Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 18.01.2023.

Rok za prijavu: Četvrtak, 02.02.2023.

Izvor: Grad Sarajevo

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad SarajevoAdresa:Hamdije Kreševljakovića 3., 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 33 22 11 45Fax:+387 33 21 48 47Email:info_grad@sarajevo.baURL:www.sarajevo.ba

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

Konkurs je istekao!


Na osnovu člапа 2. stav (1) Odluke о stipendiraпju uceпika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva ("Službene поviпе Капtопа Sarajevo", broj 7/22 i 2/23), gradonačelnica Grada Sarajeva raspisuje: 


K O N K U R S
za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu


Stipendije Grada Sarajeva dodjeljuju se za školsku 2022/2023. godinu, a sredstva za realizaciju su obezbijeđena u Budžetu Grada Sarajeva za 2023. godinu.
Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku, što za 9 (devet) mjeseci iznosi ukupno 900,00 KM.

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici srednjih škola:

a) koji imaju prebivalište/boravište na području jedne
    od četiri gradske općine (Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo i Novi Grad);
b) koji se nalaze na redovnom školovanju;
c) koji ne obnavljaju razred i
d) koji nisu korisnici stipendija iz drugih izvora.

Kriteriji za stipendiranje učenika i način bodovanja:

a) nizak porodični standard i otežani uslovi života

 1. učenik bez oba roditelja; (20 bodova);
 2. učenik bez jednog roditelja; (15 bodova);
 3. učenik čija su oba roditelja nezaposlena; (10 bodova);
 4. učenik čiji je jedan roditelj nezaposlen; (5 bodova);
 5. višečlane porodice, odnosno poreodice sa troje i više djece (5 bodova za troje djece, svako sljedeće dijete 1 bod);

b) učenici srednjih strukovnih/zanatskih škola; (10 bodova)
c) učenici sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0; (2 boda).

Neophodna dokumentacija:


Učenici koji se prijavljuju na Konkurs, dužni su popuniti obrasce (Prijavu i Izjave), sa svim traženim podacima. Isto se može preuzeti na web stranici Grada Sarajeva, www.sarajevo.ba. Učenici koji se prijavljuju na Konkurs, također su dužni priložiti dokumentaciju, kojom dokazuju ispunjenje potrebnih kriterija i to:

 • Prijava mjesta prebivališta, odnosno boravišta (ne starija od mjesec dana od dana prijave na Konkurs);
 • Potvrda o upisu u tekuću školsku godinu;
 • Izjava učenika, odnosno roditelja/staratelja, ukoliko je učenik maloljetan, da je saglasan da se njegovi lični podaci, odnosno podaci djeteta mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka, a za potrebe provođenja konkursne procedure;
 • Izjava učenika, odnosno roditelja/staratelja ukoliko je učenik maloljetan da ne prima stipendiju po nekom drugom osnovu;
 • Izvod iz matične knjige umrlih (za učenike bez jednog ili oba roditelja);
 • Potvrda o nezaposlenosti koju izdaje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Biro za zapošljavanje (za učenike čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen, ne starija od mjesec dana od dana prijave na Konkurs);
 • Izvod iz matične knjige rođenih za djecu (za višečlane porodice, sa troje i više djece);
 • Svjedočanstvo kojim se dokazuje da je učenik prethodni razred završio sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0, a za učenike prvih razreda svjedočanstvo o završenom devetom razredu sa najmanjom prosječnom osvjenom 4,0;
 • Broj bankovnog računa učenika, odnosno roditelja/staratelja ukoliko je učenik maloljetan, na koji će se vršiti uplata stipendije.

Sva potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje kriterija za stipendiranje učenika mora biti original ili ovjerena kopija.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
U slučaju da prijavljeni učenici imaju jednak broj ukupno ostvarenih bodova, prednost će imati onaj kandidat koji ima više bodova po osnovu niskog porodičnog standarda i otežanih uslova života.
Nakon obrade i analize svih pristiglih prijava, Komisija za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs sačinjava konačnu listu izabranih stipendista, te istu dostavlja Gradonačelnici Grada Sarajevo na saglasnost.
Konačna lista izabranoh stipendista biće objavljena na službenoj web stranici Grada Sarajeva vvvw.saraievo.ba i na
istu nezadovoljni učenici mogu podnijeti pismeni prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste, a po zaprimljenom prigovoru u roku od 8 (osam) dana biće pismeno obaviješteni o prigovoru.
Po završenoj proceduri gradonačelnica Grada Sarajeva će potpisati pojedinačne Ugovore o stipendiranju sa učenicima stipendistima, odnosno njihovim roditeljima/starateljima.
Stipendije će po potpisivanju pojedinačnih Ugovora biti uplaćene na bankovne račune učenika, odnosno roditelja/staratelja.

Način podnošenja prijava
Prijave na Konkurs podnose se, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Konkursa na službenoj web stranici Grada Sarajeva, lično na protokol Gradske uprave Grada Sarajeva ili putem pošte na adresu Gradska uprava Grada Sarajeva, Gradska služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Ćemaluša broj 9, sa naznakom, ,,Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola".
Po objavljivanju Konkursa biće objavljena Informacija o raspisivanju Konkursa, u dva štampana medija javnog informisanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za obrazovanje, kulturu, sport i mlade putem e-maila drdjelat@sarajevo.ba, kontakt telefon: 033443152, 033407457.

GRADONAČELNICA
Doc. dr. Benjamina Karić