Nedjelja, 25. Avgust 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 27.12.2018.

Rok za prijavu: Utorak, 15.01.2019.

Izvor: ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:ZP Hidroelektane na Trebišnjici a.d. TrebinjeAdresa:Obala Luke Vukalovića br. 2, 89101 Trebinje, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)59 260-222 Telefon:+387 (0)59 260-782 URL:www.het.ba

Konkurs ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i tačke IV Pravilnika o uslovima i postupku ostvarivanja prava na stipendiju Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje broj: UP-8761-LVI/4 od 03.11.2017. godine, a u skladu sa Odlukom Uprave Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje broj: UP-10371-LXXXVII/20 od 25.12.2018. godine, Uprava Preduzeća raspisuje


KONKURS
za dodjelu stipendija u školskoj 2018/19. godini

 

A. OPŠTI USLOVI

I

raspisuje se konkurs, za dodjelu ukušno 75 (sedamdesetpet) stipendija, u školskoj 2018/2019 godini, u iznosu od 150,00 KM do 300,00 KM, redovnim studentima sa prebivalištem na području Republike Srpske, na javnim državnim visokoškolskim ustanovama, odnosno fakultetima tehničkog i društvenog smjera i to:

 1. Elektrotehnički fakultet,
 2. Mašinski fakultet,
 3. Građevinski fakultet,
 4. Geološki fakultet,
 5. Fakultet za proizvodnju i menađment,
 6. Arhitektonski fakultet,
 7. Pravni fakultet i
 8. Ekonomski fakultet.

II

Uslovi za sticanje prava na dodjelu stipendije su:

 • da je podnosilac zahtjeva državljanin Republike Srpske sa stalnim mjestom boravka na teritoriji Republike Srpske;
 • da podnosilac prijave nije korisnik stipendije ili drugog vida materijalne pomoći odobrene od strane pravnog ili fizičkog lica;
 • da ukupna mjesečna primanja po domaćinstvu ne prelaze 1.700,00 KM (slovima: jednahiljadaisedamstotina KM);
 • da je podnosilac prijave prvi put, kao redovan student II, III ili IV godine studija na jednom od fakulteta za koje se odobrava stipendija;

Podnosilac prijave mora kumulatoivno ispuniti sve uslove is prethodnog stava obe tačke, da bi stekao pravo na dodjelu stipendije, u suprpotnom prijava podnosioca neće se uzeti u obzir niti razmatrati.


B. NAČIN KONKURISANJA

III

Kandidat za dodjelu stipendije podnosi pismeni zatjev na propisanom obrascu (koji je dostupan na Protokolu Preduzeća i na internet stranici Preduzeća, www.henatebisnjici.com).

Uz obrazac zahtjeva za stipendiju svi studenti podnose opštu dokumentaciju po Konkursu, i to:

 • fotokopiju lične karte podnosioca prijave, kao i fotokopije ličnih karata roditelja i ostalih punoljetnih članova domaćinstva, a ako neki od roditelja nije živ izvod iz matične knjige umrlih;
 • potvrda o statusu redovnog studenta određene godine studija;
 • uvjerenje o položenim ispitima, sa prosječnom ocjenom;
 • fotokopija indeksa;
 • kućnu listu o zajedničkom domaćinstvu;
 • dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:
  - visine prosjećne plate u prethodna 6 (šest) mjeseci,
  - uvjerenje o iznosu penzija u prethodna 6 (šest) mjeseci,
  - potvrda od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  - oslate dokaze o primanjima.
 • Ovjerenu izjavu da nije korisnik stipendije od drugog davaoca niti ima drugu materijalnu pomoć za studiranje;
 • fotokopiju "kartice tekućeg računa" poslovne banke u mjestu prebivališta;
 • fotokopiju rješenja o invaliditetu;
 • fotokopiju rješenja o statusu porodice poginulog borca;


Sva priložena dokumenta moraju biti u originalu ili ovjerene kopije, kao i potvrde i izjave koje moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

IV

Podnosilac prijave je obavezan priložiti ovjerenu izjavu u kojoj pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da su sva priložena dokumenta vjerodostojna i tačna.
Komisija ima pravo provjeriti vjerodostojnost i tačnost svakog dostavljenog dokumenata. Ako Komisija, poslijeprovjere, utvrdi da dostavljeni podaci nisu tačni ili da su lažni, prijavu će odbaciti.
Potrebne izjave su dostupne na Protokolu Preduzeća i na internet stranici Preduzeća, www.henatrebisnjici.com.


V

Stipendije će se dodjeljivati na osnovu utvrđenog redosljeda prvenstva od strane Komisije za dodjelu stipendija, primjenom sljedećih kriterija:

 1. Uspjeh u toku prethodnog školovanja;
 2. Materijalni položaj (prihodi i primanja zajedničkom domačinstva),
 3. Djeca poginulih boraca i invalida rata i rada;
 4. Mjesto prebivališta.


VI

Redovni studenti, podnosioci prijave mogu ostvariti pravo na stipendiju, ukoliko do dana zatvaranja konkursa nisu navršili 26 (dvadesetšest) godina života.

V. POSTUPAK KONKURSA I ODLUČIVANJA
 

VII

Komisija za stipendije utvrđuje Prijedlog rang liste studenata i iste dostavlja Upravi Preduzeća i objavljuje ih na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu Preduzeća.
Prigovor na rang listu Komisije, učesnik Konkursa može uložiti Upravi Preduzeća u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa - Prijedloga rang lista.
Uprava Preduzeća će u roku od 8 (osam) dana donijeti konačnu odluku po prispjelim prigovorima.
Konačnu Odluku o dodjli stipendija donosi Uprava Preduzeća na prijedlog Komisije za stipendije.
Konačni rezultati Konkursa se objavljuju na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu internet stranici Preduzeća, www.henatebisnjica.com.
 

VIII

Prijave sa potrebnom dokumentacijom na raspisani konkurs mogu se dostaviti lično putem protokola ili poštom na adresu: Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, ul. Obala Luke Vukadinovića br. 2, sa naznakom "Komisija za dodjelu stipendija".
 

IX

Rezultati Konkursa o dodjeli stipendija biće objavljeni u roku od 45 dana, nakon zatvaranja Konkursa, na oglasnoj tabli Preduzeća kao i na internet stranici Preduzeća, www.henatrebisnjici.com.
 

X

Konkurs za dodjelu stipendija objaviće se u dnevnom listu "Glas Srpske", na oglasnoj tabli Preduzeća i na internet stranici Preduzeća, www.henatrebisnjici.com.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u glasilu iz prethodnog stava, tj. zaključno sa danom 15.01.2019. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave podnosilaca neće se uzimati u razmatranje.

Za Upravu
Direktor
Gordan Mišeljić, dipl. inž. maš.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.11.2019. // Konkurs je otvoren još 2 mjeseca, 12 dana.

Chevening Scholarships for International Students for the academic year 2019/2020

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu