Četvrtak, 24. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 08.01.2020.

Rok za prijavu: Četvrtak, 23.01.2020.

Izvor: Općina Ilijaš

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina IlijašAdresa:Ul. 126. Ilijaške brigade br.6, 71 380 Ilijaš, BiHTelefon:033/580-620Fax:033/400-505Email:[email protected]URL:www.ilijas.ba

Konkurs za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Ilijaš za šk./ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 23., 56. i 57. Statuta općine llijaš prečišćeni tekst ("Službene novine Кantona Sarajevo", broj: 20/09 i 46/18}, člапа 5. Odluke о stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja Općine Ilijаš ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 49/16) i člana З., 4. i 5. Pravilnika о stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja Općine llijaš broj:01 /2-40-38/17 od 06.01.2017.godine i broj:01/2-40-38.1/17 od 27.12.2017.godine, Načelnik općine llijaš raspisuje:


KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Ilijaš
za školsku/akademsku 2019/2020. godinu

 
I - ОРĆЕ ODREDBE 

Pravo prijave na konkurs za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji ostvaruju vrhunske sportske rezultate, koji imaju preblvalište па podгučju Općine Ilijaš, а koji ispunjavaju sljedeće орćе uslove: 

  • da је državljanin BiH;
  • da ima preblvalište па području Općine llijaš najmanje З(tri) godine prije objave Konkursa;
  • dа ima navršenih 12 godina;
  • da је takmičar u kontinuitetu najmanje З godine i
  • da је člап kluba koji је prijavljen u matičnom Sportskom savezu Bosne i Hercegovine. 

Stipendlja se пе može dodijellti učenlku/studentu koji prlma stipendiju ро drugom osnovu. Stipendije se dodjeljuju za jednu skolsku godinu, а isplaćivat ćе se za devet mjeseci u iznosu od 80,00 КМ mjesečno, iz namjenski obezbljeđenih budžetskih sredstava Općine llijaš.
 
Općina ćе u toku školske/akademske 2019/2020. godine dodijeliti ukupno 5 (pet) sportskih stipendija za učenike i studente koji postižu vrhunske sportske rezultate па domaćim i međunarodnim takmičenjima.
 
II - III (Pogledati u prilogu)
 
IV- NAPOMENA

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
 
Pгijave sa dokazima о ispunjavanju uslova Konkursa predaju se па šalteru Općine llijaš, adresa  Ul. 126. Ilijaške brigade br. 6, sa naznakom "Prijava za sportske stipendije" - Ne otvaraj.

Dokumenti dostavljeni uz prijavu па Konkurs пеćе se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
Konačna lista kandidata koji su doblli stipendiju bit ćе objavljena na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Ilijaš.
 
Sve dodatne  informacije  mogu se doblti  u Službl  za društvene djelatnosti poslove mjesnih zajednica Općine llijaš (soba 31 ) ili na tel. broj: 0ЗЗ-580-690. 
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 9 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu