaćinstva manja od 50,1% prosječene neto
     plaće ostvarene u Federaciji u prethodnoj godini prema podacima
     Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine uvrstit će se
     na listu kandidata bez utvrđivanja bodova po  kriterijima iz stava (1) ove tačke.
(3) Pod prosjekom ocjena iz stava (2) ovoga člana podrazumjeva
     se ukupan prosjek ocjena kandidata u toku školovanja u srednjoškolskoj
     ustanovi koju pohađa, a u slučaju upisa prvog razreda,
     prosjek ocjena iz prethodne četiri godine redovnog školovanja.
 
V Prioritet za dodjelu stipendija 
Ukoliko na listi dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, izuzev kandidata iz člana 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice prednost po navedenom redosljedu ima: 
a) djete poginulog, umrlog, nestalog branioca,
b) učenik iz porodice RVI sa većim procentom invaliditeta,
c) učenik iz porodice većeg ratnog priznanja i odlikovanja,
d) učenik iz porodice DB sa dužim stažom učešća roditelja u OS,
e) učenik sa većim prosjekom ocjena i
f) učenik lošijeg materijalnog položaja.

VI Prava i obaveze Kandidata i način isplate sredstava 
(1) Kandidat koji ostvari pravo na stipendiju, obavezan je sa Ministarstvom
     zaključiti Ugovor o stipendiranju, u roku od 30 dana od dana isticanja
     Konačne liste na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
(2) Kandidat koji u navedenom roku ne potpiše ugovor, smatrat će se da je odustao od stipendije.
(3) Ugovor potpisuje punoljetni kandidat, a za maloljetnog kandidata ugovor potpisuje roditelj ili staratelj.
 
VII Gubitak prava na stipendiranje
(1) Korisnik stipendije gubi pravo na dalju isplatu, ako u toku školske godine:
      a) bude mu izrečena disciplinska mjera isključenja iz srednje škole,
      b) redovno ne nastavi školovanje u drugom polugodištu,
      c) po nekom drugom osnovu prestane mu status redovnog učenika,
      d) počne da prima stipendiju od drugog davaoca stipendije,
          od dana početka primanja te stipendije i
      e) naknadno se utvrdi da su prilikom prijave na konkurs od strane
          kandidata iznesene netačne činjenice (materijalno stanje
          kandidata i članova porodice, izjava da ne prima stipendiju iz drugog izvora, i dr).
(2) Korisnik stipendije dužan je prijaviti svaku nastalu promjenu iz stava (1) ovoga člana.
(3) U slučajevima iz stava (1) ove tačke roditelj-staratelj učenika i kandidat
     koji je potpisnik ugovora o stipendiranju, dužan je vratiti sav iznos
     primljenih sredstava, uz pripadajuću zakonsku kamatu,
     na način i u rokovima utvrđenim ugovorom.
(4) Stipendija se isplaćuje u ratama, ovisno od priliva sredstava u
     Budžet Tuzlanskog kantona putem računa kandidata otvorenog kod banke,
     u skladu sa ugovorom o stipendiranju.
 
VIII Potrebna dokumentacija  (pogledati u prilogu)
 
X Rokovi za podnošenje zahtjeva
(1) Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu  je 15 dana od dana
     objavljivanja na  web-stranici Vlade Kantona, odnosno od Vlade Kantona,
      odnosno od 27.01.2020. - 11.02.2020. godine (utorak). 
(2) Činjenice  i dokazi iz dostavljenih prijava uzimaju se u razmatranje
     onakve kakve su postojale u momentu- danu zaključenja Konkursa.
     Dokumentacija dostavljena nakon roka za podnošenje prijava iz stava (1) ove tačke,
     neće se uzimati u obzir kao validna u postupku po prigovoru.
(3) Popunjeni jednoobrazni zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, 
     podnosi se u zapečačenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu
     Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton,
     Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona,
     Rudarska broj: 57.,75 000 Tuzla,[sa naznakom] “Prijava na
     Konkurs za  dodjelu  stipendija učenicima branilačke populacije
     Tuzlanskog kantona za studijsku  2019/2020 godinu”
(4) Jednoobrazni zahtjev potpisuje punoljetni kandidat,
      a ako je kandidat (učenik) maloljetan zahtjev potpisuje roditelj ili staratelj.
(5) Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovan kandidat može preuzeti:
     - sa web stranici Vlade Tuzlanskog kantona,
     - u gradskoj /općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i
     - u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima.
 
Nepotpuni i  neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA  
 
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu