Četvrtak, 24. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 24.01.2020.

Rok za prijavu: Subota, 08.02.2020.

Izvor: ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:ZP Hidroelektane na Trebišnjici a.d. TrebinjeAdresa:Obala Luke Vukalovića br. 2, 89101 Trebinje, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)59 260-222 Telefon:+387 (0)59 260-782 URL:www.het.ba

Konkurs ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i tačke IV Pravilnika o uslovima i postupku ostvarivanja prava na stipendiju Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje broj: UP-8761-LVI/4 od 03.11.2017. godine, a u skladu sa Odlukom Uprave Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje broj: UP-415-CXX/4 od 24.01.2020. godine, Uprava Preduzeća raspisuje


KONKURS
za dodjelu stipendija u školskoj 2019/20. godini

 

A. OPŠTI USLOVI

I

Raspisuje se konkurs, za dodjelu do 100 stipendija, u školskoj 2019/2020 godini, redovnim studentima prvog ciklusa studija sa prebivalištem na području Republike Srpske, na javnim državnim visokoškolskim ustanovama, odnosno fakultetima tehničkog i društvenog smjera i to: 

 1. Elektrotehnički fakultet,
 2. Mašinski fakultet,
 3. Građevinski fakultet,
 4. Geološki fakultet,
 5. Fakultet za proizvodnju i menađment,
 6. Arhitektonski fakultet,
 7. Pravni fakultet i
 8. Ekonomski fakultet.

II

Uslovi za sticanje prava na dodjelu stipendije su:

 • da je podnosilac prijave državljanin Republike Srpske sa stalnim mjestom boravka na teritoriji Republike Srpske {Uvjerenje o prebivalištu);
 • da je podnosilac prijave upisan prvi put, kao redovan student II, III ili IV godine prvog ciklusa studija na jednom od fakulteta za koje se odobrava stipendija;
 • da podnosilac prijave nije korisnik stipendije ili drugog vida materijalne pomoći odobrene od strane pravnog ili fizičkog lica;
 • da ukupna mjesečna primanja po domaćinstvu ne prelaze 1.700,00 KM (slovima: jednahiljadaisedamstotina KM). 

Podnosilac prijave mora kumulativno ispuniti sve uslove iz prethodnog stava ove tačke, da bi stekao pravo na dodjelu stipendije, u suprotnom prijava podnosioca neće se uzeti u obzir niti razmatrati. 


B. NAČIN KONKURISANJA

III

Kandidat za dodjelu stipendije podnosi pismeni zahtjev na propisanom obrascu (koji je dostupan na Protokolu Preduzeća i na internet stranici Preduzeća, www.henatreblsnjici.com. 
 
Uz obrazac zahtjeva za stipendiju svi studenti podnose opštu dokumentaciju po Konkursu, i to: 
 • potvrdu fakulteta da je podnosilac zahtjeva upisan prvi put kao redovan student II, III ili IV godine, sa prosjekom ocjena svih godina studiranja,
 • kopija indeksa;
 • kopiju lične karte podnosioca prijave, kao i kopije ličnih karata roditelja i ostalih punoljetnih članova domaćinstva, a ako neki od roditelja nije živ, izvod iz matične knjige umrlih;
 • kućnu listu o zajedničkom domaćinstvu;
 • dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:
 • visine prosječne plate u prethodnih 6 (šest) mjeseci,
 • uvjerenja o iznosu penzija u prethodnih 6 (šest} mjeseci,
 • potvrda od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 • ostale dokaze o primanjima.
 • ovjerenu izjavu da nije korisnik stipendije od drugog davaoca niti ima drugu materijalnu pomoć za studiranje;
 • kopiju rješenja o invaliditetu, ukoliko je podnosilac ili član domaćinstva invalid;
 • kopiju rješenja o statusu porodice poginulog borca;
 
Sva priložena dokumenta moraju biti u originalu ili ovjerene kopije, kao i potvrde i izjave koje moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa. 

IV


Podnosilac prijave je obavezan priložiti ovjerenu izjavu u kojoj pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da su sva priložena dokumenta vjerodostojna i tačna. 

Komisija ima pravo provjeriti vjerodostojnost i tačnost svakog dostavljenog dokumenata. Ako Komisija, poslije provjere, utvrdi da dostavljeni podaci nisu tačni ili da su lažni, prijavu će odbaciti. 

Potrebne izjave su dostupne na Protokolu Preduzeća i na internet stranici Preduzeća, www.henatreblsnjici.com. 


V

Stipendije će se dodjeljivati na osnovu utvrđenog redosljeda prvenstva od strane Komisije za dodjelu stipendija, primjenom sljedećih kriterija: 
 

 1. Uspjeh u toku prethodnog školovanja;
 2. Materijalni položaj (prihodi i primanja zajedničkog domaćinstva);
 3. Djeca poginulih boraca i invalida rata i rada;
 4. Mjesto prebivališta.


VI

Redovni studenti, podnosioci prijave mogu ostvariti pravo na stipendiju, ukoliko do dana zatvaranja konkursa nisu navršili 26 (dvadesetšest) godina života.

V. POSTUPAK KONKURSA I ODLUČIVANJA
 

VII


Komisija za stipendije utvrđuje Prijedlog rang liste studenata i iste dostavlja Upravi Preduzeća i objavljuje ih na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu Preduzeća. 
Prigovor na rang listu Komisije, učesnik Konkursa može uložiti Upravi Preduzeća u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa -Prijedloga rang lista. 
Uprava Preduzeća će u roku od 8 (osam) dana donijeti konačnu odluku po prispjelim prigovorima. 
Konačnu Odluku o dodjeli stipendija donosi Uprava Preduzeća na prijedlog Komisije za stipendije. 
Konačni rezultati Konkursa se objavljuju na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu internet stranici Preduzeća, www.henatreblsnjici.com . 

 

VIII

Prijave sa potrebnom dokumentacijom na raspisani konkurs mogu se dostaviti lično putem protokola ili poštom na adresu: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, ul. Obala Luke Vukalovića br. 2, sa naznakom "Komisija za dodjelu stipendija". 
 

IX

Rezultati Konkursa o dodjeli stipendija biće objavljeni u roku do 45 dana, nakon zatvaranja Konkursa, na oglasnoj tabli Preduzeća kao i na internet stranici Preduzeća, www.henatreblsnjici.com. 
 

X

Konkurs za dodjelu stipendija objaviće se u dnevnom listu "Glas Srpske", na oglasnoj tabli Preduzeća i na internet stranici Preduzeća, www.henatreblsnjici.com. 
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u glasilu iz prethodnog stava. 
Nepotpune i neblagovremene prijave podnosilaca neće se uzimati u razmatranje. 


Za Upravu
Direktor
Gordan Mišeljić, dipl. inž. maš.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 9 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu